Khorra Tsed

འཁོར་ར་རྩེད།

Tsomo

གཡུ་ཁོག་མཚོ་མོ།

Autoplay

འཁོར་ར་རྩེད།
kòr-ra zed

        གཞས་ཚིག་    འབའ་དུང་སྲས།

        གཞས་གདངས་    ལྷུན་གྲུབ།

        གཞས་མ་    གཡུ་ཁོག་མཚོ་མོ།

        yú-kog cò-mo

        བརྙན་ལེན་པ་    ཡོན་ཏན་རབ་རྒྱས།  དོན་འགྲུབ།

གྲོགས་~  ཁྱེད་དང་~  འུ་~གཉིས་   འཁོར་~ར་  རྩེད~འེད  འེད~ ~ ~

drǒg~  kyed-dǎŋ~  ǔ~ñís   kòr~ra  zed~ěd ěd~ ~ ~.

    སྟོད་~འོད  གངས་~རི་  འགྱིང་~ནས་  འཁོར་~ར་  རྩེད~ འེད  འེད~ ~ ~

    dod~ǒd  gǎŋ~ri  gyìŋ~nas  kòr~ra  zed~ ěd ěd~ ~ ~.

        སྨད་~  རྨ་~ཆུ་   འཁྱིལ་~ནས་   འཁོར་~ར་   རྩེད~འེད

        màd~  má~qu   kyìl~nas  kòr~ra   zed~ěd.

    སྟག་~ཤར་  སྟག་~མོ་  མཆོང་~མཆོང་  རྩེད~འེད འེད~ ~ ~

    dag~xar  dag~mo  qòŋ~qòŋ  zed~ěd ěd~ ~ ~.

        སྨན་~ བུ་མོས་~ སྒྲོ་~གུར་  ཕུབ་~ཕུབ་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

        màn~ bǔ-mos~ dró~gǔr  pub~pub  zed~ěd ěd~ ~ ~.

    འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ

    ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ

        རང་~   སྤུན་ཟླ་~   ཚ་~བོ་   འཁོར་~ར་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

        raŋ~ bun-dá~   ca~wo   kòr~ra  zed~ěd ěd~ ~ ~.

            སྨན་~ བུ་མོས་~ སྒྲོ་~གུར་   ཕུབ་~ཕུབ་   རྩེད འེད འེད~ ~ ~

            màn~ bǔ-mos~ dró~gǔr  pub~pub  zed~ěd ěd~ ~ ~.

        འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ

        ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ

            རང་~   སྤུན་ཟླ་~   ཚ་~བོ་   འཁོར་~ར་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

            raŋ~ bun-dá~ ca~wo  kòr~ra  zed~ěd ěd~ ~ ~.

གྲོགས་~  ཁྱེད་དང་~  འུ་~གཉིས་   འཁོར་~ར་  རྩེད~འེད  འེད~ ~ ~

drǒg~  kyed-dǎŋ~  ǔ~ñís   kòr~ra  zed~ěd  ěd~ ~ ~.

    གླུ་~འུ  སྙན་~མོ་  བླངས་~ནས་  འཁོར་~ར་  རྩེད~ འེད  འེད~ ~ ~

    lú~ǔ ñàn~mo  len~nas kòr~ra  zed~ěd  ěd~ ~ ~.

        བྲོ་~  བདེ་~མོ་   འཁྲབ་~ནས་  འཁོར་~ར་   རྩེད~འེད

        drǒ~  dé~mo   tràb~nas  kòr~ra  zed~ěd .

    སྟག་~ཤར་  སྟག་~མོ་  མཆོང་~མཆོང་  རྩེད~འེད འེད~ ~ ~

    dag~xar  dag~mo  qòŋ~qòŋ  zed~ěd  ěd~ ~ ~.

        སྨན་~ བུ་མོས་~ སྒྲོ་~གུར་  ཕུབ་~ཕུབ་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

        màn~ bǔ-mos~ dró~gǔr  pub~pub  zed~ěd ěd~ ~ ~.

    འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ

    ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ

        རང་~   སྤུན་ཟླ་~   ཚ་~བོ་   འཁོར་~ར་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

        raŋ~  bun-dá~   ca~wo   kòr~ra  zed~ěd ěd~ ~ ~.

            སྨན་~ བུ་མོས་~ སྒྲོ་~གུར་  ཕུབ་~ཕུབ་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

            màn~ bǔ-mos~ dró~gǔr  pub~pub  zed~ěd ěd~ ~ ~.

        འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ

        ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ

            རང་~   སྤུན་ཟླ་~   ཚ་~བོ་   འཁོར་~ར་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

            raŋ~ bun-dá~ ca~wo  kòr~ra  zed~ěd ěd~ ~ ~.

གྲོགས་~  ཁྱེད་དང་~  འུ་~གཉིས་   འཁོར་~ར་  རྩེད~འེད  འེད~ ~ ~

drǒg~  kyed-dǎŋ~  ǔ~ñís   kòr~ra  zed~ěd  ěd~ ~ ~.

    སེམས་~འེམ  བསམ་~པ་  སྦྲེལ་~ནས་  འཁོར་~ར་  རྩེད~ འེད  འེད~ ~ ~

    sem~ěm  sàm~ba  drél~ nas  kòr~ra  zed~ ěd  ěd~ ~ ~.

        འགྲོ་~  གོམ་~ཁ་   གཤིབ་~ནས་  འཁོར་~ར་   རྩེད~འེད

        drò~  gǒm~ka   xìb~ nas  kòr~ra  zed~ěd .

    སྟག་~ཤར་  སྟག་~མོ་  མཆོང་~མཆོང་  རྩེད~འེད འེད~ ~ ~

    dag~xar  dag~mo  qòŋ~qòŋ  zed~ěd ěd~ ~ ~.

        སྨན་~ བུ་མོས་~ སྒྲོ་~གུར་  ཕུབ་~ཕུབ་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

        màn~ bǔ-mos~ dró~gǔr  pub~pub  zed~ěd ěd~ ~ ~.

    འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ

    ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ

        རང་~   སྤུན་ཟླ་~   ཚ་~བོ་   འཁོར་~ར་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

        raŋ~  bun-dá~   ca~wo   kòr~ra  zed~ěd ěd~ ~ ~.

            སྨན་~ བུ་མོས་~ སྒྲོ་~གུར་  ཕུབ་~ཕུབ་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

            màn~ bǔ-mos~ dró~gǔr  pub~pub  zed~ěd ěd~ ~ ~.

        འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ

        ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ

            རང་~   སྤུན་ཟླ་~   ཚ་~བོ་   འཁོར་~ར་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

            raŋ~ bun-dá~ ca~wo  kòr~ra  zed~ěd ěd~ ~ ~.

                སྨན་~ བུ་མོས་~ སྒྲོ་~གུར་  ཕུབ་~ཕུབ་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

                màn~ bǔ-mos~ dró~gǔr  pub~pub  zed~ěd ěd~ ~ ~.

            འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ   འོ~འོ

            ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒ~ǒ

                རང་~   སྤུན་ཟླ་~   ཚ་~བོ་   འཁོར་~ར་  རྩེད འེད འེད~ ~ ~

                raŋ~ bun-dá~ ca~wo  kòr~ra  zed~ěd ěd~ ~ ~.