Kyidpai Phayul

སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ།

Happy Fatherland

Ngagwang Tenzin

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

Autoplay

སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ།
gyid-bai pa-yul
Happy Fatherland

                            ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

                                ŋag-wáŋ dan-zìn

ས་~   སྐྱིད་~པོ་ གཅིག་~དང་~   སྐྱིད་~  པོ་~   གཉིས ~ །

sa~  gyid~bo    jig~dăŋ~   gyid~  bo~   ñís ~ ,

A happy place and a doubly happy place,

    ས་~   སྐྱིད་~པོ་ དཀར་ ~མཛེས་~   ནོར་~བུ་ གླིང་ ~ །

    sa~   gyid~bo    gar  ~zès   nor  ~bŭ    líŋ ~ .

    The precious country of Kardze is a happy place.

        ཨ་~  ཡ་~ལ་ནི་~བསྭོ ~ ། ཨ་~  ཡ་~ལ་ནི་~བསྭོ ~ ། ཨ་~  ཡ་~ལ་ནི་~བསྭོ ~ །

        a  ~ya  la-ni~ sò ~.    a  ~ya  la-ni~ sò ~. a  ~ya  la-ni~sò ~.

            སྐྱིད་~ པའི་~   ཕ་~ཡུལ་ ལོ ~ །

            gyid~bai    pa~yul    lo~ 

            This happy fatherland

    བོད་~   མི་~རིགས་ ལ་~རྒྱ་~   ལ་ ~རྒྱ་ ཡོད་~ ས་~  རེད ~ །

    bŏd~  mi~rigs   la  ~gyá   la  ~gyá  yod~  sa~   red~ ,

    Is a place infused with the commitment of the Tibetan people,

        བོད་~   མི་~རིགས་ ལ་~རྒྱ་~   ལ་ ~རྒྱ་ ཡོད་~ ས་~  རེད ~ །

         bŏd~  mi~rigs   la  ~gyá   la  ~gyá  yod~  sa~   red~ .

        Is a place infused with the commitment of the Tibetan people.

ས་~   སྐྱིད་~པོ་ གཅིག་~དང་~   སྐྱིད་~  པོ་~   གཉིས ~ །

sa~  gyid~bo    jig~dăŋ~   gyid~  bo~   ñís ~ ,

A happy place and a doubly happy place,

    ས་~   སྐྱིད་~པོ་ འཇང་ ~མདའ་~   ལུང་~པ་ རེད ~ །

    sa~   gyid~bo    jàŋ ~dà   luŋ ~ba red ~.

    The Jangda valley is a happy place.

        ཨ་~  ཡ་~ལ་ནི་~བསྭོ ~ ། ཨ་~  ཡ་~ལ་ནི་~བསྭོ ~ །  ཨ་~  ཡ་~ལ་ནི་~བསྭོ ~ །

        a  ~ya  la-ni~ sò ~.    a  ~ya  la-ni~ sò ~. a  ~ya  la-ni~sò ~.

            མཛེས་ ~པའི་ ཡུལ་~ལྗོངས་ འདི ~ །

            zès ~bai    yul~jóŋ  dì~ 

            This beautiful land

    བོད་~  མི་~རིགས་ མཐུན་~སྒྲིལ་~  མཐུན་ ~སྒྲིལ་  ཆེ་~ ས་~  རེད ~ །

    bŏd~   mi~rig    tùn  ~dríl  tùn ~dríl     qe~  sa~  red~ ,

    Is a place for the harmonious unity of the Tibetan people,

        བོད་~  མི་~རིགས་ མཐུན་~སྒྲིལ་~  མཐུན་ ~སྒྲིལ་ ཆེ་~ ས་~  རེད ~ །

        bŏd~   mi~rig   tùn  ~dríl  tùn ~dríl     qe~  sa~  red~ .

        Is a place for the harmonious unity of the Tibetan people.

ས་~   སྐྱིད་~པོ་ གཅིག་~དང་~   སྐྱིད་~  པོ་~   གཉིས ~ །

sa~  gyid~bo    jig~dăŋ~   gyid~  bo~ ñís ~ ,

A happy place and a doubly happy place,

    ས་  ~ སྐྱིད་~པོ་ རྫ་~ཡུལ་~   ཕྱུག་~མོ་ རེད ~ །

    sa~   gyid~bo    zá ~yul qyug  ~mo red ~ .

    The rich Dzayul is a happy place.

        ཨ་~  ཡ་~ལ་ནི་~བསྭོ ~ ། ཨ་~  ཡ་~ལ་ནི་~བསྭོ ~ །  ཨ་~  ཡ་~ལ་ནི་~བསྭོ ~ །

        a  ~ya  la-ni~ sò ~.    a  ~ya  la-ni~ sò ~. a  ~ya  la-ni~sò ~.

            མཛེས་ ~པའི་ ཡུལ་~ལྗོངས་ འདི ~ །

            zès ~bai    yul~jóŋ  dì~ 

            This beautiful land

    བོད་~  མི་~རིགས་ ལ་~རྒྱ་~  ལ་ ~རྒྱ་  ལྡན་~ ས་~ རེད ~ །

    bŏd~   mi~rig    la  ~gyá  la  ~gyá    dán~  sa~   red~ ,

    Is a place infused with the commitment of the Tibetan people,

        བོད་~  མི་~རིགས་ ལ་~རྒྱ་~  ལ་ ~རྒྱ་ ལྡན་~ ས་~ རེད ~ །

        bŏd~   mi~rig    la  ~gyá  la  ~gyá    dán~  sa~   red~ ,

        Is a place infused with the commitment of the Tibetan people,

            བོད་~  མི་~རིགས་ ལ་~རྒྱ་~  ལ་ ~རྒྱ་ ལྡན་~ ས་~ རེད ~ །

            bŏd~   mi~rig   la  ~gyá  la  ~gyá   dán~  sa~   red~ .

            Is a place infused with the commitment of the Tibetan people.