Khawa Bodpa

ཁ་བ་བོད་པ།

TIbetan of the Snows

Hri Hum

ཧྲི་ཧུམ།

Autoplay

ཁ་བ་བོད་པ།
ka-va bǒd-ba
Tibetan of the Snows

    ཧྲི་ཧུམ།

    hri-hum

སྟོད་~ དབུས་གཙང་  ཆོས་~ཀྱི་  ཞིང་~ས~ །

dod~ wús-zaŋ  qos~gyi  xĭŋ~sa~.

The Ü-Tsang region in the upper part is the dimension of Dharma.

    གསེར་~རྒྱ་ཕིབས་  འོད་~མདངས་  ལམ་~ལམ~ །

    sèr~ gyá-pib  hǒd~dàŋ  lam~lam~,

    The golden roofs dazzle with splendor,

གསུང་~ སྙན་མོ་  ཆོས་~སྒྲ་  ལྷང་~ལྷང་~ །

sùŋ~ ñàn-mo  qos~drá  lhaŋ~lhaŋ~.

The melodious sound of the Dharma resounds distinctly.

    བུ་~ ང་ཡི་  ཕ་~ས་  ཕ་~ཡུལ~ །

    bǔ~ ŋa-yi  pa~sa  pa~yul~,

    It is my land, my country,

        ཉི་~མ་འ~  ལྷ་~ས~ །

        ñi~ma ǎ~  lha~sa~.

      The sun is Lhasa.

            དག་~ འག་པའི་  ཞིང་~འིན~ ཁམས~ །

            dǎg~ ǎg bai  xĭŋ~ĭŋ~ kam~.

            A happy dimension.

བར་~ མདོ་ཁམས་  མི་~ཡི་  ཞིང་~ཁམས~ །

bǎr~ dò-kam  mi~yi  xĭŋ~kam~.

The Do-Kham region of the middle part is the dimension of human beings.

    བུ་~ དཔའ་བོའི་  གད་~རྒྱང་  ལྡིར་~ལྡིར~ །

    bǔ~ ba-voi  gǎd~gyáŋ  dír~dír~,

    The laughter of courageous males resonates loudly,

སྨན་~ བུ་མོ་  གང་~ཡག་  གང་~འཛོམས~ །

màn~ bǔ-mo  gǎŋ~yag  gǎŋ~zàm~,

The most beautiful females gather,

    བུ་~ ང་ཡི་  ཕ་~ས་  ཕ་~ཡུལ~ །

    bǔ~ ŋa-yi  pa~sa  pa~yul~.

    It is my land, my country

        བཙན་~པོ~འི་~  བུ་~རབས་ ~ །

        zan~bo~ĭ~ bǔ~rab~

        Where the descendants of rulers

            སྟག་~ འག་སྐྱེས་  གཟིག་~འིག~  སྐྱེས~ །

            dag~ ǎg gyes síg~ĭg~ gyes~.

      Are like tigers and leopards.

སྨད་~ ཨ་མདོ་  རྟ་~ཡི་  རྩེད་~ཐང་~ །

màd~ a-dò da~yi zed~taŋ~,

The Amdo region in the lower part is a playground for horses,

    རྩལ་~ ཡོན་ཏན་  ཁོ་~ལག་  རྒྱས་~རྒྱས~ །

    zal~ yon-dan ko~lag gyás~gyás~,

    The physical strength of the people is fully developed,

ནང་~ ཤེས་རིག་  མར་~ཁུ་  ལྟེམས་~ལྟེམས~ །

naŋ~ xes-rig  mar~ku  dem~dem~,

Their inner knowledge is like melted butter filled to the brim,

    བུ་~ ང་ཡི་  ཕ་~ས་  ཕ་~ཡུལ~ །

    bǔ~ ŋa-yi  pa~sa  pa~yul~.

    It is my land, my country.

        མདོ་~ འོ་སྨད་  ཕ་~ས~ །

        dò~ ǒ mad  pa~sa~

        The country of Amdo

            རིག་~ འིག་པའི་  ཞིང་~འིན~ ཁམས~ །

            rig~ ĭg bai  xĭŋ~ĭŋ~ kam~.

            Is the dimension of knowledge.

བོད་~ ཁ་བ་  བདེ་~མོ་  འཚམས་~པོ~ །

bǒd~ kava  dé~mo  càm~bo~!

Snowy Tibet, be happy and well!

    གྲོགས་~ ཕུ་ནུ་  ཁྱོད་~དགའ་  ང་~སྐྱིད~ །

    drǒg~ pu-nu  kyod~gá  ŋa~gyid~!

    Friends, elder and younger brothers, may you and I be happy!

སེམས་~ མཐུན་པའི་  ལག་~རྡང་  སྦྲེལ་~ན~ །

sem~ tùn-bai  lag~dáŋ  drél~na~,

If we join our hands with the harmony of our minds,

    ས་~ འཛམ་གླིང་  ཁ་~དྲོ་  བཀྲ་~ཤིས~ །

    sa~ zàm-líŋ  ka~drǒ  dra~xis~ .

    Wellbeing and fortune will arise in the world.

        ཁ་~ འ་བ་  བོད་~པ~ །

        ka~ ǎ va  bǒd~ba~ 

        Tibetan of the Snows

           ཚེ་~ འེ་རིང་  ལོ་~འོ~ བརྒྱ~ །

            ce~ ě riŋ  lo~ǒ~ gyá~ !

            May you live for a hundred years!