Kyidkyi Mitse

སྐྱིད་ཀྱི་མི་ཚེ།

Tsering Choenyi & Lhagsam Gyal

ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད། ལྷག་བསམ་རྒྱལ།

Autoplay

སྐྱིད་ཀྱི་མི་ཚེ།
Kyid-kyi Mi-tshe

        གཞས་ཚིག་    ལྷག་བསམ་རྒྱལ།

        གཞས་གདངས་    འབྲུག་གཞས།

        གཞས་མ་    ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད་  ལྷག་བསམ་རྒྱལ།

        Ce-riŋ Qos-ñid & Lhag-sàm Gyál

ཕ་~མ་   དྲིན་~ཆེན་~ འེན~   ཟེར་~ བ་~འ   དེ་~ འེ~

pa~ma  drǐn~qen~ěn~  sěr~ va~ ǎ  dě~ ě

    ཚེ་~ལ་   དབང་~ ཟེར་~ འེར~   དཀའ་~མོ་~འོ   རེད་~ འེད~~

    ce~la  wáŋ~  sěr ~ěr~  ga~ mo~ ǒ  red~ ěd~~

སྤུན་~མཆེད་   བརྩེ་~ བ་~ འ~   ཅན་~པོ་~འོ   ཚོ~འོ

bun~qèd  ze ~ va ~ǎ~  jan~bo~ǒ  co

    གཏན་~དུ་   འགྲོགས་~ ཟེར་~ འེར~  དཀའ་~མོ་~འོ   རེད~འེད

    dan~ dǔ  dròg ~ sěr ~ ěr~ ga ~ mo~ǒ  red~ěd

ཚེ་~ཡི་   རོགས་~ འོག~  ཁྱེད་~འེད  ཚེ་~སྲོག་~ འོག~   ཡིན~ འིན~~

ce~yi  rog ~ǒg~ kyed~ěd  ce~sòg~ ǒg~  yin~ ǐn~~

ཐོབ་~ གོ་~ས་   ཟེར་~འེར ན་   གཡོག་~པོ་   གཡོག་~མོ་   རེད་~འེད དེ།

tob~gǒ~sa  sěr~ ěr na  yóg~ bo  yóg~ mo  red~ěd  

    ཐོབ་~ གོ་~ས་   ཟེར་~འེར ན་   གཡོག་~པོ་   གཡོག་~མོ་   རེད་~འེད དེ།

    tob~gǒ~sa  sěr~ ěr na  yóg~ bo  yóg~ mo  red~ěd  

འདང་~ བརྩེ་~བ་   ཆེ་~འེ བས་   འུ་~གཉིས་   སྐྱིད་~པོ་   ཡིན~ འིན~~

dàŋ ~ ze ~ va  qe~ě bǎs  hǔ~ ñís  gyid~ bo  yin~ǐn~~

    འདང་~ བརྩེ་~བ་   ཆེ་~འེ བས་   འུ་~གཉིས་   སྐྱིད་~པོ་   ཡིན~ འིན~~

    dàŋ ~ze ~va  qe~ě bǎs  hǔ~ñís  gyid~ bo  yin~ǐn~~

སྟོབས་~ འབྱོར་~བ་   ཟེར་~འེར ན་   སྤྲང་~པོ་   སྤྲང་~མོ་   རེད་~འེད དེ།

dob ~ jyòr ~va  sěr~ěr na  draŋ~bo  draŋ~mo  red~ěd  

    སྟོབས་~ འབྱོར་~བ་   ཟེར་~འེར ན་   སྤྲང་~པོ་   སྤྲང་~མོ་   རེད་~འེད དེ།

    dob ~jyòr ~va  sěr~ěr na  draŋ~bo  draŋ~mo  red~ěd  

སེམས་~ བསམ་~པ་   མཐུན་~འུན པས་   འུ་~གཉིས་   སྐྱིད་~པོ་   རེད~ འེད~~

sem ~ sàm ~ ba  tùn~ǔn bas  hǔ~ñís  gyid~bo  red ~ ěd~~

    སེམས་~ བསམ་~པ་   མཐུན་~འུན པས་   འུ་~གཉིས་   སྐྱིད་~པོ་   རེད~ འེད~~

    sem ~ sàm ~ ba  tùn~ǔn bas  hǔ~ñís  gyid~bo  red~ ěd~~

ཚེ་~སྔོན་   ལས་~ཀྱི་~ འི~   ཚེ་~ འེ~ རོགས་~ འོག~   ཡིན~ འིན~

ce~ ňòn  las~ gyǐ~ ǐ~  ce~ ě~ rog~ ǒg~  yin~ ǐn~

    སུ་~དང་   གང་~གིས་~ འི~   ཕྲལ་~ འ~ ཐབས་~ འ~   མེད~ འེད~~

    su~ dǎŋ  gǎŋ~gǐs~ ǐ~  tral~ ǎ~ tab~ ǎ~  med~ ěd~~

བདེ་~སྡུག་   སོང་~འོང བའི་~ འི~   སྙིང་~ འིང~ སྡུག་~ འུག~   ཡིན~ འིན~

dé ~dúg  soŋ~ǒŋ  vǎi~ ǐ~ ñìŋ ~ ǐŋ~ dúg ~ ǔg~  yin~ ǐn~

    སུ་~དང་   གང་~ ལ་~ འ~   འདྲ་~བསམ་~ འ~   མེད~ འེད~~

    su~ dǎŋ  gǎŋ~ la~ ǎ~ drà~sàm ~ ǎ~  med~ ěd~~

འུ་~གཉིས་   བརྩེ་~གདུང་~ འུང~   རྡོ་~རྗེ་~འེ   ཡིན~ འིན~

hǔ~ ñís  ze~ dúŋ~ ǔŋ~  dó~ rjé~ě  yin~ ǐn~

    འུ་~གཉིས་   བརྩེ་~གདུང་~ འུང~   རྡོ་~རྗེ་~འེ   ཡིན~ འིན~

     hǔ~ ñís  ze~ dúŋ~ ǔŋ~  dó~ rjé~ě  yin~ ǐn~

འུ་~གཉིས་   བརྩེ་~གདུང་~ འུང~   རྡོ་~རྗེ་~འེ   ཡིན~ འིན~

hǔ~ ñís  ze~ dúŋ~ ǔŋ~  dó~ rjé~ě  yin~ ǐn~

    འུ་~གཉིས་   བརྩེ་~གདུང་~ འུང~   རྡོ་~རྗེ་~འེ   ཡིན~ འིན~~~

    hǔ~ ñís  ze~ dúŋ~ ǔŋ~  dó~ rjé~ě  yin~ ǐn~

Tibetan lyrics compiled by Dzogchen Community

Drayig lyrics compiled by Dzogchen Community