Khawa Chen by Dugmo Kyid

ཁ་བ་ཅན།

Dugmo Kyid

གདུགས་མོ་སྐྱིད།

Autoplay

ཁ་བ་ཅན།
Kha-wa-jan

    གཞས་ཚིག་    མེ་སྤྲེའུ།

    གཞས་གདངས་    དབང་གྲགས།

    གཞས་མ་    གདུགས་མོ་སྐྱིད།

    dúg-mo gyid

གངས་~ ཏི་~སེའི་   འདབས་~ལ་   མཚོ་~ ཞིག་~འཁྱིལ~ འིལ~~ 

gǎň~ di~ sei   dàb~ la   cò~ xǐg~ kyìl~ǐl~~

    མཚོ་~  དེ་~ནི་   ཡར་~འབྲོག་   གཡུ་~མཚོ་~འོ རེད~ འེད~~ 

    cò~ dě~ ni   yar~ dròg   yú~ cò~ǒ red~ěd

ངའི་~  ཕ་~ཡུལ་   མངའ་~རིས་   སྐོར་~གསུམ་  ཡིན~~~ 

ňai~ pa~ yul   ňà~ ris   gor~ sùm yin~~

    བོད་   ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་   སྟོད་~པ་~ ཡིན~ །

    bǒd  ka~ va   jan~ gyǐ   dod~ ba yin~

        བོད་   ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་   སྟོད་~པ་   ཡིན~~~ 

        bǒd  ka~ va   jan~ gyǐ   dod~ ba yin~~

ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་་་་ཧོ་་་་་ ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་་་་ཧོ་་་་་

o ho ho ~~ o ho ho ~~

    ཕ་~ཡུལ་~འུལ   ཁ་~བ་~   ཅན~~~ 

    pa~ yul~ǔl   ka~ va~ǎ   jan~~

        ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ 

        yul~ ka~ va   jan~ la~ǎ  dra~ xis~ǐs xog~~

            ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་   བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ 

            yul~ ka~ va   jan~ la  dra~ xis~ǐs xog~~

གྲགས་~ ཆེན་~པོ་   བོད་~ལ་   ཆུ་~ཞིག་~འིག ཡོད~ འོད~~ 

drǎg~ qen~ bo   bǒd~ la   qu~ xǐg~ǐg yod~ǒd~~

    ཆུ་~ དེ་~ནི་~འི རྨ་~འབྲི་   རྫ་~གསུམ་   རེད~ འེད~~ 

    qu~ dě~ ni~ǐ má~ drì   zá~ sùm   red~ěd~~

ངའི་~ ཕ་~ཡུལ་   དབུ་~གཙང་   རུ་~བཞི་~འི ཡིན~ །

ňai~ pa~ yul   wú~ zaň   ru~ xí yin~

    བོད་~ ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་   དབུས་~པ་   ཡིན~ །

    bǒd~ ka~ va   jan~ gyǐ   wús~ ba yin~

        བོད་~  ཁ་~བ་ ཅན་~གྱི་   དབུས་~པ་~ ཡིན~~~ 

        bǒd~ ka~ va   jan~ gyǐ   wús~ ba yin~~

ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་ཧོ་་་་་ ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་ཧོ་་་་་

o ho ho ~~ o ho ho ~~

    ཕ་~ཡུལ་~འུལ   ཁ་~བ་~   ཅན~~~ 

    pa~ yul~ǔl   ka~ va~ǎ   jan~~

        ཡུལ་~  ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ 

        yul~  ka~ va   jan~ la~ǎ  dra~ xis~ǐs xog~~

            ཡུལ་~  ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ 

            yul~  ka~ va   jan~ la~ǎ  dra~ xis~ǐs xog~~

ས་~  གླིང་~དཀར་~འར སྟོད་~ལ་   རི་~ཞིག་~འིག ཡོད~ འོད~~ 

sa ~  líň ~ gar~ǎr dod~ la   ri~ xǐg~ǐg yod~ ǒd~~

    རི་~ དེ་~ནི་~འི  རྨ་~རྒྱལ་   གངས་~རི་~འི རེད~ འེད~~ 

    ri~ dě~ ni~ǐ  má~ gyál   gǎň~ ri red~ ěd~~

ངའི་~ ཕ་~ཡུལ་   མདོ་~ཁམས་   སྒང་~དྲུག་~འུག ཡིན~ འིན~~ 

ňai~ pa~ yul   dò~ kam   gáň~ drǔg~ǔg yin~ ǐn~~

    བོད་~ ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་~འི སྨད་~པ་ ཡིན~~~ 

    bǒd~ ka~ va   jan~ gyǐ~ǐ  màd~ ba yin~~

        བོད་~ ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་ སྨད་~པ་ ཡིན~~~ 

        bǒd~ ka~ va   jan~ gyǐ  màd~ ba yin~~

 ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་་་ཧོ་་་་་ ཨོ་་་་་ཧོ་་་་་་་་ཧོ་་་་་

o ho ho ~~ o ho ho ~~

    ཕ་~ཡུལ་~འུལ   ཁ་~བ་~   ཅན~~~ 

    pa~ yul~ǔl   ka~ va~ǎ   jan~~

        ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ 

        yul~ ka~ va   jan~ la~ǎ  dra~ xis~ǐs xog~~

            ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~~~ 

             yul~ ka~ va   jan~ la~ǎ  dra~ xis~ǐs xog~~

                ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~ བཀྲ་~ཤིས་~འིས ཤོག~~~ 

                 yul~ ka~ va   jan~ la~ǎ  dra~ xis~ǐs xog~~

                    ཡུལ་~ ཁ་~བ་   ཅན་~ལ་~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~~~ 

                     yul~ ka~ va   jan~ la~ǎ  dra~ xis~ǐs xog~~