Kyo Zhey

སྐྱོ་གཞས།

Sad Song

Ngodup Dolma

དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

སྐྱོ་གཞས།
gyo-xás
A Sad Song

    གཞས་གདངས་    རི་ལུང་ཐར།

    གཞས་མ       དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ།

    ŋós-drǔb dról-ma

རྫ་~ འ~ སྨུག་ཆར་  ནང་~ འངགི་~འབྲོང་~ འང་~ ཕྲུག་~ངས~ ~~ ~~

zá~ ǎ~ mùg-qar  naŋ~ ǎŋgĭ~dròŋ~ ǒŋ~ trug~ŋas~ ~~ ~~

Amidst a rain of dark mud, I, a yak calf,

    མ་~ དྲན་~ནས་  ངུར་ སྒྲ་  རླུང་~ལ་  བསྐུར~ ~~ ~~

    ma~  drǎn~nas   ŋur drá   lúŋ~la   gur~ ~~ ~~.

    Remembering my mother, sent a snort to the wind.

སེམས་~ སྐྱོ་~ནས་  རྭ་~རྩེ་  བྲག་~ལ་  གཏད~ ~~ ~~

sem~  gyo~nas   ra~ze   drǎg~la   dad~ ~~ ~~.

Feeling sad, I directed the tips of my horns to the rocks.

    ང་~  སྐྱོ་~རུང་  སེམས་~འེམ་   གཏམ་~   སུ་~འུ   ལ་~བཤད~ ~~ ~~

    ŋa~  gyo~ruŋ   sem~ěm  dam~ su~ǔ  la~xàd ~ ~~ ~~?

    Though I am sad, to whom can I tell my heart's desire?

        ཨ་~འ་~ ~~ ~~འ༈        ཨ་~འ་~ ~~ ~

        a~ǎ~ ~~ ~~ǎ    a~ǎ~ ~~ ~

སེམས་~  སྐྱོ་~ནས་  རྭ་~རྩེ་   བྲག་~ལ་   གཏད~ ~~ ~~

sem~  gyo~nas   ra~ze   drǎg~la   dad~ ~~ ~~.

Feeling sad, I directed the tips of my horns to the rocks.

    ང་~  སྐྱོ་~རུང་   སེམས་~འེམ་   གཏམ་~   སུ་~འུ   ལ་~བཤད~ ~~ ~~

    ŋa~  gyo~ruŋ   sem~ěm  dam~ su~ǔ  la~xàd ~ ~~ ~~?

    Though I am sad, to whom can I tell my heart's desire?

ནགས་~ འག~ རྒྱ་རྫོང་  དཀྱིལ་~ འིགྱི~ཁུ་~ འུ་~ བྱུག་~ངས~ ~~ ~~

nag~ ǎg~ gyá zóŋ  kyil~ ĭgyĭ~ku~ ǔ~ jyǔg~ŋas ~ ~~ ~~

Amidst a vast forested province, I, a cuckoo bird

    དབྱར་~  དཔལ་~མོ་   དྲན་ ནས་   མིག་~ཆུ་   བཞུར~ ~~ ~~

    yár~  bal~mo   drǎn-nas   mig~qu   xúr~ ~~ ~~.

    Remembering the glorious summer, shed tears.

སེམས་~  སྐྱོ་~ནས་  གཤོག་~རྩེ་   ལྷོ་~ལ་   གཏད~ ~~ ~~

sem~ gyo~nas  xòg~ze   lho~la   dad~ ~~ ~~.

Feeling sad, I directed the tips of my wings toward the South.

    ང་~  སྐྱོ་~རུང་   སེམས་~འེམ་   གཏམ་~   སུ་~འུ   ལ་~བཤད~ ~~ ~~

    ŋa~  gyo~ruŋ   sem~ěm  dam~ su~ǔ  la~xàd ~ ~~ ~~?

    Though I am sad, to whom can I tell my heart's desire?

        ཨ་~འ་~ ~~ ~~འ༈      ཨ་~འ་~ ~~ ~

        a~ǎ~ ~~ ~~ǎ    a~ǎ~ ~~ ~

སེམས་~  སྐྱོ་~ནས་  གཤོག་~རྩེ་   ལྷོ་~ལ་   གཏད~ ~~ ~~

sem~  gyo~nas  xòg~ze   lho~la   dad~ ~~ ~~

Feeling sad, I directed the tips of my wings toward the South.

    ང་~  སྐྱོ་~རུང་   སེམས་~འེམ་   གཏམ་~   སུ་~འུ   ལ་~བཤད~ ~~ ~~

    ŋa~  gyo~ruŋ   sem~ěm  dam~ su~ǔ  la~xàd ~ ~~ ~~?

    Though I am sad, to whom can I tell my heart's desire?

གནས་་~ འས~ ས་མཐའི་  ཡུལ་~ འུགྱི~  བུ་~ འུ་~ མོ་~ངས~ ~~ ~~

nás~ as~ sa tài  yul~ ǔgyĭ~  bǔ~ ǔ~ mo~ŋas  ~ ~~ ~~

I, a girl from a country of a far away land

    ཡུལ་~  ཕ་~མ་   དྲན་ ནས་   སྐྱོ་~གླུ་   བླངས~ ~~ ~~

    yul~  pa~ma   drǎn-nas   gyo~lú   láŋ~ ~~ ~~.

    Remembering the country of my parents, sang a sad song.

སེམས་~  སྐྱོ་~ནས་  རྒྱང་~རིང་   ཡུལ་~ལ་   བལྟས~ ~~ ~~

sem~  gyo~nas   gyáŋ~riŋ   yul~la   das~ ~~ ~~.

Feeling sad, I gazed towards the distant countryside.

    ང་~  སྐྱོ་~རུང་   སེམས་~འེམ་   གཏམ་~   སུ་~འུ   ལ་~བཤད~ ~~ ~~

    ŋa~  gyo~ruŋ   sem~ěm  dam~ su~ǔ  la~xàd ~ ~~ ~~?

    Though I am sad, to whom can I tell my heart's desire?

        ཨ་~འ་~ ~~ ~~འ༈      ཨ་~འ་~ ~~ ~

        a~ǎ~ ~~ ~~ǎ    a~ǎ~ ~~ ~

སེམས་~  སྐྱོ་~ནས་  རྒྱང་~རིང་   ཡུལ་~ལ་   བལྟས~ ~~ ~~

sem~  gyo~nas   gyáŋ~riŋ  yul~la   das~ ~~ ~~.

Feeling sad, I gazed towards the distant countryside.

    ང་~  སྐྱོ་~རུང་   སེམས་~འེམ་   གཏམ་~   སུ་~འུ   ལ་~བཤད~ ~~ ~~

    ŋa~  gyo~ruŋ   sem~ěm  dam~ su~ǔ  la~xàd ~ ~~ ~~?

    Though I am sad, to whom can I tell my heart's desire?

        ཨ་~འ་~ ~~ ~~འ༈      ཨ་~འ་~ ~~ ~

        a~ǎ~ ~~ ~~ǎ    a~ǎ~ ~~ ~

སེམས་~  སྐྱོ་~ནས་  རྒྱང་~རིང་   ཡུལ་~ལ་   བལྟས~ ~~ ~~

sem~  gyo~nas   gyáŋ~riŋ   yul~la   das~ ~~ ~~,

Feeling sad, I gazed towards the distant countryside,

    ང་~  སྐྱོ་~རུང་   སེམས་~འེམ་   གཏམ་~   སུ་~འུ   ལ་~བཤད~ ~~ ~~

    ŋa~  gyo~ruŋ   sem~ěm  dam~ su~ǔ  la~xàd ~ ~~ ~~?

    Though I am sad, to whom can I tell my heart's desire?