Khawa Ranggi Gyancha

ཁ་བ་རང་གི་རྒྱན་ཆ།

Ornaments of the Snow Land

Kunga

ཀུན་དགའ།

Autoplay

The singer, Kunga, shows how the fashion of eastern Tibet is. “These are our costumes”, he says.

Whoever doesn’t dance should sing!

ཨ་~ཞང་ལོ་~འོ་།
a ~ xǎŋ lo ~o
This is a salutation: literally, ‘aunts and uncles on the mother’s side’, it’s a respectful way of communicating to someone.

མགོ་~ལ་ཞྭ་~མོ་ཚེ་~རིང་གོན་~ཡོད་།
gò~la xǎ~mo ce~riŋ gǒn~yod
gò-la: on the head 
xǎ-mo: the hat
ce-riŋ: of long life
gǒn: to put, has been put

རང་~ལ་རྒྱ་~གར་འཇུ་~ཏ་ཅིག་གོན།
gaŋ~la gyá~gǎr jù~da jig gǒn
gaŋ-la: on the feet
gyá-gǎr: from India
jù-da jig: is the name of those shoes that come from India and are a bit long 
gǒn: use, put

ཁ་~བ་རང་~གི་དོ་རྒྱན་~ཆ་དོ་རེད།
ka~va raŋ~gidǒ gyán~qadǒ red
ka-va: means snow in general, but here it is an abbreviation of ‘kava ri-bà: those who live in the dimension of snow
raŋ-gi: belonging to
gyán-qa: ornament
red: is.
Indian hat and shoes are really an ornament of those who live in the dimension of snow.

*****

མགོ་~ལ་སྟོང་~སྐུད་ཚར་~ལོ་དཀྲིས།
gò-la doŋ~gud car~lo dris
Very fine silk threads.
All of the Khampa men wear a braid of red threads which ends in a fringe.
car-lo: hundreds together
dris: rolled, twisted

རྣ་~ལ་གཡུ་~ཡི་རྣ་~ལུང་དོ་ བཏགས།
ná~la yú~yi ná~luŋdǒ dag
ná-la: in the ear
yú-yi: made of turquoise 
ná-luŋ: earrings
dag: wear

*****

རྒྱབ་~ལ་ཁ་~རིང་མེ་~མདའ་ཁུར་~ཡོད།
gyáb~la tra~riŋ me~dà kur~yod
gyáb-la: behind the body, on the back 
tra: thin
riŋ: long
These are adjectives describing ‘me-dà’. 
me-dà: rifle
kur: they carry

འོག་~ལ་མདོ་~བ་ར་~ཕོ་ཅིག་ ཞོན།
hǒg~la dò~va da~po jig xǒn
hǒg-la: under 
dò-va: good 
da-po jig: a horse 
xǒn: they ride

*****

ལུས་~ལ་དར་~འཕྲུག་དམར་~པོ་གོན~ཡོད།
lus~la dǎr~trug már~bo gǒn~yod
lus-la: on the body 
dǎr: silk
trug: wool 
már-bo: red
Red woolen and silk cloth. 
gǒn-yod: use clothes

ལག་~ལ་ཙན་~དན་ཕེང་~བ་ཅིག་བགང།
lag~la zan~dan treŋ~va jig dráŋ
lag-la: in the hand 
zan-dan: sandalwood 
treŋ-va jig: a mala 
dráŋ: they use.
ཁ་བ་རང་གི་རྒྱན་ཆ།
ka-va raŋ-gi gyán-qa
Ornaments of the Snow Land

                            ཀུན་དགའ།

                                gun-gá

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

མགོ་~ལ་ ཞྭ་~མོ་ ཚེ་~རིང་ གོན་~ཡོད་།

gò~la   xă~mo   ce~riŋ   gŏn~yod,

On your head you wear the hat of long life,

    རྐང་~ལ་ རྒྱ་~གར་ འཇུ་~ འུ~ ཏ་ཅིག གོན~~~~

    gaŋ~la   gyá~găr   jù~ŭ~  da~jig~    gŏn~~~~.

    On your feet you wear Indian shoes.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

    ཁ་~བ་ རང་ ~གི་དོ་  རྒྱན་~ཆ་ རེད~ འེད~

    ka~va   raŋ~gi  gyán~qa   red~ ěd~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ་༑ རྒྱན་~ཆ་དོ་ རེད ~~~~

        ka~va   raŋ~gi   gyán~  qa~    red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~~~ །

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~~~!

        Maternal uncles!

མགོ་~ལ་ སྟོང་~སྐུད་ ཚར་~ལོ་ དཀྲིས འིས

gò~la   doŋ~gud   car~lo   dris~ ĭs,

On your head you fasten a bunch of red silk threads,

    རྣ་~ལ་ གཡུ་~ཡི་ རྣ་~ འ~ ལུང་དོ་ བཏགས~~~~

    ná~la   yú~yi   ná~ ă~  luŋ dŏ~   dag~~~~.

    On your ears you wear turquoise earrings.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

    ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ་ རྒྱན་~ཆ་ རེད~ འེད~

    ka~va   raŋ~gi  gyán~qa   red~ ěd~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ༑ རྒྱན་~ཆ་དོ་ རེད~~~~

        ka~va   raŋ~gi   gyán~  qa dŏ~   red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~~~ །

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~~~!

        Maternal uncles!

རྒྱབ་~ལ་ ཁྲ་~རིང་ མེ་~མདའ་ ཁུར་~ཡོད

gyáb~la   tra~riŋ   me~dà   kur~yod,

On your back you carry an ornamented rifle,

    འོག་~ལ་ མདོ་~བ་ རྟ་~༑ ཕོ་ཅིག་ ཞོན~~~~

    hŏg~la   dò~va   da~ po jig   xŏn~~~~.

    You ride an excellent male horse.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

    ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ་ རྒྱན་~ཆ་ རེད་~གོ

    ka~va   raŋ~gi dŏ  gyán~qa   red~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་དོ་ རྒྱན་~ཆ་དོ་ རེད~~~~

        ka~va   raŋ~gi  gyán~qa    red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~~~ །

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~~~!

        Maternal uncles!

ལུས་~ལ་ དར་~འཕྲུག་ དམར་~པོ་ གོན~ཡོད

lus~la   dăr~trug   már~bo   gŏn~yod,

On your body you wear silk and woolen red clothes,

    ལག་~ལ་ ཙན་~དན་ ཕྲེང་~ འེང~ བ་ཅིག་ བགྲང~~~~

    lag~la   zan~dan   treŋ~ ěŋ~ va jig~    dráŋ~~~~.

    In your hand you count the beads of a sandalwood mala.

        ཨ་~ ཞང་~   ལོ~~  ལོ~~།

        a ~ xăŋ lo~~  lo~~!

        Maternal uncles!

    ཁ་~བ་ རང་~གི་ རྒྱན་~ཆ་ རེད~ འེད

    ka~va   raŋ~gi   gyán~qa   red~ ěd~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་འི༑ རྒྱན་ ཆ་དོ་ རེད~~~~

        ka~va   raŋ~gi-ĭ gyán~qa    red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.

    ཁ་~བ་ རང་~གི་ རྒྱན་~ཆ་ རེད~ འེད

    ka~va   raŋ~gi   gyán~qa   red~ ěd~,

    They are the ornaments of the Snow Land,

        ཁ་~བ་ རང་~གི་འི རྒྱན་ ཆ་དོ་ རེད~~~~

        ka~va   raŋ~gi-ĭ gyán~qa    red~~~~.

        They are the ornaments of the Snow Land.