Khyedkyi Nyima

ཁྱེད་ཀྱི་ཉི་མ། ༼ནག་ཆུའི་སྐོར་བྲོ།༽

Your Sun

Jampa Yeshe

བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས།

Autoplay

ཁྱེད་ཀྱི་ཉི་མ།
kyed-gyi ñi-ma
Your Sun

༼ནག་ཆུའི་སྐོར་བྲོ།༽
(nag-qui gor-dro)
(Circle Dance from Nagchu)

    གཞས་པ་      བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས།

        jyǎm-ba ye-xes

ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་   ཨ་~  སྔོན་~     དགུང་~ལ་  འ~   ཤར~~~~

kyed~gyi  ñi~ma   a~ ŋòn~     gúŋ~la  ǎ~   xar~~~~.

Your sun is shining in the blue sky.

    ང་~ནི་   པད་~ མ་~   ས་~གཞིའི་   སྟེང་~ལ་   བཞད~~~~

    ŋa~ǎni   bad~ ma~   sa~xíi   deŋ~la   xád~~~~.

    I, the lotus, am blooming on the earth.

        ཉི་~ འིམས་~   པད་~མ་    བསམ་~ འམ~ན་༑

        ñi~ ĭmas~   bad~ma    sàm~ ǎm~na༑

        When the sun thinks of the lotus,

            བསྭོ་~འོ   ཡ་~ ལ་~འ    དྲོད་~འོད་  འོད~ཅིག་   གནང་~འང~

            sò~ǒ    ya~ la~ǎ   drǒd~ǒd  ǒd~jig   náŋ~ǎŋ~.

            May it give warmth!

ཁྱེད་~ཀྱི་   སྤྲིན~དཀར་   ནམ་~  མཁའ་~     མཐོན་~པོར་  འོར~   གནས~~~~

kyed~gyi  drin~gar  nam~ kà~  tòn~bor  ǒr~ nás~~~~.

Your white clouds are floating high in the sky.

    ང་~ནི་   ལྗང་~ ཆུང་~   ཞིང་~གི་   དཀྱིལ་~ལ་   འཚར~~~~

    ŋa~ǎni   jáŋ~ quŋ~   xĭŋ~gĭ   gyil~la   càr~~~~.

    I, the little seedling, am growing in the field.

        སྤྲིན་~ འིནགྱིས་~   ཞིང་~ཆུང་    བསམ་~ འམ~ན་༑

        drin~ ĭngyĭs~   xĭŋ~quŋ    sàm~ ǎm~na༑

        When the cloud thinks of the field,

            བསྭོ་~འོ   ཡ་~ ལ་~འ    ཆར་~འར་  འར~སིམ་   གནང་~འང~

            so~o    ya~ la~ǎ       qar~ǎr     ǎr~sĭm   náŋ~ǎŋ~.

            May it give a gentle rain!

ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་   ཨ་~  སྔོན་~     དགུང་~ལ་  འ~   ཤར~~~~

kyed~gyi  ñi~ma   a~ ŋòn~     gúŋ~la  ǎ~   xar~~~~.

Your sun is shining in the blue sky.

    ང་~ནི་   པད་~ མ་~   ས་~གཞིའི་   སྟེང་~ལ་   བཞད~~~~

    ŋa~ǎni   bad~ ma~   sa~xíi   deŋ~la   xád~~~~.

    I, the lotus, am blooming on the earth.

        ཉི་~ འིམས་~   པད་~མ་    བསམ་~ འམ~ན་༑

        ñi~ ĭmas~   bad~ma    sàm~ ǎm~na༑

        When the sun thinks of the lotus,

            བསྭོ་~འོ   ཡ་~ ལ་~འ    དྲོད་~འོད་  འོད~ཅིག་   གནང་~འང~

            sò~ǒ    ya~ la~ǎ   drǒd~ǒd་  ǒd~jig   náŋ~ǎŋ~.

            May it give warmth!

ཁྱེད་~ཀྱི་   སྤྲིན~དཀར་   ནམ་~  མཁའ་~     མཐོན་~པོར་  འོ~   གནས~~~~

kyed~gyi  drin~gar  nam~ kà~  tòn~bor  ǒr~ nás~~~~.

Your white clouds are floating high in the sky.

    ང་~ནི་   ལྗང་~ ཆུང་~   ཞིང་~གི་   དཀྱིལ་~ལ་   འཚར~~~~

    ŋa~ǎni   jáŋ~ quŋ~   xĭŋ~gĭ   gyil~la   càr~~~~.

    I, the little seedling, am growing in the field.

        སྤྲིན་~ འིནགྱིས་~   ཞིང་~ཆུང་    བསམ་~ འམ~ན་༑

        drin~ ĭngyĭs~   xĭŋ~quŋ    sàm~ ǎm~na༑

        When the cloud thinks of the field,

            བསྭོ་~འོ   ཡ་~ ལ་~འ    ཆར་~འར་  འར~སིམ་   གནང་~འང~

            so~o    ya~ la~ǎ       qar~ǎr     ǎr~sĭm   náŋ~ǎŋ~.

            May it give a gentle rain!