Khyed la Bul

ཁྱེད་ལ་འབུལ།

Offerings to You

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

ཁྱེད་ལ་འབུལ།
kyed-la bùl
Offerings to You

    གཞས་ཚིག་        སྨིན་དབུས་པོ།

    གཞས་གདངས་        ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།

    གཞས་མ་        ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

        ce-wáŋ lha-mo

    ཡེ~འེ  ཡེ~ འེ~   ཡིད་~ འི་བཞིན་~   ནོར་~  འོ~   བུ~ འུ~~

    ye~ě  ye~ ě~  yid~ ĭ-xín~   nor~ ǒ~   bǔ~ ǔ~~!

    Oh, Wish-Fulfilling Jewel!

        ཡིད་~ འི་བཞིན་~   ནོར་~ འོ~   བུ~ འུ~ ཡེ~ཡེ~

        yid~ ĭ-xín~   nor~ ǒ~   bǔ~ ǔ~ ye~ye~!

        Oh, Wish-Fulfilling Jewel!

དད་~ པའི་~༑ གླུ་~ ཆུང་~༑  སྙན་~མོ་འདི  སྙན་~མོ་~ ༑

dǎd~ bai~  lú~ quŋ~   ñàn~mo-dì   ñàn~mo~,

This little melodious song of faith,

སྟོད་~ཀྱི་   མངའ་~རིས་  སྐོར་གསུམ་~ འུམ~ ~    ༑

dod~gyi   ŋá~ris   gor-sùm~ ǔm~ ~

From the three provinces of Ngari in the Upper Region,

    སྟོད་~ཀྱི་  མངའ་~རིས་  སྐོར་~ འོ~ གསུམ་ནས~།

    dod~gyi   ŋá~ris   go~ ǒ~ sùm-nas~,

    From the three provinces of Ngari in the Upper Region,

ཁྱེད་~ལ་  བསྐུར་~བའི་  གསོལ་~ འོ་སོ~ འདེབས་~ འེ~~ ༑

kyed~la   gur~vai   sòl~ ǒ-so~ dèb~ ě~~

Is a prayer sent to you.

    ཁྱེད་~ལ་  བསྐུར་~བའི་  གསོལ་~ འདེབས་ཡིན།

    kyed~la   gur~vai   sòl~ bèb-yin!

    Is a prayer sent to you!

    ཐུགས་~རྗེའི་   བྱིན་~རླབས་   འཇུག་~ འཇུག་པར་~ ཤོག~འོག~~

    tug~jéi   jyĭn~láb   jùg~ jùg-bar~ xog~ǒg~~!

    May we receive your compassionate blessing!

    ཨོ་~  འོ་~འོ  ཡེ་~འེ  ཡེ་~འེ  ཡེ་~འེ  ཡེ~ ~ །

    o~  ǒ~ǒ  ye~ě  ye~ě  ye~ě  ye~ ~ .

        ཡིད་~ འི་བཞིན་~   ནོར་~ འོ~   བུ~ འུ~ ~    ~

        yid~ ĭ-xín~   nor~ ǒ~   bǔ~ ǔ~ ye~ye~!

        Oh, Wish-Fulfilling Jewel!

    ཡེ~འེ  ཡེ~ འེ~   ཡིད་~ འི་བཞིན་~   ནོར་~ འོ~   བུ~ འུ~~

    ye~ě  ye~ ě~  yid~ ĭ-xín~   nor~ ǒ~   bǔ~ ǔ~~!

    Oh, Wish-Fulfilling Jewel!

        ཡིད་~ འི་བཞིན་~   ནོར་~ འོ~   བུ~ འུ~ ཡེ~ཡེ~

        yid~ ĭ-xín~   nor~ ǒ~   bǔ~ ǔ~ ye~ye~!

        Oh, Wish-Fulfilling Jewel!

གདུང་~ བ་~༑ ཟབ~ མོའི་~༑  རྒྱང་~འབོད་འདི  རྒྱང་~ འབོད~༑

dúŋ~ va~  sǎb~ moi~   gyáŋ~bòd-dì   gyáŋ~ bòd~,

This call of deep longing from afar,

བར་~གྱི་   དབུས་~གཙང་  རུ་བཞི་~ འི~ ~    ༑

bǎr~gyĭ   wús~zaŋ   ru-xí~ ĭ~ ~,

From the four districts of Ü-Tsang in the Middle Region,

    བར་~གྱི་   དབུས་~གཙང་  རུ་~ འུ~ བཞི་ནས~།

    bǎr~gyĭ   wús~zaŋ   ru~ ǔ~ xí-nas~,

    From the four districts of Ü-Tsang in the Middle Region,

ཁྱེད་~ལ་  ཕུལ་~བའི་  ལེགས་~ འེ་སྐྱེས~ ཡིན~~ ༑

kyed~la   pul~vai   leg~ ě-gyes~ yin~~ .

Is a gift offered to you.

    ཁྱེད་~ལ་  ཕུལ་~བའི་  ལེགས་~ སྐྱེས་ཡིན།

    kyed~la   pul~vai   leg~ gyes-yin.

    Is a gift offered to you.

    ཞལ་~རས་   མྱུར་~དུ་   མཇལ་~ མཇལ་བར་~ ཤོག~འོག~~

    xǎl~ras   ñúr~dǔ   jàl~ jàl-var~ xog~ǒg~~!

  May we soon see your face!

    ཨོ་~  འོ་~འོ  ཡེ་~འེ  ཡེ་~འེ  ཡེ་~འེ  ཡེ~ ~ །

    o~  ǒ~ǒ  ye~ě  ye~ě  ye~ě  ye~ ~ .

        ཡིད་~ འི་བཞིན་~   ནོར་~ འོ~   བུ~ འུ~ ~  ~

        yid~ ĭ-xín~   nor~ ǒ~   bǔ~ ǔ~ ye~ye~!

        Oh, Wish-Fulfilling Jewel!

    ཡེ~འེ  ཡེ~ འེ~   ཡིད་~ འི་བཞིན་~   ནོར་~ འོ~   བུ~ འུ~~

    ye~ě  ye~ ě~  yid~ ĭ-xín~   nor~ ǒ~   bǔ~ ǔ~~!

    Oh, Wish-Fulfilling Jewel!

        ཡིད་~ འི་བཞིན་~   ནོར་~ འོ~   བུ~ འུ~ ཡེ~ཡེ~

        yid~ ĭ-xín~  nor~ ǒ~ bǔ~ ǔ~ ye~ye~!

       Oh, Wish-Fulfilling Jewel!

འགྱུར་~ བ་~༑ མེད་~ པའི་~༑  དམ་~བཅའ་འདི  དམ་~ བཅའ་~༑

gyùr~ va~  med~ bai~   dǎm~ja-dì   dǎm~ ja~

This immutable commitment

སྨད་~ཀྱི་   མདོ་~ཁམས་  སྒང་དྲུག་~ འུག~ ~ ༑

màd~gyi   dò~kam   gáŋ-drǔg~ ǔg~ ~ ,

From the six ranges of Amdo and Kham in the Lower Region,

    སྨད་~ཀྱི་   མདོ་~ཁམས་  སྒང་~ འང~ དྲུག་ནས~།

    màd~gyi   dò~kam   gáŋ~ ǎŋ~ drǔg-nas~,

    From the six ranges of Amdo and Kham in the Lower Region,

ཁྱེད་~ལ་  ཕུལ་~བའི་  ཞབས་~ འ~ བརྟན་~ ཡིན~~ ༑

kyed~la   pul~vai   xǎb~ ǎ~ dan~ yin~~.

Is a long-life prayer offered to you.

    ཁྱེད་~ལ་  ཕུལ་~བའི་  ཞབས་~ བརྟན་ཡིན།

    kyed~la   pul~vai   xǎb~ dan-yin.

    Is a long-life prayer offered to you.

    སྐུ་~ཚེ་   རྡོ་~རྗེ་   བྲག་~ བྲག་ལྟར་~ ཤོག~འོག~~

    gu~ce   dó~jéi   drǎg~ drǎg-dar~ xog~ ǒg~~!

    May your lifespan become like a Vajra rock!

    ཨོ་~  འོ་~འོ  ཡེ་~འེ  ཡེ་~འེ  ཡེ་~འེ  ཡེ~ ~ །

    o~  ǒ~ǒ  ye~ě  ye~ě  ye~ě  ye~ ~ .

        ཡིད་~ འི་བཞིན་~   ནོར་~ འོ~   བུ~ འུ~ ~  ~

        yid~ ĭ-xín~   nor~ ǒ~   bǔ~ ǔ~ ye~ye~!

        Oh, Wish-Fulfilling Jewel!