Kyegu Norbuling

སྐྱེ་རྒུ་ནོར་བུ་གླིང་།

Sonam Donkar

བསོད་ནམས་སྒྲོན་དཀར།

Autoplay

སྐྱེ་རྒུ་ནོར་བུ་གླིང་།
gye-gú nor-bǔ- líŋ

        གཞས་ཚིག་    ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

        གཞས་གདངས་    བསོད་ནམས་གྲགས་པ།

        གཞས་མ་    བསོད་ནམས་སྒྲོན་དཀར།

        sòd-nam drón-gar

    ཨ་~ཧ་འ  ~ སྐྱེ་~འེ~ རྒུ~~།        ཨ་~ཧ་འ  ~ སྐྱེ་~འེ~ རྒུ~།

    a~ha-ǎ ~ gye~ ě~  gú~~ !        a~ha-ǎ ~ gye~ ě~  gú~~ !

སྐྱེ་~ འེ་རྒུ་   ནོར་~ འོ་བུ་   གླིང་~ འི་གི་   ཡུལ~ འུ~~

gye~ ě-gú   nor~ ǒ-bǔ   líŋ~ ĭ-gĭ  yul~ ǔ~~ ,

ནོར་~འོ་བུ་   དགའ་~འ་བ་   འཁྱིལ་~འི་བ་   ཡིན~~~

nor~ ǒ-bǔ  gá~ǎ-va   kyìl~ĭ-va   yin~~~.

ཕུ་~འུ་ལ་   འབྲོག་~ས་༑   གཡང་~འང་གི་   ལྷས~འས~~

pu~ǔ-la   dròg~sa༑   yáŋ~ǎŋ-gĭ   lhas~ǎs~~,

མདའ་~འ་ལ་   ཞིང་~ ས་~   འབྲུ་~འུ་ཡི་   མཛོད~~~

dà~ǎ-la   xĭŋ~    sa~   drù~ǔ-yi   zòd~~~,

ཞིང་~འིང་འབྲོག་   ཁ་~ སྤྲོད་~  སྐྱིད་~འིད་པའི་   ཡུལ~~~

xĭŋ~ĭŋ-dròg   ka~    drod~  gyid~ĭd-bai   yul~~~.

མཛེས་~འེས་སྡུག་   སྐྱེ་~འེ་རྒུ་   ལུང་~འུང་པ་   རེད~~~~

zès~ ěs-dúg   gye~ě-gú   luŋ~ǔŋ-ba   red~~~~.

    ཨ~འ་ འ~འ་ འ་~འ་འ འ~།      ཨ~འ་ འ~འ་ འ་~འ་འ འ~།

    a~  ǎ ǎ ~ ǎ  ǎ ~ ǎ ǎ  ǎ~ !        a~ ǎ ǎ ~ ǎ  ǎ ~ ǎ ǎ  ǎ ~!

ཆུ་~འུ་གསུམ་   ཁོར་~ཡུག་༑   མཛེས་~འེས་པའི་   ཞིང་~~~

qu~ǔ-sùm   kor~yug༑   zès~ěs-bai   xĭŋ~~~,

ཕུན་~འུན་ཚོགས་   བོད་~ཀྱི་༑   ཁང་~འང་བཟོ་   མཛེས~~~

pun~ǔn-cog   bǒd~gyi༑   kaŋ~ǎŋ-zó   zès~~~,

སྣ་~འ་ཚོགས་   འཛམ་~ གླིང་~   རྒྱུ་~འུ་དངོས་   འཛོམས~~

nà~ǎ-cog   zàm~ líŋ~   gyú~ ǔ-nós   zòm~~,

ཕྱོགས་~བཞིའི་   མགྲོན་~འོ་པོ་   འདུམ་~འུན་པའི་གྲོང་~~~

qyog~xíi  dròn~ǒn-bo   dùm~ ǔn-bai-drǒŋ~~~.

སྐྱེ་~ འེ་རྒུ་   ནོར་~ འོ་བུ་   གླིང་~ འི་གི་   ཡུལ~ འུ~~

gye~ ě-gú   nor~ ǒ-bǔ   líŋ~ ĭ-gĭ  yul~ ǔ~~  ,

ནོར་~འོ་བུ་   དགའ་~འ་བ་   འཁྱིལ་~འི་བ་   ཡིན~~~

nor~ ǒ-bǔ  gá~ǎ-va   kyìl~ĭ-va   yin~~~.

སྐྱེས་~འེས་པའི་   བློ་~ལ་༑   སྤོབས་~འོ་པས་   ཁེངས~འེང~~

gyes~ěs-bai   ló~la༑    bob~ǒ-bas   keŋ~ěŋ~~  ,

སྐྱེས་~འེས་མའི་   སེམས་~སུ་༑   ཡོན་~འོན་ཏན་   རྒྱས~~~~

gyes~ěs-mai    sem~su༑    yon~ǒn-tan    gyás~~~~,

མཛངས་~འང་ཡོན་   ཀུན་~འཛོམས་༑   ཡ་~འ་རབས་   མི~~

zàŋ~ǎŋ-yon   kun~zòm༑   ya~ǎ-rab   mi~~,

ཕ་~བཟང་   སྐྱེ་~འེ་རྒུ་   མདོ་~འོ་མ་   རེད~~~~

pa~sáŋ   gye~ě-gú   dò~ǒ-ma   red~~~~.

    ཨ~འ་ འ~འ་ འ་~འ་འ འ~།      ཨ~འ་ འ~འ་ འ་~འ་འ འ~།

    a~ ǎ ǎ ~ ǎ  ǎ ~ ǎ ǎ  ǎ ~!        a~ ǎ ǎ ~ ǎ  ǎ ~ ǎ ǎ  ǎ ~!

ཡ་~འ་རབས་   དྲང་~བདེན་༑   མི་~འི་གཤིས་   ལེགས~འེ~~

ya~ ǎ-rab   drǎŋ~dén༑   mi~ĭ-xìs    leg~ ě ~~,

བྱམས་~འམ་དང་   སྙིང་~རྗེ་༑   བོད་~ཆོས་ཀྱི་   ལུགས~~

jyǎm~ ǎm-dǎŋ ñìŋ~jé༑   bǒd~qos-gyi   lug~~.

གླུ་~འུ་གར་   བྲོ་~ཡི་   རིག་~འི་གནས་   རྒྱས~།

lú~ ǔ-gǎr   drǒ~yi   rig~ĭ-nás   gyás~,

བདེ་~སྐྱིད་   ལོངས་~འོང་སྤྱོད་   ཀུན་~འུན་ནས་   འཛོམས~~~~

dé~gyid   loŋ~ ǒŋ-jyod   gun~ ǔn-nas   zòm~~~~.

    ཨ་~ཧ་འ~  སྐྱེ་~འེ~ རྒུ~~༑

    a~ha-ǎ~   gye~ě~ gú~~༑

        སྐྱེ་~ འེ་རྒུ་   ནོར་~ འོ་བུ་  གླིང་~~༑

        gye~ ě-gú   nor~ ǒ-bǔ líŋ~~༑

            ཨ་~ཧ་འ~  སྐྱེ་~འེ~ རྒུ~~༑

            a~ha-ǎ~   gye~ě~ gú~~༑

ཕ་~འ་བཟང་   སྐྱེ་~རྒུ་༑   མདོ་~འོ་མ་   རེད~~

pa~sáŋ   gye~ě-gú   dò~ǒ-ma   red~~~.

གླུ་~འུ་གར་   བྲོ་~ཡི་   རིག་~འི་གནས་   རྒྱས~།

lú~ ǔ-gǎr   drǒ~yi   rig~ĭ-nás   gyás~,

བདེ་~སྐྱིད་   ལོངས་~འོང་སྤྱོད་   ཀུན་~འུན་ནས་   འཛོམས~~~~

dé~gyid   loŋ~ ǒŋ-jyod   gun~ ǔn-nas   zòm~~~~.     

    ཨ་~ཧ་འ~  སྐྱེ་~འེ~ རྒུ~~༑    ང་~འ་ཡི་   ཕ་~འ~ ཡུལ~~།

    a~ha-ǎ~   gye~ě~ gú~~ ༑    ŋa~ǎ-yi   pa~ǎ~ yul~~.

        ཨ་~ཧ་འ~  སྐྱེ་~འེ~ རྒུ~~༑    ང་~འ་ཡི་   ཕ་~འ~ ཡུལ~~།

        a~ha-ǎ~   gye~ě~ gú~~ ༑    ŋa~ǎ-yi   pa~ǎ~ yul~~.

            ང་~འ་ཡི་   ཕ་~འ~ ཡུལ~~།

            ŋa~ǎ-yi   pa~ǎ~ yul~~.