Kordro Nyamtrab

སྐོར་བྲོ་མཉམ་འཁྲབ།

Dancing Together in Circles

Group

Autoplay

སྐོར་བྲོ་མཉམ་འཁྲབ།
gor-drǒ ñám-tràb
Dancing Together in Circles

དེ་ རིང་ ང་ ཚོ་ དགའ་བ་ལ ཡེ ~ 

dě~riŋ  ŋa~co   gá~ va~  la~  ǎ,

Today we are joyful,

  དེ་ ~རིང་ ང་ ཚོ་ སྐྱིད་པ་

    dě~riŋ  ŋa~co  gá~  yid~  ba~  la~  ǎ,

    Today we are happy,

    དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

        gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

        Joyful and happy!

      དགའ་ ~སྐྱིད་ འཛོམས་པའི་ ཉིན་ ~མོ་ལ།

            gá  ~gyid    zòm~bai    ñin  ~mo-la,

            On a day when joy and happiness are united,

        ང་ ~ཚོས་ མཉམ་ དུ་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

                ŋa  ~cos   ñam~dǔ   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~ tràb ~ .

                We dance together in circles.

དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

gá  ~va   la~dǎŋ    gyid  ~ ĭ~ba-la!

Joyful and happy!

  དགའ་ ~སྐྱིད་ འཛོམས་ པའི་ ཉིན་ ~མོ་ ལ།

        gá ~gyid    zòm~bai    ñin  ~mo-la,

        On a day when joy and happiness are united,

    ང་ ~ཚོས་ མཉམ་ དུ་ སྐོར་~ བྲོ་འཁྲབ

    ŋa  ~cos   ñam~dǔ   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~ tràb ~.

    We dance together in circles.

དེ་ རིང་ གྲོགས་ པོ་ ལྷན་འཛོམས་བྱུང་ ཡེ ~ 

dě~riŋ    drǒg~bo   lhan~ ǎn~  zòm~ ǎm~ jyǔŋ ye ~ ,

Today, when friends have gathered,

  ང་ ~ཚོས་ མཉམ་ དུ་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

    ŋa  ~cos   ñám~dǔ   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~  tràb ~ ,

    We dance together in circles,

    དགའ་ ~བ་ ལ་དང་ སྐྱིད་~པ་ལ།

gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

Joyful and happy!

      སྟག་ ~ཤར་ རྒོད་ པོ་ འཁོར་ ~འཁོར་ ཡིན།

    dag  ~xar    gód ~bo   kòr~ ǒ~  kòr~ ǒ~  yin

    Males like twirling vultures

        རྒོད་ ~པོ་ འཁོར་ འདྲའི་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

        gód  ~bo   kòr ~drài   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~ tràb ~ .

        Dance in circles like twirling vultures.

དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

Joyful and happy!

  སྟག་ ~ཤར་ རྒོད་ པོ་ འཁོར་ ~འཁོར་ ཡིན།

    dag  ~xar    gód ~bo   kòr~ ǒ~  kòr~  yin,

    Males like twirling vultures,

    རྒོད་ ~པོ་ འཁོར་ འདྲའི་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

        gód  ~bo   kòr ~drài   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~ tràb ~ .

        Dance in circles like twirling vultures.

དེ་ རིང་ ང་ ཚོ་ དགའ་བ་ལ ཡེ ~ 

dě~riŋ  ŋa~co   gá~ va~  la~ ǎ,

Today we are happy,

  དེ་ ~རིང་ ང་ ཚོ་ སྐྱིད་~ པ་~ ལ

    dě~riŋ  ŋa~co   gá~  yid~  ba~  la~  ǎ,

    Today we are joyful,

    དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

        gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

        Joyful and happy!

      དགའ་ ~སྐྱིད་ འཛོམས་ པའི་ ཉིན་ ~མོ་ ལ།

            gá  ~gyid    zòm~bai    ñin  ~mo-la,

            On a day when joy and happiness are united,

        ང་ ~ཚོས་ མཉམ་ དུ་ སྐོར་~ བྲོ་འཁྲབ

                ŋa  ~cos   ñam~dǔ   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~ tràb ~ .

                We dance together in circles.

དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

gá  ~va   la~dǎŋ    gyid  ~ ĭ~ba-la!

Joyful and happy!

  དགའ་ ~སྐྱིད་ འཛོམས་ པའི་ ཉིན་ ~མོ་ ལ།

    gá  ~gyid    zòm~bai    ñin  ~mo-la,

    On a day, when joy and happiness are united,

    ང་ ~ཚོས་ མཉམ་ དུ་ སྐོར་~ བྲོ་འཁྲབ

        ŋa  ~cos   ñam~dǔ   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~ tràb ~ .

        We dance together in circles.

དེ་ རིང་ གྲོགས་ པོ་ ལྷན་~ འཛོམས་བྱུང་ ཡེ ~ 

dě~riŋ   drǒg~bo   lhan~ ǎn~  zòm~ ǎm~ jyǔŋ ye ~ ,

Today, when friends have gathered,

  ང་ ~ཚོས་ མཉམ་ དུ་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

    ŋa  ~cos   ñám~dǔ   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~  tràb ~ ,

    We dance together in circles,

    དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

Joyful and happy!

      བུ་ ~མོ་ ཁྲུང་ ཁྲུང་ བཤར་ ~འདྲ་ ཡིན།

    bǔ ~mo   truŋ~truŋ   xàr~ ǎ~ drà~ ǎ~ yin,

    Females like cranes in formation,

        ཁྲུང་ ~ཁྲུང་ བཤར་ འདྲའི་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

        truŋ  ~truŋ   xàr ~drài   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~  tràb ~ .

        Dance in circles like cranes in formation.

དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་~པ་ལ།

gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

Joyful and happy!

  བུ་ ~མོ་ ཁྲུང་ ཁྲུང་ བཤར་ ~འདྲ་ ཡིན།

    bǔ ~mo   truŋ~truŋ   xàr~ ǎ~drà~ yin,

    Females like cranes in formation,

    ཁྲུང་ ~ཁྲུང་  བཤར་ འདྲའི་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

        truŋ  ~truŋ   xàr ~drài   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~  tràb ~ .

        Dance in circles like cranes in formation.

དེ་ རིང་ ང་ ཚོ་ དགའ་བ་ལ ཡེ ~ 

dě~riŋ  ŋa~co   gá~ va~  la~ ǎ,

nn

  དེ་ ~རིང་ ང་ ཚོ་ སྐྱིད་~ པ་~ ལ

    ~riŋ  ŋa~co   gá~  yid~  ba~  la~  ǎ,

Today we are happy,

    དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་ ~པ་ ལ།

        gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

    Today we are joyful,

      དགའ་ ~སྐྱིད་ འཛོམས་ པའི་ ཉིན་ ~མོ་ལ།

        gá ~gyid    zòm~bai    ñin  ~mo-la,

        Joyful and happy!

        ང་ ~ཚོས་ མཉམ་ དུ་ སྐོར་~ བྲོ་འཁྲབ

                ŋa  ~cos   ñam~dǔ   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~ tràb ~ .

            On a day when joy and happiness are united,

དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་ ~པ་ ལ།

gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

                We dance together in circles.

  དགའ་ ~སྐྱིད་ འཛོམས་ པའི་ ཉིན་ ~མོ་ ལ།

        gá  ~gyid    zòm~bai    ñin  ~mo-la,

Joyful and happy!

    ང་ ~ཚོས་ མཉམ་ དུ་ སྐོར་~ བྲོ་འཁྲབ

    ŋa  ~cos   ñam~dǔ   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~ tràb ~ .

        On a day when joy and happiness are united,

དེ་ རིང་ གྲོགས་ པོ་ ལྷན་~ འཛོམས་བྱུང་ ཡེ ~ 

dě~riŋ    drǒg~bo   lhan~ ǎn~  zòm~ ǎm~ jyǔŋ ye ~ ,

%2f

  ང་ ~ཚོས་ མཉམ་ དུ་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

    ŋa  ~cos   ñám~dǔ   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~  tràb ~ ,

Today, when friends have gathered,

    དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

    We dance together in circles,

      བྲོ ~ར་ ཨ་ ལོང་ དགུ་ ~འཁྱིལ་ ཡིན།

    drǒ  ~ra   a ~loŋ    gú~ ǔ~kyìl  yin,

Joyful and happy!

        ཨ་ ~ལོང་  འཁྱིལ་ འདྲའི་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

        a ~loŋ   kyìl ~drài   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~  tràb ~ .

    The dance floor is a ninefold spiral,

དགའ་ ~བ་ ལ་ དང་ སྐྱིད་~པ་ ལ།

gá  ~va   la~dǎŋ    gyid~ ĭ~ba-la!

        We dance moving in spirals.

  བྲོ ~ར་ ཨ་ ལོང་ དགུ་ ~འཁྱིལ་ ཡིན།

    drǒ  ~ra   a ~loŋ    gú~ ǔ~kyìl  yin,

Joyful and happy!

    ཨ་ ~ལོང་  འཁྱིལ་ འདྲའི་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

        a ~loŋ   kyìl ~drài   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~  tràb ~ ,

    The dance floor is a ninefold spiral,

      ཨ་ ~ལོང་  འཁྱིལ་ འདྲའི་ སྐོར་བྲོ་འཁྲབ

            a ~loŋ   kyìl ~drài   gor~ ǒ~ drǒ~ ǒ~  tràb ~ .

        We dance moving along in spirals,