Kyidpai Lhandzom

སྐྱིད་པའི་ལྷན་འཛོམས།

Happy Reunion

Namtso

གནམ་མཚོ།

Autoplay

སྐྱིད་པའི་ལྷན་འཛོམས།
gyid-bai lhan-zòm
Happy Reunion

    གཞས་ཚིག་    གནམ་མཚོ།

    གཞས་གདངས་    དམངས།

    གཞས་མ་    གནམ་མཚོ།

    nám-cò

ཡར་~བལྟས་   དགུང་~སྔོན་   གནམ་~འམ  ལ~

yar~das   gúŋ~ŋòn   nám~ǎm  la~ǎ,

I looked above, into the blue sky,

    དགུང་~གི་   ཉི་~ཟླ་   སྐར་~འ  གསུམ།

    gúŋ~gĭ   ñi~dá   gar~ǎ  sùm,

    To the sun, moon and stars of the firmament,

གནམ་~ འམལ་~   འཁོར་~ལོ་   རྩིབས་~བརྒྱད་   བཀྲ་~འ  ཤིས~འིས

nám~ ǎmla~   kòr~lo    zib~gyád   dra~ǎ  xis~ĭs.

And saw the auspiciousness of the eight-spoked wheel in the sky.

    སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   ཡོང་~བའི་   བཀྲ་~ འཤིས་~ ཤོག~འོག

    bun~dá  lha~zòm  yoŋ~vai  dra~ ǎxis~ xog~og!

    May the auspiciousness of the reunion of the brothers and sisters happen!

མར་~བལྟས་   དོག་~མོ་   ས་~འ  ལ~

mar~das   dǒg~mo   sa~ǎ  la~ǎ,

I looked down, to the earth,

    གངས་~ལྗོངས་   མདོ་~དབུས་   ཁམས་~འམ   གསུམ།

    gǎŋ~jóŋ   dò~wús   kam~ǎm   sùm,

    To the three provinces of Do, U and Kham of the Land of Snow,

ས་~ ལ་~   དགེ་~བཅུ་   འཛོམས་~པའི་   བཀྲ་~འ  ཤིས~འིས

sa~ ǎla~   gé~ju   zòm~bai   dra~ǎ  xis~ĭs.

And saw the gathering of the auspicious ten virtues on the land.

    སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   ཡོང་~བའི་   བཀྲ་~ འཤིས་~ ཤོག~འོག

    bun~dá  lha~zòm  yoŋ~vai  dra~ ǎxis~ xog~og!

    May the auspiciousness of the reunion of the brothers and sisters happen!

བར་~བལྟས་   གཡང་~ཁྱིམ་   གྲུ་~འུ   བཞིར~འི

bǎr~das   yáŋ~kyim   drǔ~ǔ   xir~ĭ,

I looked in the middle, in the four-cornered happy house,

    མི་~ལ་   རྒན་~དར་   གཞོན་~འོན   གསུམ།

    mi~la   gán~dǎr   xón~ǒn   sùm.

  At men: old, adult and young.

ཕ་~ འམ་~   སྤུན་~མཆེད་   འཛོམས་~པའི་   བཀྲ་~འ  ཤིས~འིས

pa~ ǎma~   bun~qèd   zòm~bai   dra~ǎ  xis~ĭs.

I saw the auspicious gathering of the whole family.

    སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   ཡོང་~བའི་   བཀྲ་~ འཤིས་~ ཤོག~འོག

    bun~dá  lha~zòm  yoŋ~vai  dra~ ǎxis~ xog~og!

    May the auspiciousness of the reunion of the brothers and sisters happen!

ཡར་~བལྟས་   དགུང་~སྔོན་   གནམ་~འམ  ལ~

yar~das   gúŋ~ŋòn   nám~ǎm  la~ǎ,

I looked above, into the blue sky,

    དགུང་~གི་   ཉི་~ཟླ་   སྐར་~  གསུམ།

    gúŋ~gĭ   ñi~dá   gar~ǎ sùm,

    To the sun, moon and stars of the firmament,

གནམ་~ ལ་~   འཁོར་~ལོ་    རྩིབས་~བརྒྱད་   བཀྲ་~འ  ཤིས~འིས

nám~  ǎmla~   kòr~lo    zib~gyád   dra~ǎ  xis~ĭs.

And saw the auspiciousness of the eight-spoked wheel in the sky.

    སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   ཡོང་~བའི་   བཀྲ་~ འཤིས་~ ཤོག~འོག

    bun~dá  lha~zòm  yoŋ~vai  dra~ ǎxis~ xog~og!

    May the auspiciousness of the reunion of the brothers and sisters happen!

མར་~བལྟས་   དོག་~མོ་   ས་~  ལ~

mar~das   dǒg~mo   sa~ǎ  la~ǎ,

I looked down, to the earth,

    གངས་~ལྗོངས་   མདོ་~དབུས་   ཁམས་~འམ   གསུམ།

    gǎŋ~jóŋ   dò~wús   kam~ǎm   sùm,

    To the three provinces of Do, U and Kham of the Land of Snow,

ས་~ འལ་~   དགེ་~བཅུ་   འཛོམས་~པའི་   བཀྲ་~འ  ཤིས~འིས

sa~ ǎla~   gé~ju   zòm~bai   dra~ǎ  xis~ĭs.

And saw the gathering of the auspicious ten virtues on the land.

    སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   ཡོང་~བའི་   བཀྲ་~ འཤིས་~ ཤོག~འོག

    bun~dá  lha~zòm  yoŋ~vai  dra~ ǎxis~ xog~og!

    May the auspiciousness of the reunion of the brothers and sisters happen!

བར་~བལྟས་   གཡང་~ཁྱིམ་   གྲུ་~འུ   བཞིར~འི

bǎr~das   yáŋ~kyim   drǔ~ǔ   xir~ĭ,

I looked in the middle, in the four-cornered happy house,

    མི་~ལ་   རྒན་~དར་   གཞོན་~འོན   གསུམ།

    mi~la   gán~dǎr   xón~ǒn   sùm.

  At men: old, adult and young.

ཕ་~ མ་~   སྤུན་~མཆེད་   འཛོམས་~པའི་   བཀྲ་~འ  ཤིས~འིས

pa~ ǎma   bun~qèd   zòm~bai   dra~ǎ   xis~ĭs.

I saw the auspicious gathering of the whole family.

    སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   ཡོང་~བའི་   བཀྲ་~ འཤིས་~ ཤོག~འོག

    bun~dá  lha~zòm  yoŋ~vai  dra~ ǎxis~ xog~og!

    May the auspiciousness of the reunion of the brothers and sisters happen!

        སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   ཡོང་~བའི་   བཀྲ་~ འཤིས་~ ཤོག~འོག

        bun~dá  lha~zòm  yoŋ~vai  dra~ ǎxis~ xog~og!

        May the auspiciousness of the reunion of the brothers and sisters happen!