Khothag Yin

ཁོ་ཐག་ཡིན།

Determined

Gepe

དགེ་བྷེ།

Autoplay

ཁོ་ཐག་ཡིན།
ko-tag yin
Determined

                        དགེ་བྷེ།

                            gé-bhe

མི་ ~བུ་  མི་~བཟང་  ཟེར་~ནས་  སྨད་~  སྨད་ཀྱང་~   འང་~ རུང་  ~  །

mi  ~bŭ    mi~sáŋ    sěr~nas    màd~  màd~ gyaŋ~  ăŋ-ruŋ ~  ,

No matter how they despise me, saying I am no good,

    ཁ་  ~ཕོ་   ཆེ་~སོང་   ཟེར་~ནས་   འེ་~ སྡུག་~ཀྱང་  འང་~ ཆོག་  ~

    ka  ~po    qe~soŋ    sěr~nas   ě~dúg~gyaŋ ăŋ~qog  ~.

    They can also say I have become boastful and bad.

ཀུན་ ~དང་  མི་~མཐུན་   ཟེར་~ནས་  འེ་~བཤད་~ན་  འང་~ཡང་ ~ །

gun  ~dăŋ    mi~tùn    sěr~nas    ě~xàd~na   ăŋ~yaŋ ~ ,

Even if they say that I don’t agree with anybody,

    སེམས་~ཀྱི་   དམ་~བཅའ་   མི་~འགྱུར་  འོ་~ཁོ་~ཐག་ ~  ཡིན ~   །

    sem~gyi    dăm~ja    mi~gyùr  ŏ~ko~tag ~  yin ~   .

    I will not break my heart vow: I am determined.

ཀུན་  ~དང་   མི་~མཐུན་   ཟེར་~ནས་  འེ་~བཤད་~ན་  འེ~ཡང་ ~ །

gun  ~dăŋ    mi~tùn    sěr~nas    ě~xàd~na   ăŋ~yaŋ ~ ,

Even if they say that I don’t agree with anybody,

    སེམས་~ཀྱི་   དམ་~བཅའ་   མི་~འགྱུར་  འོ་~ཁོ་~ཐག་ ~  ཡིན ~   །

    sem~gyi    dăm~ja    mi~gyùr  ŏ~ko~tag ~  yin ~   .

    I will not break my heart vow: I am determined.

རིག་~གནས་   མི་~ཤེས་   ཟེར་~ནས་   འཕྱས་~  འས་ཀྱང་~  འང་ རུང་  ~  །

rig~nás    mi~xes    sěr~nas    qyàs~  qyàs gyaŋ  ~  ăŋ ruŋ  ~ ,

No matter how they ridicule me, saying I have no education,

    ཅི་ ~ཡང་  མི་~མཁྱེན་  ཟེར་~ནས་  འེ་~དགོད་~ཀྱང་  འང་~ཆོག་  ~

    ji  ~yaŋ    mi~kyèn    sěr~nas   ě~gód~gyaŋ ăŋ~qog  ~.

    They can also laugh at me saying I am ignorant.

རང་~རློམ་   ཆེ་~རབས་ ཟེར་~ནས་  འེ་~ལབ་~ན་   འ་~ཡང་  ~ །

raŋ  ~lóm    qe~rab    sěr~nas   ě~lab~na    ă~yaŋ  ~ ,

Even if they say I am arrogant,

    ཁ་~བའི་   བདེ་~སྡུག་   གླེང་~ནོ་   འོ་~ཁོ་~ཐག་ ~  ཡིན ~   །

    ka  ~vai    dé~dúg    léŋ~no     ŏ~ko~tag ~   yin ~   .

    I am determined to speak about the condition of the Land of Snow.

རང་ ~རློམ་ ཆེ་~རབས་ ཟེར་~ནས་  འེ་~ལབ་~ན་   འ་~ཡང་  ~ །

raŋ  ~lóm    qe~rab    sěr~nas   ě~lab~na    ă~yaŋ  ~ ,

Even if they say I am arrogant,

    ཁ་~བའི་   བདེ་~སྡུག་   གླེང་~ནོ་   འོ་~ཁོ་~ཐག་ ~  ཡིན ~   །

    ka  ~vai    dé~dúg    léŋ~no    ŏ~ko tag  ~  yin ~   .

    I am determined to speak about the condition of the Land of Snow.

རྒན་~ལ་   བརྩི་~བཀུར་   མེད་~ཅེས་   བཤད་  འེ་~ཀྱང་~   འང་ རུང་  ~  །

gán  ~la    zi~gur    med~jes     xàd~   ăd gyaŋ~   ăŋ ruŋ  ~  ,

No matter that they say I don’t respect the elders,

    གཞོན་ ~ལ་  གདུང་~སེམས་   མེད་~ཅེས་  འེ་~ཟེར་~ཡང་  འང་~ཆོག་  ~

    xón  ~la   dúŋ~sem   med~jes   ě~sěr~yaŋ ăŋ~qog  ~  .

    They can also say I have no compassion for the young.

ཁ་ ~མདོག་   ནག་~པོ་   རེད་~ཅེས་   འེ་~བརྗོད་~ན་  འ་~ཡང་  ~ །

ka  ~dòg    nag~bo    red~jes   ě~jód~na     ă~yaŋ ~ ,

Even if they say my skin is black,

    གྲོགས་~ལ་   ཕྱི་~ཐག་   བསྟན་~ནོ་   འོ་~ཁོ་~ཐག་ ~  ཡིན ~   །

    drŏg  ~la    qyi~tag     dan~no     ŏ~ko~tag  ~  yin ~   .

    I will not betray my friends: I am determined.

ཁ་ ~མདོག་   ནག་~པོ་   རེད་~ཅེས་   བརྗོད་~ན་  འ་~ཡང་  ~ །

ka  ~dòg    nag~bo    red~jes    ě~jód~na      ă~yaŋ  ~ ,

Even if they say my skin is black,

    གྲོགས་~ལ་   ཕྱི་~ཐག་   བསྟན་~ནོ་   འོ་~ཁོ་~ཐག་ ~  ཡིན ~   །

    drŏg  ~la   qyi~tag    dan~no    ŏ~ko~tag  ~  yin ~  .

    I will not betray my friends: I am determined.

        གྲོགས་~ལ་   ཕྱི་~ཐག་   བསྟན་~ནོ་   འོ་~ཁོ་~ཐག་ ~  ཡིན ~   །

        drŏg  ~la    qyi~tag    dan~no   ŏ~ko~tag ~  yin ~  .

          I will not betray my friends: I am determined.