Kyid Song

སྐྱིད་སོང་།

How Merry!

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

སྐྱིད་སོང་།
gyid-soŋ
How Merry!

    རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

    nám-gyál qos-cò

དབྱར་~  འ་ཁ་~   སྤང་~ འང་ལ་   སྐྱིད་~སོང་   རོགས~ 

yár~  ǎka~   baŋ~ ǎŋla   gyid~soŋ   rog~ ~ .

How merry are the meadows in the summer, my friends!

    འོ~སྤང་~  འང་ལ་   མེ་~ འེ་ཏོག་    འཁྲུངས་~སོང་  རོགས~འོ~ ~ 

    ǒ~baŋ~  ǎŋla   me~ ětog   trùŋ~soŋ   rog~ ǒ~ ~ .

    On the meadows flowers have grown.

        བྱམས་~པའི་   མེ་~ཏོག་   རོགས~ 

        jyǎm~bai   me~dog   rog~ .

        Flowers of love!

            ཨ་~  འ་ཁུ་   བྱམས་~པ་   རོགས~ འོ~ 

            a~  ǎku   jyǎm~ba   rog~ ǒ~ .

            Loving uncle!

                བྱམས་~  འམ་པའི་   སྒྲོན་~མ་   རོགས~ །

                jyǎm~  ǎmbai   drón~ma   rog~.

                Lamp of love!

    རྟ་~   འ་ལ་    རྐྱང་~སྐྱིད་    རོགས~ 

    da~   ǎla    gyaŋ~gyid    rog~ ,

    For a horse, a reddish light-colored horse,

        སྒ་~  འ་ལ་   གསེར་~སྒ་   རོགས~ འོ~ ~ 

        gá~  ǎla   sèr~gá   rog~ ǒ~ ~ .

        For a saddle, a golden saddle.

            བྱམས་~པའི་    མེ་~ཏོག་    རོགས~

            jyǎm~bai    me~dog    rog~!

            Flowers of love!

དགུན་~  འུན་ཁ་~   གཟིམ་~ འིམ་ཆུང་    སྐྱིད་~སོང་   རོགས~ ~ །

gún~  ǔnka~   sím~ ĭmquŋ    gyid~soŋ   rog~ ~ .

How merry is our little house in the winter, my friends!

    འོ~གཟིམ་~  འིམ་ཆུང་    ཉི་~ འི་དྲོས་    བྱུང་~སོང་   རོགས~འོ~ ~ །

    ǒ~sím~  ĭmquŋ    ñi~ ĭdrǒs   jyǔŋ~ soŋ   rog~ǒ~~ .

    Our little house is warmed by the sun.

        བྱམས་~པའི་   མེ་~ཏོག་   རོགས~ 

        jyǎm~bai   me~dog   rog~ .

        Flowers of love!

            ཨ་~  འ་ཁུ་   བྱམས་~པ་   རོགས~ 

            a~  ǎku   jyǎm~ba   rog~ ǒ~ .

            Loving uncle!

                བྱམས་~  འམ་པའི་   སྒྲོན་~མ་   རོགས~ །

                jyǎm~  ǎmbai   drón~ma   rog~.

                Lamp of love!

    རྟ་~   འ་ལ་    རྐྱང་~སྐྱིད་    རོགས~ 

    da~   ǎla    gyaŋ~gyid    rog~ ,

    For a horse, a reddish light-colored horse,

        སྒ་~  འ་ལ་   གསེར་~སྒ་   རོགས~ འོ~ ~ །

        gá~  ǎla   sèr~gá   rog~ ǒ~ ~ .

        For a saddle, a golden saddle.

            བྱམས་~པའི་    མེ་~ཏོག་    རོགས~

            jyǎm~bai     me~dog     rog~!

            Flowers of love!

དེ་~  འེ་རིང་~   ང་~ འ་ཚོ་    འཛོམས~སོང་   རོགས~ ~ །

dě~  ěriŋ~   ŋa~ ǎco    zòm~soŋ   rog~ ~ !

Today we have met, my friends!

    འོ~འཛོམས་~  འམ་པའི་   བསམ་~ འམ་དོན་    འགྲུབ་~སོང་  རོགས~འོ~ ~ །

    ǒ~zòm~  ǎmbai  sàm~ ǎmdǒn  drùb~ soŋ  rog~ ǒ~~ .

    Our wish to meet has been fulfilled.

        བྱམས་~པའི་   མེ་~ཏོག་   རོགས~ 

        jyǎm~bai   me~dog   rog~ .

        Flowers of love!

            ཨ་~  འ་ཁུ་    བྱམས་~པ་   རོགས~ 

            a~  ǎku   jyǎm~ba   rog~ ǒ~ .

            Loving uncle!

                བྱམས་~  འམ་པའི་    སྒྲོན་~མ་   རོགས~ །

                jyǎm~  ǎmbai   drón~ma   rog~ .

                Lamp of love!

    རྟ་~   འ་ལ་    རྐྱང་~སྐྱིད་    རོགས~ 

    da~   ǎla    gyaŋ~gyid    rog~ ,

    For a horse, a reddish light-colored horse,

        སྒ་~  འ་ལ་   གསེར་~སྒ་   རོགས~ འོ~ ~ །

        gá~  ǎla   sèr~gá   rog~ ǒ~ ~ .

        For a saddle, a golden saddle.

            བྱམས་~པའི་    མེ་~ཏོག་    རོགས~

            jyǎm~bai     me~dog     rog~.

            Flowers of love!

ང་~  འ་ཚོ་~   མཉམ་~ འམ་་དུ་   འཛོམས~པའི་   རོགས~ ~ །

ŋa~  ǎco~   ñám~ ǎmdǔ   zòm~bai   rog~ ~ ,

Now that we have met, my friends,

    འོ~བཀྲ་~  འ་ཤིས་   སྨོན་~ འོན་འདུན་    ཞུས་~  འུ་ཡོད་~འོ~ ~ །

    ǒ~dra~  ǎxis   mòn~ ǒndùn   xǔs~  ǔyod~ ǒ~ ~ .

    We express our aspiration of auspiciousness.

        བྱམས་~པའི་    མེ་~ཏོག་   རོགས~ 

        jyǎm~bai   me~dog   rog~ .

        Flowers of love!

            ཨ་~  འ་ཁུ་   བྱམས་~པ་   རོགས~ 

            a~  ǎku   jyǎm~ba   rog~~ .

            Loving uncle!

                བྱམས་~  འམ་པའི་   སྒྲོན་~མ་   རོགས~ །

                jyǎm~  ǎmbai   drón~ma   rog~ .

                Lamp of love!

    རྟ་~   འ་ལ་    རྐྱང་~སྐྱིད་    རོགས~ 

    da~   ǎla    gyaŋ~gyid    rog~ ,

    For a horse, a reddish light-colored horse,

        སྒ་~  འ་ལ་   གསེར་~སྒ་   རོགས~ འོ~ ~ །

        gá~  ǎla   sèr~gá   rog~ ǒ~ ~ .

        For a saddle, a golden saddle.

            བྱམས་~པའི་    མེ་~ཏོག་    རོགས~

            jyǎm~bai     me~dog     rog~.

            Flowers of love!

                སྒ་~  འ་ལ་    གསེར~སྒ་    རོགས~ འོ~ ~ །

                gá~  ǎla   sèr~gá   rog~ ǒ~ ~ .

                For a saddle, a golden saddle.

                    བྱམས་~པའི་    མེ་~ཏོག་    རོགས~

                    jyǎm~bai     me~dog     rog~~ .

                    Flowers of love!