Kulma

བསྐུལ་མ།

A plea

Sherten

ཤེར་བརྟན།

Autoplay

བསྐུལ་མ།
gul-ma
A Plea

                            ཤེར་བསྟན།

                                 xer-dan

རྨ་~ཆུ་  ~དང་  འབྲི་~ཆུའི་~ ཆུ་~དར་  རིང་~   མོ~  །

má~qu  ~dăŋ    drì~quĭ

                    qu~dăr    riŋ~  mo~  

The long courses of the Yellow River and the Yangtse

    བུ་~ང་ཡི་   ཟུངས་~ཁྲག་གི་  བཞུར་~སྒྲ་  ཡིན་~   ནོ~   །

    bŭ~ŋa-yi    sŭŋ~trag-gi

                    xúr~drá    yin~   no~  .

    Are the sound of the vital blood flowing in me, a boy.

གངས་~རི་དང་   སྤང་~རིའི་  འཕྲང་~ཐག་   རིང་~   མོ~   །

găŋ~rii-dăŋ     baŋ~riĭ

                    tràŋ~tag     riŋ~   mo~  

The long narrow path between the snow mountains and grassy hills

    ས་~སྒང་འདིའི་~ དོན་~ལྡན་གྱི་  ཚེ་~སྲོག་~ ཡིན་~  ནོ~   །

    sa~gáŋ-dìĭ dŏn~dán-gyĭ

                    ce~sòg~   yin~  no~  .

    Is the meaningful life force of this earth.

    ཨ་~ འ~རོགས་ཚོ~  །            ཨ་~ འ~རོགས་ཚོ~   །

    a~ ă~rog-co~  ,            a~ ă~rog-co~  !

    Friends, friends!

ཆུ་ལ་~  དུག་~  རླངས་~   མ་~  བསྲེ་~

qu-la~    dŭg~  láŋ~    ma~  sè~

                    མཚོ་~  མོ་~   སྐམ་~  འགྲོ~   །

                    cò~  mo    gam~  drò~!

Do not pollute the water, the lakes will dry!

    རི་ལ་~   རྨ་~  ཁ་~   མ་~  བཟོ་~

    ri-la~   má~  ka~     ma~  só~

                    ས་~  སྒང་~   འཇིག་~  འགྲོ~   །

                    sa~  gáŋ jìg~   drò~  !

    Do not wound the mountains, the planet will die!

ཆོས་~  ལུགས་~དང་   རིག་~གནས་ཀྱི་ གཏེར་~མཛོད་   ཆེན་~  མོ~  །

qos~ lug~dăŋ ~    rig~nás-gyi

                    der~zòd qen~  mo~  

The great treasury of our spiritual tradition and culture

    འཇིག་~རྟེན་འདིའི་   རིན་~བྲལ་གྱི་  ནོར་~མཆོག་  ཡིན་~   ནོ~   །

    jìg~den-dìĭ    rin~drăl-gyi

                    nor~qòg    yin~  no~.

    Is the supreme priceless wealth of this world.

སྐད་~ཡིག་དང་   ཡིག་~རིགས་ཀྱི་   ལྷད་~མེད་   ཁྱད་~   ཆོས~   །

gad~yig-dăŋ     yig~rig-gyi

                    lhad~med kyad~  qos~  

The authentic traits of our spoken and written language

    མི་~རིགས་ཀྱི་   ཤི་~གསོན་གྱི་  རྒྱུན་~ཐག་~   ཡིན་~  ནོ~   །

    mi~rig-gyi    xi~sòn-gyĭ

                    gyún~tag~   yin~  no~  .

    Are the link of continuity between past and present generations of our people.

    ཨ་  འ~རོགས་ཚོ~ །            ཨ་  འ~རོགས་ཚོ~   །

    a~ ă~rog-co~  ,            a~ ă~rog-co~  !

    Friends, friends!

ཆོས་དང་~   རིག་~  གཞུང་~   མ་~  དོར་~

qos-dăŋ~    rig~  xúŋ~     ma~  dŏr~

                    ཁྱད་~  ནོར་~   ཡལ་~    འགྲོ~   །

kyad~ nor~   yal~  drò~ !

Do not abandon our spiritual tradition and culture, our special wealth will disappear!

    སྐད་དང་~   ཡི་~  གེ་~   མ་~  བརྗེད་~

    gad-dăŋ~   yi~  ge~    ma~  jéd~

                    མི་~  རིགས་~   གུད་~  འགྲོ~   །

                    mi~  rig~   gŭd~  drò~ !

    Do not forget our spoken and written language, our people will decline!

        ཨ་  འ~རོགས་ཚོ~  །    ཨ་  འ~རོགས་ཚོ~   །

    a~ ă~rog-co~  ,            a~ ă~rog-co~  !

    Friends, friends!

ཆོས་དང་~   རིག་~  གཞུང་~   མ་~  དོར་~

qos-dăŋ~   rig~  xúŋ~     ma~  dŏr~

                    ཁྱད་~  ནོར་~   ཡལ་~    འགྲོ~   །

                    kyad~nor yal~   drò~!

Do not abandon our spiritual tradition and culture, our special wealth will disappear!

    སྐད་དང་~   ཡི་~  གེ་~     མ་~  བརྗེད་~

    gad-dăŋ~   yi~  ge~   ma~  jéd~

                    མི་~  རིགས་~   གུད་~  འགྲོ~   །

                    mi~  rig~   gŭd~   drò~ !

    Do not forget our spoken and written language, our people will decline!

        སྐད་དང་~   ཡི་~  གེ་~    མ་~  བརྗེད~

        gad-dăŋ~   yi~  ge~   ma~  jéd~

                    མི་~  རིགས་~   གུད་~  འགྲོ~   །

                    mi~  rig~   gŭd ~   drò ~ !

        Do not forget our spoken and written language, our people will decline!