Khawa Bap

ཁ་བ་བབས།

Snow Has Fallen

Group

Autoplay

ཁ་བ་བབས།
ka-va băb
Snow has fallen

                            འདུས་ཚོགས།

                                dùs-cog*

                    ཨོྃ་~མ་ཎི་~པད་~མེ་~ཧཱུྂ་~ཧྲཱིཿ ཨོྃ་~མ་ཎི་~པད་~མེིི་~ཧཱུྂ་~ཧྲཱི

                    om~ma-ni pad~ me~ hum~ hrī~,    om~ma-ni pad~ me~ hum~ hrī~,

ཨོྃ་~མ་ཎི་~པད་~མེ་~ཧཱུྂ་ཨོམ་ཎི་~པད་~མེ་~ཧཱུྂ་ཨོྃ་~མ་ཎི་~པད་~མེ་~ཧཱུྂ་~ཧྲཱིཿ

om~ma-ni pad~ me~ hum-om~ma-ni pad~ me~ hum-om~ma-ni pad~ me~hum~hrī~,

                    ཨོྃ་~མ་ཎི་~པད་~མེ་~ཧཱུྂ་~ཧྲཱིཿ ཨོྃ་~མ་ཎི་~པད་~མེ་~ཧཱུྂ་~ཧྲཱིཿ

                    om~ma-ni pad~ me~ hum~ hrī~,    om~ma-ni pad~ me~ hum~ hrī~,

ཨོྃ་~མ་ཎི་~པད་~མེ་~ཧཱུྂ་ཨོྃ་~མ་ཎི་~པད་~མེ་~ཧཱུྂ་ཨོྃ་~མ་ཎི་~པད་~མེ་~ཧཱུྂ་~ཧྲཱིཿ

om~ma-ni pad~ me~ hum-om ~ma-ni pad~ me~ hum-om~ma-ni pad~ me~hum~hrī~

།མཚན་~ལྡན་ བླ་~  མའི་~  དྲུང་~  དུ ~  །

càn~dán lá~ mai~ drŭŋ~ dŭ ~  

From a qualified lama

            །སེམས་~  ཁྲིད་~   ཞུ་~ བར་~   ཕྱིན་  ~   པས ~   །

            sem ~  trid   xŭ~  var~   qyin  ~ bas ~ ,

            I went to seek mind guidance,

                        །སེམས་~པ་ བསྒོམས་~ཀྱང་ མི་~ ཐུབ~།

                        sem~ba   góm~gyaŋ   mi~  tub~,

                        But my mind was unable to meditate,

                                    །བྱམས་   ~པའི་ ཕྱོགས་~ལ་  ཤོར་~ སོང་ ~   །

                                    jyăm   ~bai   qyog~la   xor~  soŋ ~  .

                                    It slipped away in the direction of my beloved.

                        །སེམས་~པ་ བསྒོམས་~ཀྱང་ མི་~ ཐུབ~།

                        sem~ba   góm~gyaŋ   mi~  tub~,

                        My mind was unable to meditate,

                                    །བྱམས་   ~པའི་ ཕྱོགས་~ལ་ ཤོར་~ སོང་~   །

                                    jyăm  ~bai   qyog~la   xor~  soŋ ~  .

                                    It slipped away in the direction of my beloved.

ཨ~  སྲོད་ ~ ལ་ བྱམས་~པ་ བཙལ་~ བས~   །

a~    sòd ~  la   jyăm~ba   zal~  vas~  ,

            At night I went to seek my beloved,

            ཐོ་~རངས་ ཁ་~བ་ བབས་ ~  བྱུང ~   །

            to~raŋ   ka~va   băb  ~ jyŭŋ ~ .

            But in the early morning snow fell.

                        གསང་~དང་ མ་~གསང་ མི་  ~  འདུག  ~

                        sàŋ~dăŋ   ma~sàŋ   mi  ~  dùg   .

                        There is no more question of hiding or not hiding the secret.

                                    ཞབས་~རྗེས་ གངས་  ~ལ་ བཞག་ ~  སོང་ ~   །

                                    xăb~jés   găŋ ~  la   xág  ~  soŋ   ~ .

                                    My footprints are left in the snow.

                                                ཞབས་~རྗེས་ གངས་ ~ ལ་ བཞག་ ~  སོང་ ~  །

                                                xăb~jés   găŋ ~  la   xág  ~  soŋ  ~ .

                                                My footprints are left in the snow.

                                                            བཞག་~   སོང་ ~    ། བཞག་~   སོང་ ~   །

                                                            xág  ~   soŋ ~      xág  ~   soŋ ~   .

                                                            Left in the snow, left in the snow.

* dùs-cog means group of singers.