Khawai Bumo Chungchung

ཁ་བའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་།

Little Girl of the Snows

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

ཁ་བའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་།
ka-vai màn-quŋ
Little Girl Of The Snow

    རྩོམ་བྲིས་པ་        ཤར་མི་ཉག་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན།

    དབྱངས་རྟ་        འདན་མ་ཆོས་དར།

    བརྙན་ལེན་གོ་སྒྲིག་པ་    གེ་རྒྱལ་པདྨ།

    རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

    nám-gyál qos-cò

ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་   ཆུང་~  ཆུང་~   རྩེད་རར་~ འ~ འགྲོ~~

ka~vai   bǔ~mo   quŋ~  quŋ~  zed-rar~ ǎ~ drò~~.

Little snow girl, go to the playground.

    ཁ་~བའི་   ལས་~དབང་   ཕྲ་~  མོར་~   བལྟ་རུ་~ འུ~  འགྲོ~~

    ka~vai   las~wáŋ   tra~ mor~  da-ru~ ǔ~ drò~~.

    Go and watch the subtle power of the karma of the snow.

ཁ་~བའི་   མགོན་~པོ་   བོད་~ ལ་~  བསུ་~  འུ་རུ་~ འགྲོ~ འོ

ka~vai   gòn~bo   bǒd~  la~  sù~  ǔ ru~ drò~ ǒ~.

Go and welcome the Lord of the Snow to Tibet.

    ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་   ཞིག་~ གི་~   ལས་~ སྐལ་~  ཡིན~~

    ka~vai   bǔ~mo   xĭg~ gĭ~  las~ gal~  yin~~.

    This is the destiny of a snow girl.

        འེ~ ~ ~

        ě~ ~ ~

ཁ་~བའི་   མགོན་~པོ་   བོད་~ལ་   བསུ་~རུ་   འགྲོ~ འོ~

ka~vai   gòn~bo   bǒd~la~  sù~ru~ drò~ ǒ~.

Go and welcome the Lord of the Snow to Tibet.

    ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་   ཞིག་~ འི་གི་~   ལས་~  སྐལ་~  ཡིན~~

    ka~vai   bǔ~mo   xĭg~  ĭ gĭ~  las~ gal~  yin~~.

    This is the destiny of a snow girl.

ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་   ཨ་~  མའི་~   བརྒྱུད་འཛིན་~ འིན~ ཡིན~~

ka~vai   bǔ~mo   a~  mai~   gyúd-zìn~ ĭn~ yin~~.

A snow girl is the holder of the maternal lineage.

    ཨ་~མ་   ལོ་~ལོ་   གངས་~  རིའི་~   མ་ཡུམ་~ འུམ~  ཡིན~~

    a~ma   lo~lo  gǎŋ~  rii~  ma-yum~ ǔm~  yin~~.

    The ancient mother is the mother of the snow mountains.

བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   ཁ་~  བའི་~  སྲོག་~  ཤིང་~  ཡིན~ འིན

bǔ~mo   quŋ~  quŋ~  ka~  vai~  sòg~  xiŋ~yin~ ĭn~.

A little girl is the tree of life of the snow.

    ཆོལ་~གསུམ་   བུ་~མོ་   བོད་~ ཀྱི་~   རེ་~ བ་~  ཡིན~~

    qol~sùm   bǔ~mo   bǒd~ kyi~  re~ va~  yin~~.

    The girls from the three regions are the hope of Tibet.

        འེ~ ~ ~

        ě~ ~ ~

བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   ཁ་~བའི་   སྲོག་~ཤིང་~ ཡིན~འིན

bǔ~mo   quŋ~quŋ   ka~vai   sòg~xiŋ~ yin~ĭn~.

A little girl is the tree of life of the snow.

    ཆོལ~གསུམ་   བུ་~མོ་   བོད་~ འོད་ཀྱི་~   རེ་~  བ་~  ཡིན~~

    qol~sùm   bǔ~mo   bǒd~ ǒdgyi~   re~   va~  yin~~.

    The girls from the three regions are the hope of Tibet.

འཛམ~གླིང་   ཤར་~ནུབ་   རིག་~  པའི་~   སྐྱེད་ཚལ་~ འ~ ཡིན~~

zàm~líŋ   xar~nub   rig~  bai~   gyed-cal~ ǎ~ yin~~.

The East and West of the world are the garden of knowledge.

    གངས་~ཅན་   བོད་~པ་   རིག་~ པའི་~   བང་མཛོད་~ འོད་~  ཡིན~~

    gǎŋ~jan   bǒd~ba   rig~  bai~   bǎŋ-zòd~ ǒd~  yin~~.

    The Tibetans from the Land of Snow are the treasury of knowledge.

བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   རིག་~  པའི~  མཛོད་~  འོད་འཛིན་~ ཡིན~ འིན

bǔ~mo   quŋ~quŋ   rig~  bai~  zòd~  ǒd zin~ yin~ in~.

Little girls are the treasurers of knowledge.

    ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་   འཛམ་~ གླིང་~   རྒྱན་~ དུ་~  ལོངས~~

    ka~vai   bǔ~mo   zàm~ líŋ~  gyán~ dǔ~  loŋ~~!

    Snow girls, arise as the ornament of the world!

        འེ~ ~ ~

        ě~ ~ ~

བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   རིག་~པའི་   མཛོད་~འཛིན་  ཡིན~འིན

bu~mo   qun~qun   rig~bai~  zòd~zin~ yin~ in~.

Little girls are the treasurers of knowledge.

    ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་  འཛམ་~ འམ་གླིང་~ རྒྱན་~  དུ་~ ལོངས~~

    ka~vai   bu~mo   zàm~  ǎmlíŋ~   gyán~  dǔ~  loŋ~~ !

    Snow girls, arise as the ornament of the world!

        བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   རིག་~པའི་   མཛོད་~འཛིན་  ཡིན~འིན།

        bu~mo   qun~qun   rig~bai~  zòd~zin~ yin~ in~.

        Little girls are the treasurers of knowledge.

            ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་  འཛམ་~ འམ་གླིང་~  རྒྱན་~  དུ་~ ལོངས~~།

            ka~vai   bu~mo   zàm~  ǎm líŋ~   gyán~  dǔ~  loŋ~~!

            Snow girls, arise as the ornament of the world!