Khoryug Bagtsog Mazo

ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་མ་བཟོ།

Protect the Environment

Tsoyak

མཚོ་ཡག

Autoplay

ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་མ་བཟོ།
kor-yug bàg-zog ma-só
Do Not Poison the Environment

                            མཚོ་ཡག

                                cò-yag

པུར་~རྒྱལ་   ཨ་~   མའི་~  ~ གཞིས་  ~ ཁྱིམ་   དྲོན་  ~ མོ་   ན ཡེ~ །

bur~gyál    a~  mai~ ~ xís  ~ kyim    drŏn  ~ mo   na ye~ ,

In the motherland of Purgyal, this warm home,

    གངས་~དཀར་   ཞུ་~བའི་   མིག་  ~ ཆུ་   ཇེ་  ~ མང་   རེད ~  །

    găŋ~gar   xŭ~vai    mig  ~ qu    jě~ maŋ    red ~  .

    The tears of melting snow stream ever faster.

        དྭངས་~གཙང་    ཆུ་~  བོའི་~

        dăŋ~zaŋ    qu  ~voi

         The pure and limpid rivers

            ཁ་~དོག་   ཇེ་~ཞན་   ཇེ་~ཞན་   རེད ~  །

            ka~dŏg    jě~xăn  jě~xăn  red ~  .

            Are losing their color day by day.

                ཁོར་~ཡུག་   འབག་~བཙོག་   མ་~  བཟོ་~

                kor~yug    bàg~  zog~    ma~   só~

                Do not poison the environment

                    ཨ་ ~མའི་   བུ།

                    a  ~mai bŭ,

                    Sons and daughters of good mothers,

                        ཨ་~མའི་   བུ ~   །

                        a~mai  bŭ~  !

                        Sons and daughters of good mothers!

ཡངས་~བའི་    ས་~  འདི་~    ང་~ཚོའི་    ཁྱིམ་~ཚང་   རེད ~   །

yaŋ~vai    sa~   dì~

                    ŋa~coi    kyim~   caŋ~     red ~ !

This vast land is our home!

འདབ་~དྲུག་ ཁ་~  བ་~ ~ བརྩེགས་   ~ པའི་ མཐོ་  ~ སྒང་ ན ཡེ~ 

dàb~drŭg  ka~ va~ ~ zeg~ bai  tò~ gáŋ  na ye~,

In the highlands where six-pointed snowflakes are heaped in mounds,

    རིན་~ཆེན་ གཏེར་~རྫས་ བརླག་  ~ པ་ ཇེ་  ~ མང་ རེད ~   །

    rin~qen    der~zás    lág~ ba    jě~maŋ    red ~ .

    The destruction of precious minerals is increasing,

        སྐྱིད་~པའི་ ཡུལ་~   ལྗོངས་~

        gyid~bai    yul~   jóŋ~

        And the beauty of the pleasant landscape

            མཛེས་~ཉམས་ ཇེ་~ཞན་ ཇེ་~ཞན་ རེད ~   །

            zès~ñam    jě~xăn  jě~xăn  red~ .

            Of this happy land is waning.

                རི་~ལུང་ རྨ་~ཁ་ མ་~  བཟོ་~

                ri~luŋ    má~ka  ma~   só~,

                Do not wound the mountains and the valleys,

                    ཨ་ ~ མའི་ བུ།

                    a  ~ mai  bŭ,

                    Sons and daughters of good mothers,

                        ཨ་~མའི་ བུ ~   །

                        a~mai  bŭ~  !

                        Sons and daughters of good mothers!

གངས་~དཀར་ དག་~   ཞིང་~     བོད་~ཀྱི་ ཕ་~ས་ རེད ~  །

găŋ~gar    dăg~   xĭŋ~

                    bŏd~gyi    pa~sa    red~! 

The pure dimension of the Land of Snow is the Tibetans’ fatherland!

ཨ་~ཆེན་   གངས་~  ལྗོངས་~ ~  རི་   ~ བོའི་ ཕ་  ~ ས་   ན ཡེ ~ །

a~qen  găŋ~ jóŋ~ ~ri~voi    pa~sa  na ye~,

In the mountainous snowy country of Amnye Machen,

    རྐྱང་~འབྲོང་ ཤྭ་~བའི་ དགྲ་   ~ བོ་ ཇེ་  ~ མང་ རེད ~   །

    gyaŋ~dròŋ    xa~vai    drá~ vo    jě~ maŋ   red~ .

    The enemies of wild asses, yaks, and deer are proliferating.

        དམར་~པོ་ སྲོག་~  གི་~

        már~bo    sòg~   gĭ~

        The value of warm-blooded life

            རིན་~ཐང་ ཇེ་~ཞན་ ཇེ་~ཞན་ རེད ~  །

            rin~taŋ    jě~xăn  jě~xăn  red~ .

            Is ever less.

                གསོད་~གཏུབ་ ལས་~ལ་ མ་  ~ བརྩོན་

                sòd~dub     las~la     ma   ~ zon,

                Do not slaughter them,

                    ཨ་  ~ མའི་ བུ།

                    a  ~ mai  bŭ,

                    Sons and daughters of good mothers,

                        ཨ་~མའི་ བུ ~  །

                        a~mai  bŭ~  !

                        Sons and daughters of good mothers!

ཡིད་~འོང་ སྲོག་~   ཆགས་~   གོ་~ལའི་ མཛེས་~རྒྱན་ རེད ~   །

yid~hŏŋ    sòg~   qag~

                    gŏ~lai    zès~gyán    red~  .

Beautiful animals are the ornament of our earth!

                    གསོད་~གཏུབ་ ལས་ ~ལ་ མ་  ~ བརྩོན་

                    sòd~dub    las~la   ma   ~ zon,

                    Do not slaughter them,

                        ཨ་  ~ མའི་ བུ།

                        a  ~ mai  bŭ,

                        Sons and daughters of good mothers,

                            ཨ་~མའི་ བུ ~  །

                            a~mai  bŭ~  !

                            Sons and daughters of good mothers!

    ཡིད་~འོང་ སྲོག་~   ཆགས་~   གོ་~ལའི་ མཛེས་~རྒྱན་ རེད ~   །

    yid~hŏŋ    sòg~ qag

                    gŏ~lai zès~gyán  red ~   .

    Beautiful animals are the ornament of our earth.

        ཡིད་~འོང་ སྲོག་~   ཆགས་~   གོ་~ལའི་ མཛེས་~རྒྱན་ རེད ~   །

        yid~hŏŋ   sòg~ qag

                    gŏ~lai   zès~gyán    red ~   .

        Beautiful animals are the ornament of our earth.