Lagyai Rebod

ལ་རྒྱའི་རེ་འབོད།

Appeal for Committment

Khatak Phuntsog Topgyal

ཁ་སྟག་ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱལ།

Autoplay

ལ་རྒྱའི་རེ་འབོད།
la-gyái re-bòd
Appeal for Commitment

                            ཁ་སྟག་ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱལ།

                                ka-dag pun-cog dob-gyál

    སྤུན་~ཟླ་ ~ཚོ་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

    bun~dá ~co!    la~gyá   gós~  !

    Brothers and sisters, we need commitment!

སྔོན་~བྱོན་   དཔའ་~བོའི་   མཛད་~རྗེས་   བསམས་~ན་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

ŋòn~jyŏn   ba~voi   zàd~jés   sàm~na   la~gyá  gós~  !

If we think of the deeds of our brave ancestors, we need commitment!

    སྤུན་~ཟླ་ ~ཚོ་    ལ་  ~རྒྱ་   དགོས།

    bun~dá ~co!   la  ~gyá  gós!

    Brothers and sisters, we need commitment!

མ་~འོངས་   བདེ་~བའི་   མདུན་~ལམ་   བསམས་~ན་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

ma~hŏŋ   dé~vai   dùn~lam   sàm~na   la~gyá   gós~  !

If we think of a happy future, we need commitment!

    ལ་~རྒྱ་ ~ནི་   མི་~རིགས་   ཤིག་~གི་   བླ་~སྲོག་   ཡིན ~  །

    la~gyá ~ni   mi~rig   xig~gi   lá~sòg   yin ~  ,

    Commitment is the life and soul of a people,

        སྔོན་~ཐོན་   སྟོང་~གི་   འཇུག་  ~  སྒོ་  ~  ཡིན~  །

        ŋòn~ton   doŋ~gi   jùg ~ gó ~  yin~  .

        It is the gateway for all those who foster progress.

            ལ་~རྒྱ་ ~ནི་   མི་~རིགས་   ཤིག་~གི་   བླ་~སྲོག་   ཡིན ~  །

            la~gyá  ~ni   mi~rig   xig~gi   lá~sòg   yin ~  ,

            Commitment is the life and soul of a people,

                སྔོན་~ཐོན་   སྟོང་~གི་   འཇུག་  ~  སྒོ་  ~  ཡིན~  །

                ŋòn~ton   doŋ~gi   jùg  ~ gó ~  yin~  .

                It is the gateway for all those who foster progress.

    སྤུན་~ཟླ་ ~ཚོ་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

    bun~dá ~co!    la~gyá   gós~  !

    Brothers and sisters, we need commitment!

རིམ་~བྱོན་   བཙན་~པོའི་   གདུང་~བརྒྱུད་   བསམས་~ན་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

rim~jyŏn  zan~boí   dúŋ~gyúd   sàm~na   la~gyá   gós~  !

If we think of the successive dynasties of kings, we need commitment!

    སྤུན་~ཟླ་ ~ཚོ་    ལ་  ~རྒྱ་   དགོས།

    bun~dá~ co!    la  ~gyá   gós!

    Brothers and sisters, we need commitment!

རྒྱལ་~པཎ་   ཉི་~ཟླའི་   གཟི་~བརྗིད་   བསམས་~ན་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

gyál~pan   ñi~dái   zí~jíd   sàm~na   la~gyá   gós~  !

If we think of the Dalai Lama and the Panchen Lama,

                    magnificent like the sun and moon, we need commitment!

    ལ་~རྒྱ་ ~ནི་   དྲང་~བདེན་   འཚོལ་~བའི་   སྤོབས་~པ་   ཡིན ~  །

    la~gya  ~ni    drăŋ~dén    còl~vaí    bob~ba    yin ~  ,

    Commitment is the courage to seek righteousness,

        ཤེས་~ལྡན་   མི་~ཡི་   རྒྱན་  ~  ཆ་  ~  ཡིན~  །

        xes~dán    mi~yi    gyán ~ qa ~  yin~  .

        It is the ornament of the wise.

            ལ་~རྒྱ་ ~ནི་   དྲང་~བདེན་   འཚོལ་~བའི་   སྤོབས་~པ་   ཡིན~  །

            la~gyá  ~ni   drăŋ~dén   còl~vaí   bob~ba  yin ~  ,

            Commitment is the courage to seek righteousness,

                ཤེས་~ལྡན་   མི་~ཡི་   རྒྱན་  ~  ཆ་  ~  ཡིན~  །

                xes~dán   mi~yi    gyán ~ qa ~  yin~  .

                It is the ornament of the wise.

    སྤུན་~ཟླ་ ~ཚོ་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

    bun~dá ~co!    la~gyá    gós~  !

    Brothers and sisters, we need commitment!

དམར་~པོ་   ཁྲག་~གི་   རྐང་~རྗེས་   བསམས་~ན་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

már~bo   trag~gi   gaŋ~jés   sàm~na   la~gyá   gós~  !

If we think of the footprints of red blood, we need commitment!

    སྤུན་~ཟླ་ ~ཚོ་    ལ་  ~རྒྱ་   དགོས།

    bun~dá~ co!   la  ~gyá   gós!

    Brothers and sisters, we need commitment!

ཚད་~མེད    དགྲ་~བོའི་   བརྙས་~སྨོད་   བསམས་~ན་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

cad~med   drá~voi   ñás~mòd   sàm~na   la~gyá   gós~  !

If we think of the endless humiliation inflicted by our foe, we need commitment!

    ལ་~རྒྱ་ ~ནི་   མི་~རིགས་   ཤིག་~གི་   སྙིང་~སྟོབས་   ཡིན ~  །

    la~gya  ~ni   mi~rig    xig~gi  ñìŋ~dob   yin ~  ,

    Commitment is the courage of a people,

        མ་~འོངས་   བདེ་~བའི་   སྣ་  ~ འདྲེན་ ~  ཡིན~  །

        ma~hŏŋ   dé~vaí    nà ~ drèn ~  yin~  .

        It is a guide to future happiness.

            ལ་~རྒྱ་ ~ནི་   མི་~རིགས་   ཤིག་~གི་   སྙིང་~སྟོབས་   ཡིན ~  །

            la~gyá  ~ni   mi~rig   xig~gi   ñìŋ~dob  yin ~ ,

            Commitment is the courage of a people,

                མ་~འོངས་   བདེ་~བའི་   སྣ་  ~ འདྲེན་ ~  ཡིན~  །

                ma~hŏŋ   dé~vaí    nà ~ drèn ~  yin~   .

                It is a guide to future happiness.

    སྤུན་~ཟླ་ ~ཚོ་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

    bun~dá ~co!    la~gyá    gós  !

    Brothers and sisters, we need commitment!

སྔོན་~ཐོན་   མི་~ཡི་   གྲལ་~མགོ་   བསམས་~ན་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

ŋòn~ton   mi~yi   drăl~gò   sàm~na   la~gyá   gós~  !

If we think of the place of honor accorded to those who foster progress, we need commitment!

    སྤུན་~ཟླ་ ~ཚོ་    ལ་  ~རྒྱ་   དགོས།

    bun~dá~ co!    la  ~gyá   gós!

    Brothers and sisters, we need commitment!

འདྲ་~མཉམ་   འཚོ་~བའི་   བདེ་~སྐྱིད་   བསམས་~ན་   ལ་~རྒྱ་   དགོས~  །

drà~ñám   cò~vaí   dé~gyid   sàm~na   la~gyá   gós~  !

If we think of the happiness of an equitable standard of living, we need commitment!

    ལ་~རྒྱ་ ~ནི་   བདེན་~རྫུན་   འབྱེད་~པའི་   ཤེས་~རབ་   ཡིན ~  །

    la~gyá~ni   dén~zún   jyèd~bai   xes~rab   yin ~ ,

    Commitment is the wisdom that distinguishes lies from truth,

        དགོས་~འདོན་   སྟེར་~བའི་   བརྩོན་  ~ འགྲུས་ ~  ཡིན~  །

        gós~dŏn   der~vai    zon ~ drùs ~  yin~  .

        It is the diligence that fulfills all needs.

            ལ་~རྒྱ་ ~ནི་   བདེན་~རྫུན་   འབྱེད་~པའི་   ཤེས་~རབ་   ཡིན ~  །

            la~gyá  ~ni   dén~zún   jyèd~bai   xes~rab  yin ~  ,

            Commitment is the wisdom that distinguishes lies from truth,

                དགོས་~འདོན་   སྟེར་~བའི་   བརྩོན་  ~ འགྲུས་ ~  ཡིན~  །

                gós~dŏn   der~vai    zon ~ drùs ~  yin~  .

                It is the diligence that fulfills all needs.