Khawai Bumo Chungchung

ཁ་བའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་།

Little Girl of the Snows

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

ཁ་བའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་།
ka-vai màn-quŋ
Little Girl of the Snows

    རྩོམ་བྲིས་པ་        ཤར་མི་ཉག་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན།

    དབྱངས་རྟ་        འདན་མ་ཆོས་དར།

    བརྙན་ལེན་གོ་སྒྲིག་པ་    གེ་རྒྱལ་པདྨ།

    རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

    nám-gyál qos-cò

ཁ་~བའི་ བུ་~མོ་ ཆུང་~ ཆུང་~ རྩེད་རར་~ འ~ འགྲོ~

ka~vai   bǔ~mo   quŋ~  quŋ~  zed-rar~ ǎ~ drò~~ .

Little snow girl, go to the playground.

    ཁ་~བའི་ ལས་~དབང་   ཕྲ་~ མོར་~ བལྟ་རུ་~ འུ~ འགྲོ~

    ka~vai   las~wáŋ   tra~ mor~  da-ru~ ǔ~ drò~.

    Go and watch the subtle power of karma of the snow.

ཁ་~བའི་ མགོན་~པོ་ བོད་~ ལ་~ བསུ་~ འུ་རུ་~ འགྲོ~ འོ

ka~vai   gòn ~  bo   bǒd~  la~  sù~  ǔ ru~ drò~ ǒ~.

Go and welcome the Lord of the Snow to Tibet.

    ཁ་~བའི་ བུ་~མོ་ ཞིག་~ གི་~ ལས་~ སྐལ་~ ཡིན~~

    ka~vai   bǔ~mo xĭg~ gĭ~  las~ gal~  yin~~.

    This is the destiny of a snow girl.

    འེ~ ~ ~

    ě~ ~ ~

ཁ་~བའི་ མགོན་~པོ་ བོད་~ལ་ བསུ་~རུ་ འགྲོ~ འོ~

ka~vai   gòn~bo   bǒd~la~  sù~ru~ drò~ ǒ~.

Go and welcome the Lord of the Snow to Tibet.

    ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་   ཞིག་~ འི་གི་~ ལས་~  སྐལ་~ ཡིན~

    ka~vai   bǔ~mo   xĭg~  ĭ gĭ~  las~ gal~  yin~~.

    This is the destiny of a snow girl.

ཁ་~བའི་ བུ་~མོ་   ཨ་~ མའི་~ བརྒྱུད་འཛིན་~ འིན~ ཡིན~

ka~vai   bǔ~mo a~  mai~   gyúd-zìn~ ĭn~ yin~.

A snow girl is the holder of the maternal lineage.

    ཨ་~མ་ ལོ་~ལོ་ གངས་~ རིའི་~ མ་ཡུམ་~ འུམ~ ཡིན~

    a~ma lo~lo  gǎŋ~  rii~  ma-yum~ ǔm~ yin~~ .

    The ancient mother is the mother of the snow mountains.

བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   ཁ་~ བའི་~ སྲོག་~ ཤིང་~ ཡིན~ འིན

bǔ~mo   quŋ~  quŋ~ ka~  vai~  sòg~  xiŋ~yin~ ĭn~.

A little girl is the tree of life of the snows.

    ཆོལ་~གསུམ་   བུ་~མོ་   བོད་~ ཀྱི་~ རེ་~ བ་~ ཡིན~~

    qol~sùm bǔ~mo bǒd~ kyi~  re~ va~  yin~.

    The girls from the three regions are the hope of Tibet.

    འེ~ ~ ~

    ě~ ~ ~

བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   ཁ་~བའི་ སྲོག་~ཤིང་~ ཡིན~འིན

bǔ~mo   quŋ~quŋ ka~vai sòg~xiŋ~ yin~ĭn~ .

A little girl is the tree of life of the snows.

    ཆོལ~གསུམ་   བུ་~མོ་   བོད་~ འོད་ཀྱི་~ རེ་~  བ་~ ཡིན~

    qol~sùm bǔ~mo bǒd~ ǒdgyi~   re~   va~  yin~.

    The girls from the three regions are the hope of Tibet.

འཛམ~གླིང་   ཤར་~ནུབ་   རིག་~ པའི་~ སྐྱེད་ཚལ་~ འ~ ཡིན~

zàm~líŋ xar~nub rig~  bai~   gyed-cal~ ǎ~ yin~~  .

The East and West of the world are the garden of knowledge.

    གངས་~ཅན་   བོད་~པ་   རིག་~ པའི་~   བང་མཛོད་~ འོད་~ ཡིན~

    gǎŋ~jan bǒd~ba rig~  bai~   bǎŋ-zòd~ ǒd~ yin~~  .

    The Tibetans from the Land of Snows are the treasury of knowledge.

བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   རིག་~ པའི~ མཛོད་~ འོད་འཛིན་~ ཡིན~ འིན

bǔ~mo quŋ~quŋ rig~  bai~  zòd~  ǒd; zin~ yin~ in~.

Little girls are the treasurers of knowledge.

    ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་   འཛམ་~ གླིང་~ རྒྱན་~ དུ་~ ལོངས~~

    ka~vai bǔ~mo zàm~ líŋ~ gyán~ dǔ~  loŋ~~  !

    Snow girls, arise as the ornament of the world!

    འེ~ ~ ~

    ě~ ~ ~

བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   རིག་~པའི་ མཛོད་~འཛིན་  ཡིན~འིན

bu~mo   qun~qun   rig~bai~  zòd~zin~ yin~ in~ .

Little girls are the treasurers of knowledge.

    ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་  འཛམ་~ འམ་་གླིང་~ རྒྱན་~  དུ་~ ལོངས~

    ka~vai   bu~mo   zàm~  ǎm líŋ~   gyán~  dǔ~  loŋ~~  !

    Snow girls, arise as the ornament of the world!

        བུ་~མོ་   ཆུང་~ཆུང་   རིག་~པའི་ མཛོད་~འཛིན་ ཡིན~འིན།

    bu~mo   qun~qun   rig~bai~  zòd~zin~ yin~ in~ .

    Little girls are the treasurers of knowledge.

        ཁ་~བའི་   བུ་~མོ་  འཛམ་~ འམ་་གླིང་~  རྒྱན་~  དུ་~ ལོངས~~ །

        ka~vai   bu~mo   zàm~  ǎm líŋ~   gyán~  dǔ~  loŋ~~  !

        Snow girls, arise as the ornament of the world!