Kyegui Kordro

སྐྱེ་རྒུའི་སྐོར་བྲོ།

Circle Dance of All Beings

Sodtop

བསོད་ནམས།

Autoplay

སྐྱེ་རྒུའི་སྐོར་བྲོ།
gye-gui gor-drǒ
Kyegundo Circle Dance

༼རིག་པའི་གླིང་བུ༽

         བསོད་ནམས།

       sod-nam

 ལུང་ ~པ་ ཡག་~པོ་   ངེད་~ཚོའི་ ཡ་~ལ་ནི་ ལུང་~འུང་~ པ།

luŋ ~ba  yag~bo  ŋed~coi  ya~la-ni   luŋ~ ǔŋ~ ba.

This beautiful valley is our valley.

     བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

     ལུང་~ཆུང་ ཡག་~མོ་ ཆོས་~ཀྱི་  ཡ་~ལ་ནི་ ལུང་~ འུང་~ ཆུང་།

    luŋ~quŋ   yag~mo   qos~gyi  la-ni   luŋ~ǔŋ~ quŋ.

    This beautiful little valley is the valley of Dharma.

 ལུང་  ~པའི་   ཕུ་~ཡི་   དགོན་~ཆུང་   ཡག་~རེ་~   ཡག་~འག་~ མོ།

luŋ ~bai  pu~yi  gón~quŋ yag~re~ yag~ ǎg~ mo,

In its upper part there is a nice little monastery,

     བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

     དགོན་~ཆུང་ ཡག་མོ་ གསེར་~གྱི་ ཡ་~ལ་ནི་ དགོན་~འོན་ པ།

    gón~quŋ  yag-mo   sèr~gyĭ ya~la-ni gón~ǒn~ ba.

    A nice little monastery, a golden monastery.

 དེ་~ལ་ ཡག་~སེ་ སྐོ་~ར་ ཡ་~ལ་~   རྒྱབ~འ་~ ན།

dě~la yag~se go~ra ya~la~ gyáb~ǎ~ na,

If you circumambulate it well,

     བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

     ཕྱི་~མ་ ཡག་~ལ་   ངན་~སོང་ ཡ་~ལ་ནི་ མི་~འི~ འགྲོ།

    qyi~ma yag~la ŋan~soŋ ya~la-ni  mi~ĭ~ drò.

    In the future you will meet only good, you will not go to the inferior states.

 ལུང་  ~པ་   ཡག་~པོ་   ངེད་~ཚོའི་   ཡ་~ལ་ནི་   ལུང་~འུང་~ པ།

luŋ ~ba  yag~bo  ŋed~coi  ya~la-ni   luŋ~ ǔŋ~ ba.

This beautiful valley is our valley.

     བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

     ལུང་~ཆུང་   ཡག་~མོ་   ཆོས་~ཀྱི་  ཡ་~ལ་ནི་   ལུང་~ འུང་~ ཆུང་།

    luŋ~quŋ   yag~mo  qos~gyi  ya~la-ni luŋ~ ǔŋ~ quŋ.

    This beautiful little valley is the valley of Dharma.

 ལུང་  ~ཆུང་   མདའ་~ཡི་   མཆོད་~རྟེན་   ཡག~རེ་~   ཡག~འག་~ མོ།

luŋ~quŋ dà~yi qòd~den yag~re~ yag~ ǎg~ mo,

In its lower part there is a nice stupa,

 བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

     མཆོད་~རྟེན་   ཡག་མོ་   དུང་~གི་   ཡ་~ལ་ནི་ མཆོད་~འོད་  རྟེན།

    qòd~den yag-mo dǔŋ~gĭ ya~la-ni  qòd~ ǒd~ den.

    A nice stupa, a conch-shell stupa.

 དེ་~ལ་   ཡག་~སེ་   སྐོ་~ར་   ཡ་~ལ་~   རྒྱག~འག་~ ན།

dě~la   yag~se go~ra ya~la~ gyág~ ǎg~ na,

If you circumambulate it well,

     བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

     ཕྱི་~མ་   ཡག་~ལ་   ངན་~སོང་   ཡ་~ལ་ནི་   མི་~འི~ འགྲོ།

    qyi~ma yag~la   ŋan~soŋ ya~la-ni  mi~ĭ~ drò.

    In the future you will meet only good, you will not go to the inferior states.

 ལུང་  ~པ་   ཡག་~པོ་   ངེད་~ཚོའི་   ཡ་~ལ་ནི་   ལུང་~འུང་~ པ།

luŋ ~ba  yag~bo  ŋed~coi  ya~la-ni   luŋ~ ǔŋ~ ba.

This beautiful valley is our valley.

     བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

     ལུང་~ཆུང་   ཡག་~མོ་   ཆོས་~ཀྱི་  ཡ་~ལ་ནི་   ལུང་~ འུང་~ ཆུང་།

    luŋ~quŋ yag~mo  qos~gyi  ya~la-ni luŋ~ ǔŋ~ quŋ.

    This beautiful little valley is the valley of Dharma.

 ལུང་  ~པའི་   ཕུ་~ཡི་   དགོན་~ཆུང་   ཡག~རེ་~   ཡག~འག་~ མོ།

luŋ ~bai  pu~yi  gón~quŋ yag~re~ yag~ ǎg~ mo,

In its upper part there is a nice little monastery,

     བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

     དགོན་~ཆུང་   ཡག་མོ་   གསེར་~གྱི་   ཡ་~ལ་ནི་ དགོན་~འོན་ པ།

    gón~quŋ  yag-mo   sèr~gyĭ ya~la-ni gón~ǒn~ ba.

    A nice little monastery, a golden monastery.

 དེ་~ལ་   ཡག་~སེ་   སྐོ་~ར་   ཡ་~ལ་~   རྒྱབ~འ་~ ན།

dě~la   yag~se   go~ra   ya~la~   gyág~ ǎg~ na,

If you circumambulate it well,

     བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

     ཕྱི་~མ་   ཡག་~ལ་   ངན་~སོང་   ཡ་~ལ་ནི་   མི་~འི~ འགྲོ།

    qyi~ma   yag~la   ŋan~soŋ ya~la-ni  mi~ĭ~ drò.

    In the future you will meet only good, you will not go to the inferior states.

        བསྭོ་    ~འོ~

    sò    ~ǒ~

             ཕྱི་~མ་   ཡག་~ལ་   ངན་~སོང་   ཡ་~ལ་ནི་   མི་~འི~ འགྲོ།

        qyi~ma   yag~la   ŋan~soŋ ya~la-ni  mi~ĭ~ drò.

        In the future you will meet only good, you will not go to the inferior states.