Khasanggi Milam

ཁ་སང་གི་རྨི་ལམ།

Yesterday's Dream

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ་དང་འཇའ་གུར།

Autoplay

ཁ་སང་གི་རྨི་ལམ།
ka-saŋ gĭ mí-lam
Yesterday’s Dream

    རྩོམ་བྲིས་པ་            ཤར་མི་ཉགབ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན།

    དབྱངས་རྟ་            ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།

    བརྙན་ལེན་དང་དྲས་སྒྲིགས་པ་    གེ་རྒྱལ་པད་མ།

    གཞས་མ་            རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ་དང་འཇའ་གུར།

    nám-gyál qos-cò dǎŋ jà-gǔr.

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~།

qol~ka~sùm~!

Three regions!

    ཁ་~སང་གི་   འཐོར་~རླུང་་   གཏོར་~ཏེ།

    ka~saŋ-gĭ   tòr~lúŋ  dor~de,

    Eliminate yesterday’s stormy winds,

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~།

qol~ka~sùm~!

Three regions!

    སང་~ཉིན་~འིན་གྱི་   ཉི་~ གཞོན་~  གསར་~པ་ཞིག~ འི~ ~

    saŋ~ñin~ĭngyĭ  ñi~ xón~  sàr~ba-xig~ ĭg~ ~

    And make the fresh new sun of tomorrow

        གངས་~ ལྗོངས་~ ལ་~ ༈  སྣང་~ འང་བ་  ཤོག~ ~

        gǎŋ~ jóŋ~ la~ ༈  nàŋ~ ǎŋva  xog~ ~.

        Rise in the Land of Snow.

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~།

qol~ka~sùm~!

Three regions!

    ཡར་~ལ་  ལོངས་~དང་  རྒྱང་~ལ་  གཟིགས~།

    yar~la  loŋ~dǎŋ  gyáŋ~la zig~.

    Rise up and look into the distance.

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~།

qol~ka~sùm~!

Three regions!

    ཀྱག་~ཀྱོག་གི་  ལམ་~ ཕྲན་~ གཏོར་~ འོར~ ཏེ~ འེ~

    gyag~gyog-gĭ  lam~ tran~ dor~ ǒr~ de~ e~ ,

    Eliminate the crooked narrow path

        གསར་~རྙིང་གི་  ཁྱུང་~ ཆེན་~ ༈   འཁོར་~ གསུམ་~ བསྐོར~ ~

        sàr~ñiŋ-gi  kyuŋ~ chen~ ༈  kòr~ sùm~ gor~ ~.

        And endow your bodies with the three armaments, old and new, like the great garuda.

འོ་འོ་འོ་~ ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~ འུམ~

ǒ-ǒ-ǒ~    qol~ka~sùm~ǔm~!

Three regions!

        འཛད་~མེད་ཀྱི་  སྙིང་ ~སྟོབས་ཞིག་  ཁུར་~ འུར~ དང་~།

        zàd~med-gyi  ñìŋ ~dob-xĭg  kur~ ǔr~ dǎŋ~!

  Please take on limitless courage!

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~ འུམ~

qol~ka~sùm~ǔm~!

Three regions!

    མཐའ་ ~མེད་ཀྱི་  འཛམ་~ གླིང་གི་ ༈ སྐྱེད་~ ཚལ་~ ན~ འ~ འ~

    tà~med-gyi  zàm~ líŋ-gĭ ༈  gyed~ cal~ na~ a~ a~,

    And in the pleasure garden of the endless world,

    ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~ འུམ~

    qol~ka~sùm~ǔm~!

    Three regions!

        རང་~དབང་གི་  ཉི་~གཞོན་~ སོ་~མ་  རེ་~ འེ~ རེ~ འེ~

        raŋ~wáŋ-gĭ  ñi~xón~ so~ma  re~ ě~ re~ ě~,

        There will be a fresh new sun of freedom for everyone,

            ཞི་~ བདེའི་~ སྐྱ་~ འ~རེངས་~  འེང~ ~

            xĭ~ déi~ gya~ ǎ~reŋ~  ěŋ~ ~.

            The dawn of peace.

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~།

qol~ka~sùm~!

Three regions!

    ཁ་~སང་གི་   རྨི་~ལམ   ལས་~སད་~།

    ka~saŋ-gĭ   mí ~lam   las~ sad~

    Wake up from yesterday’s dream!

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~།

qol~ka~sùm~!

Three regions!

    སང་~ཉིན་~འིན་གྱི་   ཞི་~ བདེ་~  གསར་~པ་ཞིག~ འི~ ~

    saŋ~ñin~ĭngyĭ  xĭ~ dé~  sàr~ba-xig~ ĭg~ ~

    Let a new peace for tomorrow

        གངས་~ ལྗོངས་~ ལ་~ ༈  སྣང་~ འང་བ་  ཤོག~ ~

        gǎŋ~ jóŋ~ la~ ༈  nàŋ~ ǎŋva  xog~ ~!

        Rise in the Land of Snow!

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~།

qol~ka~sùm~!

Three regions!

    ཡར་~ལ་  ལོངས་~དང་  རྒྱང་~ལ་  གཟིགས~།

    yar~la  loŋ~dǎŋ  gyáŋ~la  zig~!

    Rise up and look into the distance!

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~།

qol~ka~sùm~!

Three regions!

    མུན་~ནག་གི་  འཇིག་~ རྟེན་~ གཏོར་~ འོར~ ཏེ~ འེ~

    mun~nag-gĭ  jìg~ den~ dor~ ǒr~ de~ ě~ 

    Eliminate the world of darkness

        སྙིང་~སྟོབས་དང་  བདེན་~ པའི་~ ༈  རང་~ ཚུགས་~ སྐྱོང~ ~

        ñìŋ~dob-dǎŋ  dén~ bai~ ༈  raŋ~ cug~ gyoŋ~ ~!

        And call up your courage and true autonomy!

འོ་འོ་འོ་~ ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~ འུམ~

ǒ-ǒ-ǒ~    qol~ka~sùm~ǔm~!

Three regions!

        ཀླ་~ཀློ་ཡི་  རྗེས་~ནག་   སྐྱུར་~ འུར~ དང་~།

        lá~ló-yi  jés~nag   gyur~ǔ~ dǎŋ~

    Abandon the bad influence of uncivilized people,

    ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~ འུམ~

qol~ka~sùm~ǔm~!

Three regions!

    ཡངས་ ~པའི་  འཇིག~ རྟེན་གྱི་ ༈  སྐྱེད་~ ཚལ་~ ན~ འ~ འ~

    yaŋ ~bai  jìg~ den-gyĭ ༈  gyed~ cal~ na~ a~,

    And in the pleasure garden of the vast world,

ཆོལ་~ཁ་~གསུམ~ འུམ~

ǎ~qol~ka~sùm~ǔm~!

Three regions!

            འཛམ་~གླིང་གི་  ཉི་~གཞོན་~ སོ་~མ་  རེ་~ འེ~ རེ~ འེ~

            zàm~ líŋ-gĭ  ñi~xón~ so~ma  re~ ě~ re~ ě~,

            There’ll be a fresh new sun for the world for everyone,

                ཞི་~ བདེའི་~ སྐྱ་~ འ~རེངས་~  འེང~ ~

                xĭ~ déi~ gya~ ǎ~reŋ~  ěŋ~ ~. 

                The dawn of peace.