Kulma

བསྐུལ་མ།

A Plea

Asi Kun

ཨ་སི་ཀུན།

Autoplay

བསྐུལ་མ།
gul-ma
A Plea

                            ཨ་སི་ཀུན།

                                a-si gun

རི་~   མཐོན་~པོའི་ ཁ་ ~དོག་   སེར་~   ~ནོ~   གན~  །

ri~  tòn-boi~    ka  ~dŏg     ser~   ~no~    găn~  

Those streaks of yellow on the high mountain

    དགུན་~   རྒྱ་~སྟག་ འདྲ་ ~མོ་ ཐོན་~  ~རྟགས་~   རེད~  །

    gún~    gyá~dag drà~mo     ton~ ~dag~    red~  .

    Are a sign that, like a tiger, winter is approaching.

རྟ་~ནོར་~ལུག་ ~ འཚོ་~ བའི་~ ཕྱུགས་~ ~བདག་    ཚོ~  །

da~ nor~lug ~     cò~   vai~     qyug~   ~dág     co~  ,

Owners of horses, yaks, sheep, cows, and goats,

    ཕྱུགས་~  བདའ་~  སྐོར་    མ་  ~བྱེད་

    qyug~   dá~   ă-gor     ma   ~jyěd,

    Don’t round up the livestock, do not,

                    མ་~བྱེད་   ཚོ་~ ~དུས་~  རེད~ །

                    ma~jyěd     co~   ~dŭs~    red~ .

                    for it is time to fatten them.

        ཡ་~  འ་རེ་~ ལོ~  །

        ya ~ ă-re~  lo~ .

རྟ་~ནོར་~ལུག་ ~ འཚོ་~ འོབའི་~ ཕྱུགས་  ~བདག་    ཚོ~  །

da~ nor~lug ~   cò~   ŏ-vai~     qyug ~dág      co~  ,

Owners of horses, yaks, sheep, cows, and goats,

    ཕྱུགས་~  བདའ་~  འ~སྐོར་    མ་  ~བྱེད་

    qyug~   dá~  ă-gor  ma  ~jyěd,

    Don’t round up the livestock, do not,

                    མ་  ~བྱེད་   ཚོ་~  ~དུས་~  རེད~  །

                    ma~jyěd   co~   ~dŭs~   red~ .

                    for it is time to fatten them.

        ཕྱུགས་~  བདའ་~  འ~སྐོར་    མ་  ~བྱེད་

        qyug~  dá~ă~gor    ma  ~jyěd,

        Don’t round up the livestock, do not,

                    མ་  ~བྱེད་   ཚོ་~  ~དུས་~  རེད~  །

                    ma~jyěd   co~  ~dŭs~   red~ .

                    for it is time to fatten them.

ཤིང་~   སིལ་~ཐོག་ ལོ་ ~མ་  སེར་~   ~ནོ~ གན~  །

xiŋ~   sil~tog     lo   ~ma      ser~   ~no~   găn~  

Those yellow leaves of cherry trees

    དགུན་~ རྒྱ་~སྟག་ འདྲ་~མོ་ ཐོན་~  ~རྟགས་~   རེད~  །

    gún~   gyá~dag drà~mo   ton~   ~dag~   red~  .

    Are a sign that, like a tiger, winter is approaching.

འབྲུ་~སྣ་~ལྔ་ ~   འདེབས་~  པའི་~    ཞིང་~  ~བདག་ ཚོ~   །

drù~nà~ŋá ~   dèb~   bai~    xĭŋ~   ~ dág    co~  ,

Owners of fields planted with the five grains,

    ཉིན་~   རང་~   འངའགྱ་ མ་ ~གཏོང་

    ñin~   raŋ~  ăŋ gyà   ma   ~doŋ,

    Don’t let them spoil, do not,

                    མ་~གཏོང་ བསྡུ་~ ~ཚད་~  རེད~  །

                    ma~doŋ dú~   ~cad~   red~  .

                    for it is time to harvest the crops.

        ཡ་~  འ་རེ་~  ལོ~  །

        ya ~ ă-re~  lo~ .

འབྲུ་~སྣ་~ལྔ་ ~   འདེབས་~  པའི་~     ཞིང་ ~བདག་     ཚོ~   །

drù~nà~ŋá ~   dèb~  bai~    xĭŋ ~dág     co~  ,

Owners of fields planted with the five grains,

    ཉིན་~   རང་~   འངའགྱ་ མ་~   གཏོང་~

    ñin~   raŋ~  ăŋ gyà   ma  ~doŋ,

    Don’t let them spoil, do not,

                    མ་~གཏོང་ བསྡུ་~ ~ཚད་~  རེད~  །

                    ma~doŋ dú~ ~cad~  red~  .

                    for it is time to harvest the crops.

        ཉིན་~རང་ འང འགྱ་ མ་ ~གཏོང

        ñin~   raŋ ăŋ gyà ma  ~doŋ,

        Don’t let them spoil, do not,

                    མ་~གཏོང་ བསྡུ་~ ~ཚད་ རེད~  །

                    ma~doŋ dú~ ~cad~  red~ .

                    for it is time to harvest the crops.

ཡུལ་~ ཕ་~མའི་     སེམས་ ~རྒྱ་ ཆུང་~ ~ནོ་~    གན~  །

yul~   pa-mai sem  ~gyá quŋ~   ~no~    găn~  

The narrowing of parents’ minds

    མི་~ རྒས་~ནས་ ལོ་~ཚོད་ ལོན་~ ~རྟགས་~    རེད~  །

    mi~   gás~nas lo~cod lon~  ~dag~    red~  .

    Is a sign that they have reached the limit of old age.

དྲིན་~ཕ་~མས་ ~ སྐྱོང་~  བའི་~    བུ་~  ~ཕྲུག་ ཚོ~  །

drĭn~pa~mas ~   gyoŋ~   vai~    bŭ~   ~trug   co~   ,

You children, cared for by kind parents,

    ཁ་~   ཚིག་~  འི་ལོག་ མ་ ~རྒྱག་

    ka~   cig~   ĭ-log    ma   ~gyág,

    Don’t quarrel with them, do not,

                    མ་~རྒྱག་ གཉོལ་~ ~ཚད་~  རེད~ །

                    ma~gyág ñól~  ~cad   red~ .

                    for it is time for you to care for them.

        ཡ་~  འ་རེ་~    ལོ~  །

        ya ~ ă-re~  lo~ .

དྲིན་~ཕ་~མས་ ~ སྐྱོང་~  བའི་~    བུ་  ~ཕྲུག་   ཚོ~  །

drĭn~pa~mas ~   gyoŋ~   vai~    bŭ   ~trug   co~   ,

You children, cared for by kind parents,

    ཁ་~  ཚིག་~   འི་ལོག་~ མ་ ~རྒྱག་

    ka~   cig~   ĭ-log    ma   ~gyág,

    Don’t quarrel with them, do not,

                    མ་~རྒྱག་   གཉོལ་~ ~ཚད་~  རེད~ །

                    ma~gyág ñól~  ~cad     red~ .

                    for it is time for you to care for them.

        ཁ་~   ཚིག་~ལོག་ མ་~རྒྱག་

        ka~   cig ~log  ma ~gyág,

        Don’t quarrel with them, do not,

                    མ་  ~རྒྱག་  གཉོལ་~ ~ཚད་~  རེད~ །

                    ma ~gyág  ~ñól ~cad~  red~ .

                    for it is time for you to care for them.

        ཡ་~  འ་རེ་~    ལོ~  །

        ya ~ ă-re~  lo~ .

དྲིན་~ཕ་~མས་ ~ སྐྱོང་~  བའི་~    བུ་  ~ཕྲུག་ ཚོ~  །

drĭn~pa~mas ~   gyoŋ~   vai~    bŭ   ~trug   co~ ,

You children, cared for by kind parents,

    ཁ་~  ཚིག་~   འི་ལོག་~ མ་ ~རྒྱག་

    ka~   cig~   ĭ-log    ma   ~gyág,

    Don’t quarrel with them, do not,

                    མ་~རྒྱག་ གཉོལ་~ ~ཚད་~  རེད~ །

                    ma~gyág ñól~  ~cad     red~ .

                    for it is time for you to care for them.

    ཁ་~   ཚིག་~ལོག་ མ་~རྒྱག་

    ka~   cig ~log    ma   ~gyág,

    Don’t quarrel with them, do not,

                    མ་  ~རྒྱག་  གཉོལ་~ ~ཚད་~  རེད~ །

                    ma~gyág ñól~  ~cad     red~ .

                    for it is time for you to care for them.

    ཁ་~  ཚིག་~ལོག་~ མ་ ~རྒྱག་

    ka~   cig~log    ma   ~gyág,

    Don’t quarrel with them, do not,

                    མ་ ~རྒྱག་ གཉོལ་~ ~ཚད་~  རེད~ །

                    ma  ~gyág ñól~  ~cad     red~  .

                    for it is time for you to care for them.