Khapar Thonthal

ཁ་དཔར་ཐོན་ཐལ།

We Received a Phone Call

Lhakyi

ལྷ་སྐྱིད།

Autoplay

ཁ་དཔར་ཐོན་ཐལ།
ka-bar ton tal
We Received A Phone Call

    ལྷ་སྐྱིད།

    lha-gyid

    ཁ་དཔར་ ཐོན་ཐལ་ ཁ་དཔར་ ཐོན་~ འོན~ ཐལ~ །

    ka~bar  ton~tal  ka~bar  ton~ǒn~ tal~

    We received a phone call, we received a phone call,

གངས་རི~འི་~  རྩེ་ནས་ ~ ~ ཁ་དཔར་ ཐོན་~ འོན~ ཐལ ~ ~ །

gǎŋ-ri~i ~  ze-nas~ ~  ka-bar  ton~ǒn~ tal~  ,

From the top of the Snow Mountain we received a phone call,

    གངས་སེང་~ ~ ཕྱིར་ལ་~ ~ ཕེབས་རྒྱུ་~ ~ གསུང་~ འུང~  འུང་གི~ ~ །

    gǎŋ-seŋ ~ qyir-la ~ peb-gyú~ sùŋ~ ǔŋ~ ǔŋ-gĭ~  ~ .

    Saying that the Snow Lion is going to come back.

གངས་ཅན་~ ~ བོད་པ་~ ~ དགའ་དགའ་~གནང་~ འང་དང་ ~ ~ །

gǎŋ-jan ~ bǒd-ba ~ gá-gá   náŋ~ǎŋ~ dǎŋ ~ !

Tibetans from the Snow Mountains, rejoice!

    གཞིས་བྱེས་~ ~ མྱུར་དུ་~ ~ ལྷན་འཛོམས་ ཡོང་ ~ འོང་ངོ་~ ~ །

    xís-jyěs ~ ~  ñúr-dǔ ~ lhan-zòm   yoŋ~ ǒŋ~  ŋo ~ ~ .

    Soon, those abroad and at home will reunite.

    ཁ་དཔར་ ཐོན་ཐལ་ ཁ་དཔར་ ཐོན་~ འོན~ ཐལ~ །

    ka~bar  ton~tal  ka~bar  ton~ǒn~ tal  ~

    We received a phone call, we received a phone call,

རྒྱ་རྫོང་~ ~ ནགས་ནས་~ ~ ཁ་དཔར་ ཐོན་~ འོན~ ཐལ ~ ~ །

gyá-zoŋ ~ nag-nas  ~ ka-bar  ton~ǒn~ tal~  ,

From the depths of the forest we received a phone call,

    རྒྱ་སྟག་~ ~ ཕྱིར་ལ་~ ~ ཕེབས་རྒྱུ་~ ~ གསུང་~ འུང~  འུང་གི~ ~ །

    gǎ-dag ~ qyir-la ~ peb-gyú~ sùŋ~ ǔŋ~ ǔŋ-gĭ~  .

    Saying that the Tiger is going to come back.

གདོང་དམར་~ ~ བོད་པ་~ ~ སྤྲོ་སྤྲོ་~གནང་~  འང་དང་ ~ ~ །

dóŋ-már ~ bǒd-ba  ~ dro-dro   náŋ~ǎŋ~ dǎŋ ~ !

Ruddy-faced Tibetans, be joyful!

    གཞིས་བྱེས་~ ~ མྱུར་དུ་~ ~ ལྷན་འཛོམས་  ཡོང་ ~ འོང་ངོ་~ ~ །

    xís-jyěs ~ ~  ñúr-dǔ ~ lhan-zòm  yoŋ~ ǒŋ~  ŋo ~ ~ .

    Soon, those abroad and at home will reunite.

    ཁ་དཔར་ ཐོན་ཐལ་ ཁ་དཔར་ ཐོན་~ འོན~ ཐལ~ །

    ka~bar  ton~tal  ka~bar  ton~ǒn~ tal  ~

    We received a phone call, we received a phone call,

དབུས་གཙང་~ ~ ཡུལ་ནས~ ~ ཁ་དཔར་ ཐོན་~ འོན~ ཐལ ~ ~ །

wús-zaŋ ~ yul-nas~ ~  ka-bar  ton~ǒn~ tal~  ,

From Central Tibet we received a phone call,

    སྐྱབས་མགོན་~ ~ ཕྱིར་ལ་~ ~ ཕེབས་རྒྱུ་~ ~ གསུང་~ འུང~  འུང་གི~ ~ །

    gyab- gòn ~ qyir-la ~ peb-gyú~ ~ sùŋ~ ǔŋ~ ǔŋ-gĭ~  .

    Saying that the Supreme Refuge is going to come back.

ཆོལ་གསུམ་~ ~ བོད་པ་~ ~ དགའ་སྤྲོ་~གནང་~  འང་དང་ ~ ~ །

chol-sùm  ~ bǒd-ba ~ gá-dro   náŋ~ǎŋ~ dǎŋ ~ !

Tibetans from the three provinces, be happy and joyful!

    གཞིས་བྱེས་~ ~ མྱུར་དུ་~ ~ ལྷན་འཛོམས་ ཡོང་ ~ འོང་ངོ་  ~ །

    xís-jyěs ~ ñúr-dǔ ~ lhan-zòm   yoŋ~ ǒŋ~  ŋo~  .

    Soon, those abroad and at home will reunite.

        ཆོལ་གསུམ་~ ~ བོད་པ་~ ~ དགའ་སྤྲོ་~གནང་~ འང་དང་ ~ ~ །

        chol-sùm ~ bǒd-ba ~ gá- dro náŋ~ǎŋ~ dǎŋ ~ !

        Tibetans from the three provinces, be happy and joyful!

            གཞིས་བྱེས་~ ~ མྱུར་དུ་~ ~ ལྷན་འཛོམས་ ཡོང་ ~ འོང་ངོ་  ~~ །

            xís-jyěs ~ ñúr-dǔ ~ lhan-zòm   yoŋ~ ǒŋ~  ŋo~  

            Soon, those abroad and at home will reunite.