Kyidpai Lhandzom

སྐྱིད་པའི་ལྷན་འཛོམས།

Happy Reunion

Tseten Dolma

ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

སྐྱིད་པའི་ལྷན་འཛོམས།
Kyid-bai lhan-zòm

    གཞས་གདངས་    དམངས།

དགའ་∼ བའི་  མི་∼ཡ་  ལ་∼ནི་  འཛོམས་∼འོམ∼ སོང།

gá~ ǎvai  mi∼ya  la∼ni  zòm∼ǒm∼ soŋ

    སྐྱིད་ ∼འིད པའི་  ཆང་∼ཡ་  ལ་∼ནི་  ཞིམ་∼ སོང།

    gyid∼ ĭdbai  qaŋ∼  ya  la∼ ni   xǐm∼ soŋ

        ཨ་∼ལ་  ན་∼ལ་  ཆུང་∼སེ་  རོ ~འོ~ 

        a∼la  na∼la  quŋ∼se ro ~ǒ~

            རྟ་∼ ལ་  ལིང་ ∼ ཤག་ ∼ ཡོ ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la   liŋ∼xag  ∼ yo~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་  ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá   yo~ǒ∼

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai    dról ∼ ma yo ~ǒ~

            རྟ་∼ ལ་  ལིང་ ∼ ཤག་ ∼ ཡོ ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la  liŋ∼xag ∼ yo ~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་  ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá   yo ~ǒ~

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai    dról ∼ ma yo ~ǒ~

གཏན་∼འནདུ་  འཛོམས་∼པའི་  ལ་∼ནི་  སྨོན་∼འན~ལམ།

dan∼ǎndu  zòm∼bai  la∼ni  mòn∼òn∼lam

    སྙུང་∼འུངགཞི་  སྐུ་∼ཆམ་   མ་∼གཏོང་  ཡ་∼ལ།

    ñùŋ∼ǔŋxí  gu∼qam   ma∼doŋ  ya~la

        ཨ་∼ལ་  ན་∼ལ་  ཆུང་∼སེ་  རོ ~འོ~ 

        a∼la  na∼la  quŋ∼se ro ~ǒ~

            རྟ་∼ ལ་  ལིང་ ∼ ཤག་ ∼ ཡོ ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la   liŋ∼xag  ∼ yo~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་  ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá   yo~ǒ∼

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai    dról ∼ ma yo ~ǒ~

            རྟ་ ∼ལ་  ལིང་ ∼་ཡོ  ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la  liŋ∼xag ∼ yo ~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་ ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá   yo ~ǒ~

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai   dról ∼ ma yo ~ǒ~

སྐྱིད་∼འིདཔོ་  ཨེ་∼ཡོང་  ལ་∼ནི་  བསམ་∼འམ བྱུང།

gyid∼ǐdbo  e∼ yoŋ  la∼ni sàm∼ǎm jyǔŋ

    ཞིང་∼འིང་ལ་  སྲན་∼མ་  བཏབ་∼ཡོད་  ཡ་∼ལ་∼ནི།

    xǐŋ∼ǐŋla  sàn∼ma  dab∼yod  ya~la∼ni

        ཨ་∼ལ་  ན་∼ལ་  ཆུང་∼སེ་  རོ ~འོ~ 

        a∼la  na∼la  quŋ∼se ro ~ǒ~

            རྟ་∼ ལ་  ལིང་ ∼ ཤག་ ∼ ཡོ ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la   liŋ∼xag  ∼ yo~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་  ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá   yo~ǒ∼

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai    dról ∼ ma yo ~ǒ~

            རྟ་ ∼ལ་  ལིང་ ∼་ཡོ  ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la  liŋ∼xag ∼ yo ~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་ ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá  yo ~ǒ~

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai   dról ∼ ma yo ~ǒ~

སྐྱོད་∼འིདཔོ་  ཡོད་∼ཉན་  འདོད་∼བཞག་ ཡོ∼∼།

gyid∼ǐdbo  yod∼ñan  dòd∼xág ∼yo∼∼

    སྲན་∼འན མའི་  མེ་∼ཏོག་  བཏགས་∼བྱུང་  ∼ཡ་∼ལ།

    sàn∼ǎnmai  me∼dog  dag∼jyǔŋ  ~ya~la

        ཨ་∼ལ་  ན་∼ལ་  ཆུང་∼སེ་  རོ ~འོ~ 

        a∼la   na∼la  quŋ∼se ro ~ǒ~

            རྟ་∼ ལ་  ལིང་ ∼ ཤག་ ∼ ཡོ ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la   liŋ∼xag  ∼ yo~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་  ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá    yo~ǒ∼

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai    dról ∼ ma yo ~ǒ~

            རྟ་ ∼ལ་  ལིང་ ∼་ཡོ  ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la  liŋ∼xag ∼ yo ~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་ ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá   yo ~ǒ~

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai   dról ∼ ma yo ~ǒ~

            རྟ་ ∼ལ་  ལིང་ ∼་ཡོ  ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la   liŋ∼xag  ∼ yo~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་ ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá   yo~ǒ∼

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai    dról ∼ ma yo ~ǒ~

            རྟ་ ∼ལ་  ལིང་ ∼་ཡོ  ~འོ~~འོ~ ~

            da∼la  liŋ∼xag ∼ yo ~ǒ~ǒ~~

                སྒ་ ∼ལ་  གསེར་∼སྒ་ ཡོ  ~འོ~

                gá∼la   sèr∼gá  yo ~ǒ~

                    བྱམས་ ∼པའི་∼སྒྲོལ་∼མ་ ཡོ~འོ~

                    jyǎm∼bai   dról ∼ ma yo ~ǒ~

Tibetan lyrics trascribed by Dzogchen Community

Drajyor lyrics trascribed by Dzogchen Community