Kordro

སྐོར་བྲོ།

Circle Dance

Trinley Tenchoe & Yangkyi Dolma

འཕྲིན་ལས་བསྟན་ཆོས། གཡང་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

སྐོར་བྲོ།
gor-drǒ

ཚིག་དབྱངས།   དམངས་ཁྲོད།

ལེན་མཁན།  འཕྲིན་ལས་བསྟན་ཆོས།  གཡང་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ།

སྒྲིག་སྦྱོར།   བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།   པ་སྣམ་ཕུར་དོན

ཧེ་~  ལོ་~འོ  ཡ་~ འ་~ འ་~ འ་~~~

he~ lo~ ǒ ya~ ǎǎǎ~~~

    ལྷ་~འ སྐེ་~ལ་~  བསྐོན་~ སོང་~  དར་~ལྕེ་  ས་~ནས་~

    lha~ ǎ ge~ la~  gon~ soň~  dǎr~ jé  sa~ nas~

                    བཞམས་~འ  སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་ ~~

                    xám~ ǎ soň~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ ~~

        རྟེན་~ འབྲེལ་  ཡག་~ མོའི་  ལྷ་~འ་  དར་

        den ~ drèl  yag ~ moi  lha ~ ǎ dǎr

            དབང་~ཐང་  ཅན་~ ལ་  བསྐོན་~འོ་  སོན་~ འ~ ལོ་~འོ་~འོ་ ~~

            wáň ~ taň  jan ~ la  gon ~ ǒ son ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ ~~

        རྟེན་~ འབྲེལ་  ཡག་~ མོའི་  ལྷ་~འ་  དར་

        den~ drèl  yag~ moi  lha ~ ǎ  dǎr

            དབང་~ ཐང་  ཅན་~ ལ་  བསྐོན་~འོ་ སོན་~འ~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            wáň ~taň  jan ~ la  gon ~  ǒ son ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ ~~

ཧེ་~  ལོ་~འོ  ཡ་~ འ་~ འ་~ འ་~

he~ lo~ ǒ ya~ ǎǎǎ~~~

    སྡེ་~ཆེན་  རྒྱལ་~ གྲོང་  དཀྱིལ་~འི་~ ནས་  སྨན་~ ཤར་  རྩེད་~ བྲོ་

    dé ~ qen  gyál ~ drǒň  gyil~ ǐ nas  màn ~ xar  zed ~ drǒ

                    འཁྲབས་~འ  སོང་~ འ~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

                    tràb ~ ǎ soň ~ ǎlo~ǒ~ǒ ~~

        ལྷ་~ དང་  ཀླུ་~ ཡི་  བུ་~འུ་ མོས་  མཛེས་~ ཆས་  ལུས་~ ལ་

        lha ~ dǎň  lú ~ yi  bǔ ~ ǔ mos  zès ~ qas  lus ~ la

            བརྒྱན་~འ་  སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            gyán ~ǎ soň ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ ~~

        ལྷ་~ དང་  ཀླུ་~ ཡི་  བུ་~འུ མོས་  མཛེས་~ ཆས་  ལུས་~ ལ་

        lha ~ dǎň  lú ~yi  bǔ ~ǔ mos  zès ~ qas  lus ~ la

            བརྒྱན་~འ་ སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            gyán ~ǎ soň ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ ~~

ཧེ་~  ལོ་~འོ  ཡ་~ འ་~ འ་~ འ་~

he~ lo~ ǒ ya~ ǎǎǎ~~~

    སྡེ་~ ཆེན་  རྒྱལ་~ གྲོང་  དཀྱིལ་~འི་~ ནས་  སྨན་~ ཤར་  རྩེད་~ བྲོ་

    dé ~ qen  gyál ~ drǒň  gyil ~ǐ nas  màn ~ xar  zed ~drǒ

                    འཁྲབས་~འ སོང་~ འ~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

                    tràb ~ǎ soň ~ ǎlo~ǒ~ǒ ~~

        ལྷ་~ དང་  ཀླུ་~ ཡི་  བུ་~འུ མོས་  མཛེས་~ ཆས་  ལུས་~ ལ་

        lha ~ dǎň  lú ~ yi  bǔ ~ ǔ mos  zès ~ qas  lus ~ la

            བརྒྱན་~འ་ སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            gyán ~ǎ soň ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ ~~

        ལྷ་~ དང་  ཀླུ་~ ཡི་  བུ་~འུ མོས་  མཛེས་~ ཆས་  ལུས་~ ལ་

        lha ~ dǎň  lú ~ yi  bǔ ~ǔ mos  zès ~ qas lus ~ la

            བརྒྱན་~འ་ སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            gyán ~ǎ soň ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ    ~~

ཧེ་~  ལོ་~འོ  ཡ་~ འ་~ འ་~ འ་~

he~ lo~ ǒ ya~ ǎǎǎ~~~

    སྡེ་~ ཆན་  རྒྱལ་~ གྲོང་  དཀྱིལ་~འི~ ནས་  སྨན་~ ཤར་  རྩེད་~ བྲོ་

    dé ~ qan  gyál ~ drǒň  gyil ~ǐ nas  màn ~ xar  zed ~ drǒ

                    འཁྲབས་~འ སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

                    tràb ~ǎ soň ~ ǎlo~ǒ~ǒ ~~

        ལྷ་~ དང་  ཀླུ་~ཡི་  བུ་~འུ~  མོས་  མཛེས་~ ཆས་  ལུས་~ ལ་

        lha ~ dǎň  lú ~ yi  bǔ ~ ǔ mos  zès ~ qas  lus ~ la

            བརྒྱན་~འ་ སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            gyán ~ǎ soň ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ  ~~

        ལྷ་~ དང་  ཀླུ་~ ཡི་  བུ་~འུ~ མོས་  མཛེས་~ ཆས་  ལུས་~ ལ་

        lha ~ dǎň  lú ~ yi  bǔ ~ǔ mos  zès ~ qas  lus~ la

            བརྒྱན་~འ་ སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            gyán ~ǎ soň ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ ~~

ཧེ་~  ལོ་~འོ  ཡ་~ འ་~ འ་~ འ་~

he~ lo~ ǒ ya~ ǎǎǎ~~~

    སྡེ་~ ཆན་  རྒྱལ་~ གྲོང་  དཀྱིལ་~འི~  ནས་  སྨན་~ ཤར་  རྩེད་~ བྲོ་

    dé ~ qan  gyál ~ drǒň  gyil ~ǐ  nas  màn ~ xar  zed ~ drǒ

                    འཁྲབས་~འ སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

                    tràb ~ǎ soň ~ ǎlo~ǒ~ǒ ~~

        ལྷ་~ དང་  ཀླུ་~ཡི་  བུ་~འུ~  མོས་  མཛེས་~ ཆས་  ལུས་~ ལ་

        lha ~ dǎň  lú ~ yi  bǔ ~ ǔ mos  zès ~ qas  lus ~ la

            བརྒྱན་~འ་ སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            gyán ~ǎ soň ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ ~~

        ལྷ་~ དང་  ཀླུ་~ ཡི་  བུ་~འུ~མོས་  མཛེས་~ ཆས་ ལུས་~ ལ་

        lha ~ dǎň  lú ~ yi  bǔ ~ ǔ mos  zès ~ qas  lus ~ la

            བརྒྱན་~འ་ སོང་~ འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            gyán ~ǎ soň ~ ǎ~ lo~ǒ~ǒ ~~

ཧེ་~  ལོ་~འོ  ཡ་~ འ་~ འ་~ འ་~

he~ lo~ ǒ ya~ ǎǎǎ~~~

    ཕུན་~ཚོགས་  གཡང་~ར་  འདི་~འི ནས་  སྟག་~ཤས་  མགྲིན་ སྙན་

    pun ~ cog  yáň ~ ra  dì ~ǐ nas  dag ~ xas  drìn ñàn

                        དཀྲོལ་~འོ སོང~འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

                    tról ~ǒ soň ~ ǎlo~ǒ~ǒ ~~

        གྲེ་~འགྱུར་  སྙན་~མོས་  འགྱུར་~འུ ཁུག་  ཁུ་~བྱུག་

        drě ~ gyùr  ñàn ~ mos  gyùr ~ǔ kug  ku ~jyǔg

            གསུང་~དབྱངས་  བཅོམས་~འོ་ སོང་~འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            sùň~ yáň  jom ~ǒ soň ~ ǎlo~ǒ~ǒ ~~

        གྲེ་~འགྱུར་  སྙན་~མོས་  འགྱུར་~འུ ཁུག་  ཁུ་~བྱུག་

        drě ~gyùr  ñàn ~ mos  gyùr ~ǔkug  ku ~jyǔg

            གསུང་~དབྱངས་  བཅོམས་~འོ་ སོང་~འ་~ ལོ་~འོ་~འོ་~~

            sùň~ yáň  jom ~ǒ soň ~ǎlo~ǒ~ǒ ~~

Tibetan lyrics transcribed by Dzogchen Community

Drajyor lyrics transcribed by Dzogchen Community