Kutse Ten

སྐུ་ཚེ་བརྟན།

A Stable Long Life

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

སྐུ་ཚེ་བརྟན།
gu-ce dan
A Stable Long Life

                            རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་འཚོ།

                                námgyál qoscò

འཛམ་~གླིང་ ཡོངས་~ཀྱི་ བདག་~པོ་ སྤྱན་~རས་ གཟིགས ~  །

zàm~líŋ    yoŋ~gyi   dág~bo   jyan~ras   síg ~ ,

Avalokiteshvara, the sovereign of the entire world,

    མ་ནི་མ་~གྱུར་ འགྲོ་~བ་ འདྲེན་~པའི་ སྐྱབས་~མགོན་ ཡིན ~  །

     mani ma~gyŭr   drò~va   drèn~bai   gyab~gòn   yin ~ .

    Is the supreme protector that liberates sentient beings, our mothers.

          གོང་~ས་ སྐྱབས་~མགོན་ བསྟན་~འཛིན་ རྒྱ་~མཚོ་ མཁྱེན ~ །

        gŏŋ~sa   gyab~gòn   dan~zìn   gyá~cò   kyèn ~ !

        Supreme protector Tenzin Gyatso, think of us!

            སྐུ་~ཚེ་ ཁྲི་~ལོ་ བརྟན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཞུ~  །

            gu~ce   tri~lo   dan~bai   mòn~lam   xŭ ~ .

            We pray that you may live for ten thousand years.

    ཨོ་ ~   ཨོ་་~

    oh~    oh~

        གོང་~ས་ སྐྱབས་~མགོན་ བསྟན་~འཛིན་ རྒྱ་~མཚོ་ མཁྱེན ~ །

        gŏŋ~sa   gyab~gòn   dan~zìn   gyá~cò   kyèn ~ !

        Supreme protector Tenzin Gyatso, think of us!

            སྐུ་~ཚེ་ ཁྲི་~ལོ་ བརྟན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཞུ ~  །

            gu~ce   tri~lo   dan~bai   mòn~lam   xŭ ~ .

            We pray that you may live for ten thousand years.

ཕྱག་~ན་ པད་~མོ་ སྤྱན་~རས་ གཟིགས་~དབང་ གིས ~  །

qyag~na   bad~mo   jyan~ras   síg~wáŋ   gĭs ~ ,

Lord Avalokiteshvara, who holds a lotus in his hand,

    མ་ནི་མ་~གྱུར་ འགྲོ་~དྲུག་ སྡུག་~བསྔལ་ ཐམས་~ཅད་ སེལ ~  །

    mani ma~gyŭr   drò~drŭg   dúg~ŋàl   tam~jad   sel ~  .

    Dispels all the sufferings of the six classes of sentient beings, our mothers.

        གོང་~ས་ སྐྱབས་~མགོན་ བསྟན་~འཛིན་ རྒྱ་~མཚོ་ མཁྱེན ~ །

        gŏŋ~sa   gyab~gòn   dan~zìn   gyá~cò   kyèn ~ !

        Oh, supreme protector Tenzin Gyatso, think of us!

            སྐུ་~ཚེ་ ཁྲི་~ལོ་ བརྟན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཞུ ~  །

            gu~ce   tri~lo   dan~bai   mòn~lam   xŭ ~ .

            We pray that you may live for ten thousand years.

    ཨོ་ ~    ཨོ་་~

    oh~    oh~

        གོང་~ས་ སྐྱབས་~མགོན་ བསྟན་~འཛིན་ རྒྱ་~མཚོ་ མཁྱེན ~ །

        gŏŋ~sa   gyab~gòn   dan~zìn   gyá~cò   kyèn ~ !

        Supreme protector Tenzin Gyatso, think of us!

            སྐུ་~ཚེ་ ཁྲི་~ལོ་ བརྟན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཞུ ~    །

            gu~ce tri~lo dan~bai mòn~lam xŭ  .

            We pray that you may live for ten thousand years.

    ཨོ་ ~   ཨོ་་~

    oh~    oh~

        གོང་~ས་ སྐྱབས་~མགོན་ བསྟན་~འཛིན་ རྒྱ་~མཚོ་ མཁྱེན ~ །

        gŏŋ~sa   gyab~gòn   dan~zìn   gyá~cò   kyèn ~  !

        Supreme protector Tenzin Gyatso, think of us!

            སྐུ་~ཚེ་ ཁྲི་~ལོ་ བརྟན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཞུ ~  །

            gu~ce   tri~lo   dan~bai   mòn~lam   xŭ ~  .

            We pray that you may live for ten thousand years.

                སྐུ་~ཚེ་ ཁྲི་~ལོ་ བརྟན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཞུ ~  །

                gu~ce   tri~lo   dan~bai   mòn~lam   xŭ ~  .

                We pray that you may live for ten thousand years.

                    སྐུ་~ཚེ་ ཁྲི་~ལོ་ བརྟན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཞུ ~  །

                        gu~ce  tri~lo   dan~bai    mòn~lam   xŭ ~ .

                        We pray that you may live for ten thousand years.

                        སྐུ་~ཚེ་ ཁྲི་~ལོ་ བརྟན་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཞུ ~  །

                            gu~ce  tri~lo   dan~bai    mòn~lam   xŭ ~ .

                            We pray that you may live for ten thousand years.