Khawa Ranggi Gyancha

ཁ་བ་རང་གི་རྒྱན་ཆ།

Ornaments of the Snow Land

Kunga

ཀུན་དགའ།

Autoplay

ཁ་བ་རང་གི་རྒྱན་ཆ།
ka-va raŋ-gi gyán-qa
Ornaments of the Snow Land

                            ཀུན་དགའ།

                                gun-gá

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

མགོ་~ལ་ ཞྭ་~མོ་ ཚེ་~རིང་ གོན་~ཡོད་།

gò~la   xă~mo   ce~riŋ   gŏn~yod,

On your head you wear the hat of long life,

    རྐང་~ལ་ རྒྱ་~གར་ འཇུ་~ འུ~ ཏ་ཅིག གོན~~~~

    gaŋ~la   gyá~găr   jù~ŭ~  da~jig~    gŏn~~~~.

    On your feet you wear Indian shoes.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

    ཁ་~བ་ རང་ ~གི་དོ་  རྒྱན་~ཆ་ རེད~ འེད~

    ka~va   raŋ~gi  gyán~qa   red~ ěd~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ་༑ རྒྱན་~ཆ་དོ་ རེད ~~~~

        ka~va   raŋ~gi   gyán~  qa~    red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~~~ །

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~~~!

        Maternal uncles!

མགོ་~ལ་ སྟོང་~སྐུད་ ཚར་~ལོ་ དཀྲིས འིས

gò~la   doŋ~gud   car~lo   dris~ ĭs,

On your head you fasten a bunch of red silk threads,

    རྣ་~ལ་ གཡུ་~ཡི་ རྣ་~ འ~ ལུང་དོ་ བཏགས~~~~

    ná~la   yú~yi   ná~ ă~  luŋ dŏ~   dag~~~~.

    On your ears you wear turquoise earrings.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

    ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ་ རྒྱན་~ཆ་ རེད~ འེད~

    ka~va   raŋ~gi  gyán~qa   red~ ěd~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ༑ རྒྱན་~ཆ་དོ་ རེད~~~~

        ka~va   raŋ~gi   gyán~  qa dŏ~   red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~~~ །

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~~~!

        Maternal uncles!

རྒྱབ་~ལ་ ཁྲ་~རིང་ མེ་~མདའ་ ཁུར་~ཡོད

gyáb~la   tra~riŋ   me~dà   kur~yod,

On your back you carry an ornamented rifle,

    འོག་~ལ་ མདོ་~བ་ རྟ་~༑ ཕོ་ཅིག་ ཞོན~~~~

    hŏg~la   dò~va   da~ po jig   xŏn~~~~.

    You ride an excellent male horse.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

    ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ་ རྒྱན་~ཆ་ རེད་~གོ

    ka~va   raŋ~gi dŏ  gyán~qa   red~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ་ རྒྱན་~ཆ་དོ་ རེད~~~~

        ka~va   raŋ~gi  gyán~qa    red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~~~ །

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~~~!

        Maternal uncles!

ལུས་~ལ་ དར་~འཕྲུག་ དམར་~པོ་ གོན~ཡོད

lus~la   dăr~trug   már~bo   gŏn~yod,

On your body you wear silk and woolen red clothes,

    ལག་~ལ་ ཙན་~དན་ ཕྲེང་~ འེང~ བ་ཅིག་ བགྲང~~~~

    lag~la   zan~dan   treŋ~ ěŋ~ va jig~    dráŋ~~~~.

    In your hand you count the beads of a sandalwood mala.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

    ཁ་~བ་ རང་~གི་ རྒྱན་~ཆ་ རེད~ འེད

    ka~va   raŋ~gi   gyán~qa   red~ ěd~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་འི༑ རྒྱན་ ཆ་དོ་ རེད~~~~

        ka~va   raŋ~gi-ĭ gyán~qa    red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.

    ཁ་~བ་ རང་~གི་ རྒྱན་~ཆ་ རེད~ འེད

    ka~va   raŋ~gi   gyán~qa   red~ ěd~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་འི རྒྱན་ ཆ་དོ་ རེད~~~~

        ka~va   raŋ~gi-ĭ gyán~qa    red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.