Kongzhey Chodchang by Sherten & Namgyal Choetso

ཀོང་གཞས་མཆོད་ཆང་།

Autoplay

ཀོང་གཞས་མཆོད་ཆང་།
goŋ-xás qòd-qaŋ
The Kongpo Chang Offering Song

གཞས་ཚིག།བློ་བཟང་བདེ་ལེགས།

གཞས་དབྱངས། བློ་བཟང་བདེ་ལེགས།

གཞས་མ། རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

གཞས་པ། ཤེར་བསྟན།

námgyál qoscò & xerdan

        ཨེ་མ་~ ཀྱེ་~ བསྭོ~~~~ །

        e-ma~  gye~  sò~~~~!

        Wonderful!

སེམས་~ལ་ འཆང་ ~བའི་ དད་~པའི་ ཨ་~ལོང་ དེ~འེ

sem~la   qàŋ ~vai   dăd~bai   a~loŋ    dě~ě

The ornament of devotion in my heart

                            ཡ་~ ལ་བསྭོ~། ཨེ་མ་~ ཀྱེ་~ བསྭོ~~ །

                            ya~  la-sò~,   e-ma~  gye~  sò~~!

                            Wonderful!

    འགྱུར་~བ་ མེད་~པའི་ དཀོན་~མཆོག་ གསུམ་~ལ་ འབུལ~~~

    gyùr~va    med~bai    gon~qòg    sùm~la   bùl~~~.

  I offer to the Three Immutable Precious Jewels.

                            ཨ་~ལ་ བག་~ ཆགས་~ ཧེ།

                            a~la   băg~ qag~  he.

        ཨེ་མ་~ ཀྱེ་~ བསྭོ~~~~ །

        e-ma~  gye~  sò~~~~!

        Wonderful!

ལུས་~ངག་ ཡིད་~ཀྱི་ མཆོད་~པ་ རྣམ་~གསུམ་ དེ~འེ

lus~ŋag    yid~gyi    qòd~ba    nám~sùm    dě~ě,

The three offerings of my body, voice, and mind,

                            ཡ་~ ལ་བསྭོ~། ཨེ་མ་~ ཀྱེ་~ བསྭོ~~ །

                            ya~  la-sò~,   e-ma~  gye~  sò~~!

                            Wonderful!

སྙིང་~གི་  རྩ་~བའི་  བླ་~མ་  མཆོག་~ལ་ འབུལ~~~

    ñiŋ~gĭ za~bǎi lá~ma qòg~la bùl~~~.

    I offer to the Root Lama of my heart.

                            ཨ་~ལ་ བག་~ ཆགས་~ ཧེ།

                                a~la   băg~ qag~  he.

གནམ་~ལ་ སྐར་~མ་ བཟང་~  བས་~

nám~la    gar~ma    sáŋ~  vas~,

Since in the sky the constellation is positive,

                གླུ་~དབྱངས་ སྙན་~པོ་ ལེན་~ འེན~ ཤོག~ འོག~

                lu~yáŋ    ñàn~bo     len~ ěn~ xog~ ŏg~!

                Let’s sing a melodious song!

    ས་~ལ་ ལོ་~ཏོག་ ཡག་~  པས་~

    sa~la    lo~dog    yag~  bas~,

  Since on earth the crops are excellent,

                ཞབས་~བྲོ་ ལན་~གསུམ་ སྐྱོན་~ འོན~ ཤོག~

                xăb~drŏ  lan~sùm  gyon~ ŏn~  xog~!

                Let’s dance three times!

གནམ་~ལ་ སྐར་~མ་ བཟང་~  བས་~

nám~la    gar~ma    sáŋ~  vas~,

Since in the sky the constellation is positive,

                གླུ་~དབྱངས་ སྙན་~པོ་ ལེན་~ འེན~ ཤོག~ འོག~

                lu~yáŋ    ñàn~bo     len~ ěn~ xog~ ŏg~!

                Let’s sing a melodious song!

    ས་~ལ་ ལོ་~ཏོག་ ཡག་~  པས་~

    sa~la    lo~dog    yag~  bas~,

    Since on earth the crops are excellent,

                ཞབས་~བྲོ་ ལན་~གསུམ་ སྐྱོན་~ འོན~ ཤོག~

                xăb~drŏ  lan~sùm  gyon~ ŏn~  xog~!

                Let’s dance three times!

སྐོ་~ར་ གཡོན་~སྐོར་ གཡོན་~  ལ་~

go~ra    yón~gor    yón~  la~,

Let’s turn to the left,

                ལན་~ གསུམ་~ཞིག་ རྒྱབ་~  ཤོག~

                lan~  sùm~xĭg   gyáb~  xog~.

                Let’s turn three times to the left.

                            ལེ་~སི་ མ~་ལ་ གཅིག

                            le~si   ma~la   jig!

                            It is just like this, one!

    སྐོ་~ར་ གཡས་~སྐོར་ གཡས་~  ལ་~

    go~ra    yás~gor    yás~la,

    Let’s turn to the right,

                ལན་~ གསུམ་ ཞིག་ རྒྱབ་~  ཤོག~

                lan~  sùm~xĭg   gyáb~  xog~.

                Let’s turn three times to the right.

                            ལེ་~སི་ མ་~ལ་ གཉིས།

                            le~si   ma~la   ñís!

                            It is just like this, two!

        ཨེ་མ་~ ཀྱེ་~ བསྭོ~~~~ །

        e-ma~  gye~  sò~~~~!

        Wonderful!

ལག་~ལ་ ཡོད་~པའི་  བཀྲ་~ ཤིས་  ཁ་~བཏགས་ དེ~འེ

lag~la yod~bai dra~xis ka~dag dě~ě,

This auspicious khata I am holding

                            ཡ་~ ལ་བསྭོ~། ཨེ་མ་~ ཀྱེ་~ བསྭོ~~ །

                            ya~  la-sò~,   e-ma~  gye~  sò~~!

                            Wonderful!

    དྲིན་~ཆེན་ ཕ་~མ་ སྤུན་~མཆེད་ ཡོངས་~ལ་ འབུལ~~~

    drĭn~qen    pa~ma    bun~qèd    yoŋ~la  bùl~~~.

   I offer to my kind father and mother and to all my brothers and sisters.

                            ཨ་~ལ་ བག་~ ཆགས་~ ཧེ།

                            a~la   băg~ qag~  he.

        ཨེ་མ་~ ཀྱེ་~ བསྭོ~~~~ །

        e-ma~  gye~  sò~~~~!

        Wonderful!

གཡོན་~ལ་ བཞག་~པའི་ མཆོད་~ཆང་ སྦྲང་~རྩི་ དེ~འེ

yón~la    xág~bai    qòd~qaŋ    dráŋ~ dě~ě

The sweet honey chang placed to the left

                            ཡ་~ ལ་བསྭོ~། ཨེ་མ་~ ཀྱེ་~ བསྭོ~~ །

                            ya~  la-sò~,   e-ma~  gye~  sò~~!

                            Wonderful!

    ང་~ཡི་ གྲོགས་~པོ་ ལྷན་~རྒྱས་ ཡོངས་~ལ་ འབུལ~~~

    ŋa~yi    drŏg~bo    lhan~gyás    yoŋ~la    bùl~~~.

  I offer to all my friends who are present.

                            ཨ་~ལ་ བག་~ ཆགས་~ ཧེ།

                            a~la   băg~ qag~  he.

གསེར་~གྱི་   ཉི་~མ་  ཤར་~  སོང~ །

sèr~gyĭ    ñi~ma    xar~  soŋ~,

The golden sun has risen,

    དགའ་~བའི་   གླུ་~དབྱངས་   འེན~ འེན~ ཤོག~ འོག~

    gá~vai    lú~yáŋ    len~ ěn~ xog~ ŏg~!

    Let’s sing a song of joy!

        དུང་~གི་   ཟླ་~བ་   དཀར་~  བྱུང་~ །

        dŭŋ~gi    dá~wa    gar~  jyŭŋ~,

        The conch-white moon has risen,

            སྐྱིད་~པའི་   གར་~ལ་   རོལ་~ འོལ~ ཤོག~

            gyid~baí    găr~la    rol~ ŏl~ xog!

            Let’s dance a merry dance!

གསེར་~གྱི་   ཉི་~མ་  ཤར་~  སོང~ །

sèr~gyĭ    ñi~ma    xar~  soŋ~,

The golden sun has risen,

    དགའ་~བའི་   གླུ་~དབྱངས་   འེན~ འེན~ ཤོག~ འོག~

    gá~vai    lú~yáŋ    len~ ěn~ xog~ ŏg~!

    Let’s sing a song of joy!

        དུང་~གི་   ཟླ་~བ་   དཀར་~  བྱུང་~ །

        dŭŋ~gi    dá~wa    gar~  jyŭŋ~,

        The conch-white moon has risen,

            སྐྱིད་~པའི་   གར་~ལ་   རོལ་~ འོལ~ ཤོག~

            gyid~baí    găr~la    rol~ ŏl~ xog!

            Let’s dance a merry dance!

སྐོ་~ར་ གཡོན་~སྐོར་ གཡོན་~  ལ་~

go~ra    yón~gor    yón~  la~,

Let’s turn to the left,

                ལན་~ གསུམ་~ཞིག་ རྒྱབ་~  ཤོག~

                lan~  sùm~xĭg   gyáb~  xog~.

                Let’s turn three times to the left.

                            ལེ་~སི་ མ~་ལ་ གཅིག

                            le~si   ma~la   jig!

                            It is just like this, one!

    སྐོ་~ར་ གཡས་~སྐོར་ གཡས་~  ལ་~

    go~ra    yás~gor    yás~  la~,

    Let’s turn to the right,

                    ལན་~ གསུམ་ ཞིག་  རྒྱབ་~  ཤོག~

                    lan~  sùm~xĭg   gyáb~  xog~.

                    Let’s turn three times to the right.

                            ལེ་~སི་ མ་~ལ་ གཉིས།

                            le~si   ma~la   ñís!

                            It is just like this, two!