Kyidpo Lekmo

སྐྱིད་པོ་ལེགས་མོ།

Happy and Fine

Yangchen Lhamo

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།

Autoplay

སྐྱིད་པོ་ལེགས་མོ།
gyid-bo leg-mo
Happy and fine

                                དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།

                                    yáŋ-jan lha-mo

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

ཕ་ ~མ་ བཞུགས་ ~དང་ སྐྱིད་~ ལེ་~ གཅིག ~ །

pa  ~ma   xúg ~dăŋ    gyid~   le~   jig~,

Father and Mother are here, the first happiness,

            མིང་ ~སྲིང་ འཛོམས་~དང་ སྐྱིད་~ ལེ་~ གཉིས ~ །

            miŋ  ~sìŋ zòm  ~dăŋ gyid~  le~   ñís~,

            Brothers and sisters are all gathered, the second happiness,

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

རང་ ~ཡུལ་ སྐྱིད་~ དང་ སྐྱིད་~ ལེ་~   གསུམ་  ~ །

raŋ  ~yul   gyid ~dăŋ   gyid~ le~  sùm~.

The joyfulness of my homeland is the third happiness.

            སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་~མོ་ སྐྱིད་~  སྐྱིད་~  སྐྱིད~ །

            gyid ~bo   leg ~mo   gyid~ gyid~ gyid~!

            Happy and fine, happy, happy, happy!

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

རང་ ~ཡུལ་ སྐྱིད་~ དང་ སྐྱིད་~  ལེ་~   གསུམ་  ~ །

raŋ ~yul   gyid ~dăŋ   gyid~ le~  sùm~.

The joyfulness of my homeland is the third happiness.

            སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་ ~མོ་ སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་ ~མོ་ སྐྱིད་~ སྐྱིད་~ སྐྱིད~ །

            gyid ~bo leg ~mo gyid ~bo leg ~mo

            Happy and fine, Happy and fine,

                    gyid~ gyid~ gyid~!

                    Happy, happy, happy!

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

སྤང་ ~རྒྱན་ མེ་ ~ཏོག་ བཞད་~ དང་~ གཅིག ~ །

baŋ ~gyán   me ~dog xád~ dăŋ~jig~,

The blossoming gentian flowers are the first happiness,

            གསེར་ ~གྱི་ སྦྲང་ ~ཆུང་ ལྡིང་~ དང་~  གཉིས ~ །

            sèr ~gyĭ dráŋ ~quŋ díŋ~ dăŋ~ ñís~,

            The flight of the little golden bees is the second,

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

ཁུ་ ~བྱུག་     གསུང་ ~སྐད་ གྲགས་~ དང་~   གསུམ་   ~ །

ku ~jyŭg  sùŋ ~gad   drăg~ dăŋ~ sùm~.

The resounding voice of the cuckoo is the third.

            སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་~མོ་ སྐྱིད་~  སྐྱིད་~  སྐྱིད~ །

            gyid ~bo   leg ~mo   gyid~ gyid~ gyid~!

            Happy and fine, happy, happy, happy!

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

ཁུ་ ~བྱུག་ གསུང་ ~སྐད་ གྲགས་ དང་ གསུམ་   ~ །

ku ~jyŭg   sùŋ ~gad   drăg~  dăŋ~ sùm~.

The resounding voice of the cuckoo is the third.

            སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་ ~མོ་ སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་ ~མོ་ སྐྱིད་~ སྐྱིད་~ སྐྱིད~ །

            gyid ~bo leg ~mo gyid ~bo leg ~mo

                Happy and fine, happy and fine

                    gyid~ gyid~ gyid~!

                    Happy, happy, happy!

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

གཡུ་ ~འབྲུག་ གསུང་ ~སྐད་ གྲགས་~ དང་~   གཅིག   ~ །

yú ~drùg sùŋ ~gad drăg~   dăŋ~ jig~,

The thundering of the turquoise dragon is the first happiness,

            སྦྲང་  ~ཆར་ སིལ་ ~ མ་ བབས་~ དང་~   གཉིས  ~ །

            dráŋ ~qar   sil ~ma băb~   dăŋ~   ñís~,

            The softly falling rain is the second,

            ཡ་~ ལ་~

            ya~  la~

རྒྱ་  ~ལྕང་ ལོ་ ~མ་ ཡག་~ དང་~   གསུམ་  ~ །

gyá ~jaŋ   lo ~ma   yag~ dăŋ   sùm~.

The beautiful leaves of the willow are the third.

            སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་~མོ་ སྐྱིད་~ སྐྱིད་~ སྐྱིད~།

            gyid ~bo leg ~mo gyid~  gyid~ gyid~!

            Happy and fine, happy, happy, happy!

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

རྒྱ་ ~ ལྕང་ ལོ་ ~ མ་ ཡག་ དང་ གསུམ་    ~ །

gyá ~jaŋ   lo ~ma   yag~  dăŋ~   sùm~.

The beautiful leaves of the willow are the third.

            སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་ ~མོ་ སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་ ~མོ་ སྐྱིད་~ སྐྱིད་~ སྐྱིད~ །

            gyid ~bo leg ~mo gyid bo leg ~mo

            Happy and fine, happy and fine

                    gyid~ gyid~ gyid~!

                    Happy, happy, happy!

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

དུས་ ~ཚོད་ བདེ་ ~དང་ སྐྱིད་ ལེ་ གཅིག ~ །

dŭs ~cod   dé ~dăŋ gyid~   le~ jig~,

A lovely period of time is the first happiness,

            སྐལ་ ~པ་ ཡག་ ~དང་ སྐྱིད་~ ལེ་~ གཉིས ~ །

            gal ~ba yag ~dăŋ gyid~  le~  ñís~,

            A fortunate kalpa * is the second happiness,

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

མིང་ ~སྲིང་ བདེ་ ~དང་ སྐྱིད་~  ལེ་~   གསུམ་   ~ །

miŋ ~sìŋ   dé ~dăŋ   gyid~   le~  sùm~.

Happy brothers and sisters are the third happiness.

            སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་~མོ་ སྐྱིད་~  སྐྱིད་~  སྐྱིད~ །

            gyid ~bo   leg ~mo   gyid~  gyid~ gyid~!

            Happy and fine, happy, happy, happy!

            ཡ་~ ལ་~

                ya~  la~

མིང་ ~སྲིང་ བདེ་ ~དང་ སྐྱིད་~  ལེ་~   གསུམ་    ~ །

miŋ ~sìŋ   dé ~dăŋ   gyid~   le~  sùm~.

Happy brothers and sisters are the third happiness.

            སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་ ~མོ་ སྐྱིད་ ~པོ་ ལེགས་ ~མོ་ སྐྱིད་~ སྐྱིད་~ སྐྱིད~ །

            gyid ~bo leg ~mo gyid bo leg ~mo

                Happy and fine, happy and fine

                    gyid~ gyid~ gyid~!

                    Happy, happy, happy!

* An immeasurably or indefinitely long period of time.