Kongzhey Padma Thang

ཀོང་གཞས་པདྨ་ཐང་།

Dorjee Tsering

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

Autoplay

ཀོང་གཞས་པདྨ་ཐང་།
koŋ-xás pad-ma taŋ

    གཞས་པ་    རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

    xás-ba    dór-jé ce-riŋ

ལགས་~  ཟེར་~ན་  པད་~མ་  ཐང་~ གི་~ འི~ འི~ འི~ འི~

lag~  sěr~na  bad~ma  taŋ~ gĭ~ ĭ~ ĭ~ ĭ~ ĭ~,

    ཐང་མགོ་~ འོ~འོ  དེ་~ ལ་~  ཨུ་~རྒྱན་   པད་~ ཞྭ~

    taŋ-gò~ ǒ~ǒ  dě~ la~  u~gyán   bad~ xǎ~ǎ.

        རོགས་~ ཟེར་~ རོགས་~  ལ་~ནི་  ཨུ་~རྒྱན་  པད་~ ཞྭ~

        rog~ sěr~ rog~  la~ni  u~gyán  bad~ xǎ~ǎ,

            རོགས་~  ཟེར་~ལ་  རོགས~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ

            rog~  sěr~la  rog~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ.

ལགས་~  ཟེར་~ན་   ཨུ་~རྒྱན་  པད་~ ཞྭ~ འ~ འ~ འ~ འ

lag~  sěr~na  u~gyán   bad~ xǎ~ ǎ~ ǎ~ ǎ~ ǎ,

    སུ་~ཡིས་  བཞེས་~ ལགས་~  ཨུ་~རྒྱན་  པད་~ ཞྭ~

    su~yis  xés~ lag~  u~gyán  bad~ xǎ~ǎ,

        བླ་~  མས་~  བཞེས་~  ལ་~ནི་  བླ་~མ་  དུས་~ གསུམ་~འུམ

        lá~  mas~  xés~  la~ni  lá~ma  dǔs~ sùm~ǔm

            སངས་~  རྒྱས་~ཀྱིས་   བཞེས~ འེས~ འེས~ འེས~ འེས

            saŋ~  gyás~gyis   xés~ ěs~ ěs~ ěs~ ěs.

མཁས་~  པ་~  ལགས~ འག~ འག~ འག~ འག

kàs~  ba~  lag~ ǎg~ ǎg~ ǎg~ ǎg,

    ཁྱེད་~ནི་  དགུང་~བཟང་  མཐོན་~པོ་ འོ

    kyed~ni  gúŋ~sáŋ  tòn~bo ǒ,

        ང་~ནི་  ཁྲི་~གདུགས་  ཉི་~  མ་~ནི་  མཁས་~ པ་~ ལགས~ འག

        ŋa~ni  tri~dúg  ñi~  ma~ni  kàs~ ba~ lag~ ǎg.

            ཨོ་~  ཅི་~  ཤོག་~ འོ་~ གསུངས་~ དང་~ ལེགས~ འེག

            o~  ji~  xog~ ǒ~  sùŋ~ dǎŋ~ leg~ ěg,

                གསུང་~  དང་~  ལེགས་~ འེག~ འེག འེག~ འེག

                sùŋ~  dǎŋ~  leg~ ěg~ ěg~ ěg~ ěg.

གླིང་~བཞི་  སུ་~ཡིས་  ངོམས་~ཀྱང་ འང

liŋ~xi  su~yis  ŋom~gyaŋ ǎn,

    ཁྱད་~པར་  ཡ་~ཡུ་  མིན་~ འདུག་~ནི་  མཁས་~ པ་~ ལགས~ འག

    kyad~bar  ya~yu  min~ dùg~ni  kàs~ ba~ lag~ ǎg.

        ཨོ་~  ཅི་~  ཤོག་~ འོ་~ གསུངས་~ དང་~ ལེགས~ འེག

        o~  ji~  xog~ ǒ~  sùŋ~ dǎŋ~ leg~ ěg,

            གསུང་~  དང་~  ལེགས་~ འེག~ འེག འེག~ འེག

            sùŋ~  dǎŋ~  leg~ ěg~ ěg~ ěg~ ěg.

གླིང་~བཞི་  སུ་~ཡིས་  ངོམས་~ཀྱང་ འང

líŋ~xí  su~yis  ŋom~gyaŋ ǎŋ,

    ཁྱད་~པར་  ཡ་~ཡུ་  མིན་~ འདུག་~ནི་  མཁས་~ པ་~ ལགས~ འག

    kyad~bar  ya~yu  min~ dùg~ni  kàs~ ba~ lag~ ǎg.

        ཨོ་~  ཅི་~  ཤོག་~ འོ་~  གསུངས་~ དང་~ ལེགས~ འེག

        o~  ji~  xog~ ǒ~  sùŋ~ dǎŋ~ leg~ ěg

ལགས་~  ཟེར་~ན་   པད~མ་  ཐང་~ གི~ འི~ འི~ འི~ འི

lag~  sěr~na  bad~ma  taŋ~ gĭ~ ĭ~ ĭ~ ĭ~ ĭ~,

    ཐང་གི་~ འི~འི  དཀྱིལ་~ ལ་~  དབྱར་~ཞྭ་  ལྕང་~ མདའ~

    taŋ-gĭ~ ĭ~ĭ  gyil~ la~  yár~xǎ  jáŋ~ dà~ǎ,

    རོགས་~ ཟེར་~ རོགས་~ལ་~ནི་  དབྱར་~ཞྭ་  ལྕང་~ མདའ~

        rog~ sěr~ rog~la~ni  yár~xǎ  jáŋ~ dà~ǎ,

         རོགས་~  ཟེར་~ལ་  རོགས~ འོ~ འོ~ འོ~ འོ

            rog~  sěr~la  rog~ ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ.

ལགས་~  ཟེར་~ན་   དབྱར་~ཞྭ་  ལྕང་~ མདའ~ འ~ འ~ འ~ འ

lag~  sěr~na  yár~xǎ  jáŋ~ dà~ ǎ~ ǎ~ ǎ~ ǎ,

    སུ་ཡིས~ འིས~འིས  བཞེས་~ ལགས་~  དབྱར་~ཞྭ་  ལྕང་~ མདའ~

    su-yis~ ĭs~ ĭs  xés~ lag~  yár~xǎ  jáŋ~ dà~ǎ,

        དཔོན་~  པོས་~  བཞེས་~  ལ་~ནི་  དཔོན་~པོ་  ཁམས་~ གསུམ་~འུམ

        bon~ bos~ xés~ la~ni  bon~bo  kam~ sùm~ǔm

            དབང་~  འདུས་~ཀྱིས་   བཞེས~ འེས~ འེས~ འེས~ འེས

            wáŋ~  dùs~gyis   xés~ ěs~ ěs~ ěs~ ěs.

མཁས་~  པ་~  ལགས~ འག~ འག~ འག~ འག

kàs~  ba~  lag~ ǎg~ ǎg~ ǎg~ ǎg

    ཁྱེད་~ནི་  གངས་~སྟོད་  མཐོན་~པོ་ འོ

    kyed ~ni  gǎŋ~dod  tòn~bo ǒ,

        ང་~ནི་  སེང་~གེ་  དཀར་~  མོ་~ནི་  མཁས་~ པ་~ ལགས~ འག

        ŋa~ni  seŋ~gě  gar~ mo~ni  kàs~ ba~ lag~ ǎg.

            ཨོ་~  ཅི་~  ཤོག་~ འོ་~ གསུངས་~ དང་~ ལེགས~ འེག

            o~  ji~  xog~ ǒg~  sùŋ~ dǎŋ~ leg~ ěg,

                གསུང་~  དང་~  ལེགས་~ འེག~ འེག འེག~ འེག

                sùŋ~  dǎŋ~  leg~ ěg~ ěg~ ěg~ ěg.

གཡུ་~རལ་  སུ་~ཡིས་  ངོམས་~ཀྱང་ འང

yú~ral  su~yis  ŋom~gyaŋ ǎŋ

    ཁྱད་~པར་  ཡ་~ཡུ་  མིན་~ འདུག་~ནི་  མཁས་~ པ་~ ལགས~ འག

    kyad~bar  ya~yu  min~ dùg~ni  kàs~ ba~ lag~ ǎg.

        ཨོ་~  ཅི་~  ཤོག་~ འོ་~ གསུངས་~ དང་~ ལེགས~ འེག

        o~  ji~  xog~ ǒ~  sùŋ~ dǎn~ leg~ ěg,

            གསུང་~  དང་~  ལེགས་~ འེག~ འེག འེག~ འེག

            sùŋ~  dǎŋ~  leg~ ěg~ ěg~ ěg~ ěg.

གཡུ་~རལ་  སུ་~ཡིས་  ངོམས་~ཀྱང་ འང

yú~ral  su~yis  ŋom~gyaŋ ǎŋ

    ཁྱད་~པར་  ཡ་~ཡུ་  མིན་~ འདུག་~ནི་  མཁས་~ པ་~ ལགས~ འག

    kyad~bar  ya~yu  min~ dùg~ni  kàs~ ba~ lag~ ǎg.

        ཨོ་~  ཅི་~  ཤོག་~ འོ་~ གསུངས་~ དང་~ ལེགས~ འེག

        o~  ji~  xog~ ǒ~  sùŋ~ dǎŋ~ leg~ ěg,

            གསུང་~  དང་~  ལེགས་~ འེག~ འེག འེག~ འེག

            sùŋ~  dǎŋ~  leg~ ěg~ ěg~ ěg~ ěg.

ཞེས་~  པ་~   ལགས་~   ཞུས་~པས་ ཞུས་~པས་  ཡེ་~

xěs~  ba~   lag~   xǔs~bas   xǔs~bas ye

    བསོད་~ནམས་   ཡར་~འགྲོ་   ལགས~འག

    sòd~nam   yar~drò   lag~ǎg,

        ཞེས་~  པ་~  བཀྲ་~ཤིས་  བརྟན་~པ་

        xěs~  ba~  dra~xis  dan~ba

            རྟག་~ཏུ་  བཀྲ་~ཤིས་  པ~།

            dag~du  dra~xis  ba~,

ཨེ་~  ལ་~  གླུ་~གར་   སྙན་~པོའི་   ཞབས་~བྲོ་  འོ~འོ

e~  la~  lú~gǎr   ñàn~boi   xǎb~drǒ ǒ~ǒ

    ཞབས་~བྲོ་   གསུམ་~རྒྱག་   ལེ་~ འེ~  འོ~ འོ~ འོ~ འོ~

    xǎb~drǒ   sùm~gyág   leg~ ě~  ǒ~ ǒ~ ǒ~ ǒ~.