Khawai Bumo

ཁ་བའི་བུ་མོ།

Girls of the Snows

Dronpe

སྒྲོན་པེ།

Autoplay

ཁ་བའི་བུ་མོ།
ka-vai bǔ-mo
Girls of the Snows

        སྒྲོན་པེ།

        drón-be

ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~

ka~ vai~ bǔ~ǔ~ mo~ǒ~!

Girls of the snows, oh

    ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~

    ka~ vai~ bǔ~ǔ~ mo~ǒ~!

    Girls of the snows, oh

།ཆར་~ འ~ཆུའི་   ལོ་~ འོ~ཟླ་   བསྐྱུར་~ འུ~ནས~ ~

qar~ ǎ~qui   lo~ ǒ~dá  gyur~ ǔ~nas~ ~,

Leave the months and years of rain and water

    །རིག་~ འི~པའི་   སྒོ་~ འོ~ཐེམ་   འགྲིམས་~ འིམ~དང་~།

    rig~ ĭ~bai   gó~ ǒ~tem   dìm~ ĭm~dǎŋ~,

    And proceed to the threshold of culture,

        །ཤེས་~ འེ~རིག་   རྣམ་~ འམ~དཔྱོད་   འཛོམས་~ འམ~ན~ འ~།            

        xes~ ě~rig   nám~ ǎm~jyod   dzòm~ ǎm~na~ ǎ~,

        If you have knowledge of the culture, ah

།བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྲོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~

bǒd~ ǒd~yul   dǎr~ ǎ~vai   drǒg~ ǒ~red~ lo~.

It will help the Tibetan country to develop, lo.

    །བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྲོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~

    bǒd~ ǒd~yul   dǎr~ ǎ~vai   drǒg~ ǒ~red~ lo~.

    It will help the Tibetan country to develop, lo.

ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~

ka~ vai~ bǔ~ǔ~ mo~ǒ~!

Girls of the snows, oh

    ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~

    ka~ vai~ bǔ~ǔ~ mo~ǒ~!

    Girls of the snows, oh

།ངེས་~ འེ~མེད་   གནས་~ འ~ཚང་   བསྐྱུར་~ འུ~ནས~ ~།            

ŋes~ ě~med   nás~ a~can   gyur~ ǔ ~nas~ ~,

Leave (roaming around) without a fixed dwelling

    །ཤ་~ འ~ཚའི་   ལག་~ འག~ལྡང་   སྒྲིལ་~ འི~དང་~།

    xa~ a~cai   lag~ ǎg~dáŋ   dril~ ĭ~dǎŋ~,

    And get together with someone you love.

        །ཕོ་~ འོ~མོ་   ཁ་~ འ~འཆམ་   བྱུང་~ འུང~ན~ འ~།                

        po~ ǒ~mo ka~ ǎ~qam   byuŋ~ ǔŋ~na~ ǎ~,

        If there is agreement between men and women

།བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྲོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~

bǒd~ ǒd~yul   dǎr~ ǎ~vai   drǒg~ ǒ~red~ lo~.

It will help the Tibetan country to develop, lo.

    །བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྲོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~

    bǒd~ ǒd~yul   dǎr~ ǎ~vai   drǒg~ ǒ~red~ lo~.

    It will help the Tibetan country to develop, lo.

ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~

ka~ vai~ bǔ~ǔ~ mo~ǒ~!

Girls of the snows, oh

    ཁ་~ བའི་~ བུ་~འུ་~ མོ~འོ~

    ka~ vai~ bǔ~ǔ~ mo~ǒ~!

    Girls of the snows, oh

།བག་~ འ~མེད་   ལས་~ འས~དོན་   བསྐྱུར་~ འུ~ནས~ ~།            

bǎg~ ǎg~med   las~ ǎs~dǒn   gyur~ ǔ~nas~ ~,

Leave your useless activities

    །བརྩེ་~ འེ~སེམས་   ནང་~ འང~ལ་   འཁོར་~ འའོ~དང་~།

    ze~ ě~sem   naŋ~ ǎŋ~la   kòr~ ǒ~dǎŋ~,

    And devote your love to your family, oh

        གཉེན་~ འེན~ཉེ་   གྲོགས་~ འོ~སུ་   ལྡེབས་~ འེ~ན~ འ~།            

        nen~ ěn~ne   drǒg~ ǒg~su   deb~ ě~ na~ ǎ ~,

        If relatives associate amicably,

།བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྲོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~

bǒd~ ǒd~yul   dǎr~ ǎ~vai   drǒg~ ǒ~red~ lo~.

It will help the Tibetan country to develop, lo.

    །བོད་~ འོད~ཡུལ་   དར་~ འ~བའི་   གྲོགས་~ འོ~རེད~ ལོ~

    bǒd~ ǒd~yul   dǎr~ ǎ~vai   drǒg~ ǒ~red~ lo~.

    It will help the Tibetan country to develop, lo.