Khyed dang Nga

ཁྱེད་དང་ང་།

You and I

Drandul

དགྲ་འདུལ།

Autoplay

ཁྱེད་དང་ང་།
kyed-dǎŋ ŋa
You and I

    དགྲ་འདུལ།

    drá-dùl

ཁྱེད་  ~ནི་   བོད་~ཀྱི་   བུ་~རེད།

kyed ~ni   bǒd ~gyi   bǔ~red.

You are a Tibetan man,

    ང་~ཡང་   བོད་ ~ཀྱི་    བུ་~རེད།

    ŋa~yaŋ   bǒd ~gyi   bǔ~red.

    I am a Tibetan man, too.

        བོད་ ~ལ་    དགའ་~བའི་   སེམས་~པ།

        bǒd ~la    gá~vai   sem~ba,

        Our love for Tibet

            ནམ་ ~ཡང་   འགྱུར་~བ་   མི་~འདུག

            nam ~yaŋ   gyùr~va   mi~dùg.

            Will never change.

ཁྱེད་ ~ནི་   སྟོད་~ཀྱི་   བུ་~རེད།

kyed ~ni   dod~gyi   bǔ~red.

You are from the West (Upper),

    ང་~ཡང་   སྨད་ ~ཀྱི་   བུ་~རེད།

    ŋa~yaŋ   màd ~gyi   bǔ~red.

    I am from the East (Lower),

        སྟོད་ ~སྨད་    གཉིས་~ཀྱི་   བོད་~པ།

        dod ~màd   ñís~gyi   bǒd~ba,

        Do not say that

            ཁག་~ཁག་   རེད་ ~ཟེར་   མ་~གསུང་།

            kag~kag   red ~sěr   ma~sùŋ!

            Tibetans from the West and the East are different.

ང་~ཚོ་~   གདོང་~དམར་    བོད་~ཡིན།

ŋa~co~  dóŋ~már    bǒd~yin.

We are the ruddy-faced Tibetans,

    ཕ་~བརྒྱུད་~   རུས་ ~པ་  གསེར་~ཡིན།

    pa~gyúd  rus ~ba  sèr~yin.

    Our paternal lineage is (like) gold.

        མ་~བཟང་~  གཤིས་~བརྒྱུད་    གདུང་~རེད།

        ma~sáŋ~  xìs~gyúd    dúŋ~red.

        The nature of our good mothers is our bloodline.

            བྱམས་~དང་~   སྙིང་~རྗེ་   སེམས་~ཡིན།

            jyǎm~dǎŋ~   ñìŋ~jé   sem~yin.

            Love and compassion are our mentality.

འོ~  བོད་~པ་~ཚོའི་   བུ་~ཡིན།

hǒ~  bǒd~ba~coi   bǔ~yin.

Oh, we are Tibetans.

    དཀོན་ ~མཆོག་   གསུམ་ ~པོ་   སྐྱབས་~རེད།

    gon ~qòg   sùm ~bo   gyab~red.

    The Three Jewels are our refuge.

        ཀ་~ཁ་~   ག་~ང་   མ་~ཡིན།

        ga~ka~  gǎ~ŋa   ma~yin.

        The (alphabet) KA KHA GA NGA are our mothers.

            མ་~ཕམ་~   གཡུ་ ~མཚོ་   མཆོད་~ཡིན།

            ma~pam yú ~cò   qòd~yin.

            The turquoise Manasarovar lake is our offering.

༼ཁྱེད་ནི་བོད་ཀྱི་བུ་རེད། ང་ཡང་བོད་ཀྱི་བུ་རེད།

    བོད་ལ་དགའ་བའི་སེམས་པ།   ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མི་འདུག

        ཁྱེད་ནི་སྟོད་ཀྱི་བུ་རེད།   ང་ཡང་སྨད་ཀྱི་བུ་རེད།

            སྟོད་སྨད་གཉིས་ཀྱི་བོད་པ།    ཁག་ཁག་རེད་ཟེར་མ་གསུང་།༽

ཁྱེད་  ~ནི་   བོད་~ཀྱི་   བུ་~རེད།

kyed ~ni   bǒd ~gyi   bǔ~red.

You are a Tibetan man,

    ང་~ཡང་   བོད་ ~ཀྱི་    བུ་~རེད།

    ŋa~yaŋ   bǒd ~gyi   bǔ~red.

    I am a Tibetan man, too.

        བོད་ ~ལ་    དགའ་~བའི་   སེམས་~པ།

        bǒd ~la    gá~vai   sem~ba,

        Our love for Tibet

            ནམ་ ~ཡང་   འགྱུར་~བ་   མི་~འདུག

            nam ~yaŋ   gyùr~va   mi~dùg.

            Will never change.

ཁྱེད་ ~ནི་   སྟོད་~ཀྱི་   བུ་~རེད།

kyed ~ni   dod~gyi   bǔ~red.

You are from the West (Upper),

    ང་~ཡང་   སྨད་ ~ཀྱི་   བུ་~རེད།

    ŋa~yaŋ   màd ~gyi   bǔ~red.

    I am from the East (Lower),

        སྟོད་ ~སྨད་    གཉིས་~ཀྱི་   བོད་~པ།

        dod ~màd    ñís~gyi   bǒd~ba,

        Do not say that

            ཁག་~ཁག་   རེད་ ~ཟེར་   མ་~གསུང་།

            kag~kag   red ~sěr   ma~sùŋ!

            Tibetans from the West and the East are different.

ང་~ཚོ་~   གདོང་~དམར་    བོད་~ཡིན།

ŋa~co~  dóŋ~már    bǒd~yin.

We are the ruddy-faced Tibetans,

    ཕ་~བརྒྱུད་~   རུས་ ~པ་  གསེར་~ཡིན།

    pa~gyúd~  rus ~ba  sèr~yin.

   Our paternal lineage is (like) gold.

        མ་~བཟང་~  གཤིས་~བརྒྱུད་    གདུང་~རེད།

        ma~sáŋ~  xìs~gyúd    dúŋ~red.

        The nature of our good mothers is our bloodline.

            བྱམས་~དང་~   སྙིང་~རྗེ་   སེམས་~ཡིན།

            jyǎm~dǎŋ~   ñìŋ~jé   sem~yin.

            Love and compassion are our mentality.

འོ~  བོད་~པ་~ཚོའི་   བུ་~ཡིན།

hǒ~  bǒd~ba~coi   bǔ~yin.

Oh, we are Tibetans.

    དཀོན་ ~མཆོག་   གསུམ་ ~པོ་   སྐྱབས་~རེད།

    gon ~qòg   sùm ~bo   gyab~red.

    The Three Jewels are our refuge.

        ཀ་~ཁ་~   ག་~ང་   མ་~ཡིན།

        ga~ka~  gǎ~ŋa   ma~yin.

        The (alphabet) KA KHA GA NGA are our mothers.

            མ་~ཕམ་~  གཡུ་ ~མཚོ་   མཆོད་~ཡིན།

            ma~pam   yú ~cò   qòd~yin.

            The turquoise Manasarovar lake is our offering.