Lasoggi Drodkol

བླ་སྲོག་གི་དྲོད་ཁོལ།

The Vibrant Warmth of Our Life Force

Lhalung Tso

ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

Autoplay

བླ་སྲོགགི་དྲོད་ཁོལ།
lá-sòg gĭ drǒd-kol
The Vibrant Warmth of Our Life Force

        གཞས་ཚིག་    བྱ་མདོ་རིན་བཟང་།

        གཞས་གདངས་    ཨ་མཆོག་མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ།

        གཞས་མ་    ཧོར་གཙང་ལྷ་ལུང་མཚོ།

        lha-lung cò

ཁ་~ འ་བ་  བོད་~ འོད་པ་  ཚོ~ཡེ~ ~

ka~ ǎ-va  bǒd~ ǒd-ba  co~ye~ ~ !

Tibetans of the snow!

    ང་~ཚོའི་  བླ་~སྲོག་གི་  དྲོད་~ འོད~ ཁོལ~ འོལ~

    ŋa~coi  lá~sòg-gĭ  drǒd~ ǒd~ kol~ ǒl~

    The warmth of our life force

       ཀ་~ འ་ཁ་  ག་~ འ་ང་  སློབས~ ཡེ~

        ga~ ǎ-ka  gǎ~ ǎ-ŋa  lòb~ ye~!

        Is KA KHA GA NGA, learn it!

ཡབ་~མེས་~ འེས~  མི་~དབང་  སྲོང་~བཙན་   སྒམ་~ འམ~ པོ་~ འོ~  ཡིན~ ནེ~

yab~mes~ ěs~  mi~wáŋ  sòŋ~zan   

                            gám~ ǎm~ bo~ ǒ~  yin~ ne~.

Our ancestor is King Songtsen Gampo.

    རིག་~འི་པའི་  སྒོ་~འབྱེད་  སློབ་~འོ་དཔོན་  ཐོན་~མི་ ཡིན~ ནེ~~

    rig~i-bai  gó~jyèd  lòb~ǒ-bon~

  He who opens the door of knowledge

                                        ton~mi  yin~ ne~~.

                                        is the Teacher, Thonmi.

སྐད་~དང་~འང~  ཡི་~འི་  གེ་~འེ  ཁྱིམ་~བརྒྱུད་ཀྱི་  ནོར་~བུ་  ཡིན~ ནེ~

gad~dǎŋ~ǎŋ~ yi~ĭ   gě~ě  kyim~gyúd-gyi 

The language and letters are the jewel

                                        nor~bǔ  yin~ ne~.

                                        of our family generations.

    ཀ་~ཁ་ འ~ ག་~ང་ འ༑    མ་~ འ་བརྗེད་  གངས་~རིའི་  བུ~ འུ~

    ga~ka ǎ~ gǎ~ŋa ǎ    ma~ ǎ-jéd  gǎŋ~ rii  bǔ~ bu~!

    Do not forget KA KHA GA NGA,

                    children of the snow mountain!

        མ་~ འ་བརྗེད་   གངས་~ འང་~རིའི་  བུ~ འུ~ ~

        ma~ ǎ-jed  gǎŋ~ ǎn rii  bǔ~ bu~!

        Do not forget them, children of the snow mountain!

ཁ་~ འ་བ་  བོད་~ འོད་པ་  ཚོ~ཡེ~

ka~ ǎ-va  bǒd~ ǒd-ba  co~ye~ ~!

Tibetans of the snow!

    སྲིད་~པའི་  སྤྱི་~གཙུག་ན་  འཚེར་~ འེ~  བའི~ འི~

    sìd~bai  jyi~zug-na  cèr~ ě~  vai~ ĭ~

    Shining on the summit of existence

        ཕ་~ འ་སྐད་  གཙང་~ འང་མ་  ཤོད~ ཡེ~~

        pa~ ǎ-gad  zaŋ~ ǎŋ-ma  xod~ ye~!

        Is the pure language of our fathers, speak it!

དབྱངས་~གསལ་~ འ~  སོ~བཞི་  སྙིང་~གི་   རུས་~ འུས~ པ་~ འ~  ཡིན~ ནེ~

yáŋ~sàl~ ǎ~  so~xí  ñìŋ~gĭ   rus~ ǔs~ pa~ ǎ~  yin~ ne~.

The thirty-four consonants and vowels

                                        are our heart lineage.

    སྐད་~འ་རིགས་  གཙང་~མ་  སྲོག་~འོག་གི་  དྲོད་~ཁོལ་ ཡིན~ ནེ~~

    gad~ ǎ-rig  zaŋ~ma  sòg~ǒg-gĭ  drǒd~kol yin~ ne~~,

    The pure language is the warmth of our life,

སྲིད་~པའི་~འི~ གཙུག་~འུག་  ན་~  འབར་~བའི་  ཉི་~ འོད་~   ཡིན~ ནེ~

sìd~bai~ĭ~ zug~ǔg  na~ ǎ  bàr~vai

                                        ñi~ ǒd~  yin~ ne~!

The sunlight that shines on the peak of existence!

    བོད་~པའི་ འི~ རིག་~གཞུང་ འུང༑    མ་~ འ་བརྗེད་  ཨ་~མའི་  བུ~ འུ~

    bǒd~bai ĭ~ rig~xúŋ ǔŋ    ma~ ǎ-jéd  a~mai  bǔ~ ǔ~!

    Do not forget Tibetan culture,

                                        children of your mothers!

        མ་~ འ་བརྗེད་   ཨ་~ འ་~མའི་  བུ~ འུ~ ~

        ma~ ǎ-jyéd   a~ ǎ-mai  bǔ~ ǔ~ ~!

    Do not forget it, children of your mothers!

ཁ་~ འ་བ་  བོད་~ འོད་པ་  ཚོ~ཡེ~

ka~ ǎ-va  bǒd~ ǒd-ba  co~ye~ ~!

Tibetans of the snow!

    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་ཀྱིས་  བཞེངས་~ འེང~ པའི~ འི~

    làd~med  raŋ~xìs-gyis  xéŋ~ ěn~ bai~ ĭ~,

    Naturally formed and untainted

        ཕ་~ འ་ས་  བཙན་~ འན་པོ་  ཟུངས~ འུང~~~

        pa~ ǎ-sa  zan~ ǎn-bo  sǔŋ~ ye~!

        Is your glorious fatherland, preserve it!

བཙན་~རྫོང་~ འོང~  དམར་~པོ་  བོད་~ཀྱི་   ཕ་~ འ~ མཁར་~ འ~  ཡིན~ ནེ~

zan~zóŋ~ ǒŋ~  már~bo  bǒd~gyi   pa~ ǎ~ kàr~ ǎ~  yin~ ne~.

The red fort is the ancestral castle of the Tibetans.

    སྔོན་~འོན་་བྱོན་  བཙན་~པོའི་  དཔུང་~འུང་གི་  སྟོབས་~ཤུགས་ ཡིན~ ནེ~~

    ŋòn~ǒn-jyǒn  zan~poi  buŋ~ǔŋ-gĭ  dob~xug yin~ ne~~

    The powerful might of the early kings

མེས་~པོས་~འོས~ ཤུལ་~འུ་  དུ་~འུ  བཞག་~པའི་  ཞབས་~ རྗེས་~   ཡིན~ ནེ~

mes~bos~ǒs~ xul~ǔ  dǔ~ǔ  xág~bai  xǎb~ jés~  yin~ ne~.

Is the trace left behind by our ancestors.

    ཕ་~ས་ འ~ བཙན་~པོ་ འོ༑    མ་~ འ་བརྗེད་  ཁ་~བའི་  བུ~ འུ~

    pa~sa ǎ~ zan~bo ǒ    ma~ ǎ-jéd  ka~vai  bǔ~ ǔ~!

    Do not forget our strong fatherland,

                                        children of the snow!

        མ་~ འ་བརྗེད་   ཁ་~ འ་~བའི་  བུ~ འུ~

        ma~ ǎ-jéd  ka~ ǎ~ vai  bǔ~ ǔ~!

        Do not forget, children of the snow!

    མེས་~པོས་~འོས~ ཤུལ་~འུ་  དུ་~འུ བཞག་~པའི་  ཞབས་~ རྗེས་~  ཡིན~ ནེ~

    mes~bos~ǒs~ xul~ǔ  dǔ~ǔ  xág~bai  xǎb~ jés~  yin~ ne~.

    It is the trace left behind by our ancestors.

        ཕ་~ས་ འ~ བཙན་~པོ་ འོ༑    མ་~ འ་བརྗེད་  ཁ་~བའི་  བུ~ འུ~ ~ ~

        pa~sa ǎ~ zan~bo ǒ ma~ ǎ-jéd  ka~vai  bǔ~ ǔ~ ~ ~!

         Do not forget our strong fatherland,

                                        children of the snow!

            མ་~ འ་བརྗེད་   ཁ་~ འ་~བའི་  བུ~ འུ~ ~ ~

            ma~ ǎ-jéd  ka~ ǎ~ vai  bǔ~ ǔ~~ ~!

            Do not forget, children of the snow!

                མ་~ འ་བརྗེད་   ཁ་~ འ་~བའི་  བུ~ འུ~ ~ ~།

                ma~ ǎ-jéd  ka~ ǎ~ vai  bǔ~ ǔ~~ ~!

                Do not forget, children of the snow!

                    མ་~ འ་བརྗེད་   ཁ་~ འ་~བའི་  བུ~ འུ~ ~ ~།

                    ma~ ǎ-jéd  ka~ ǎ~ vai  bǔ~ ǔ~~ ~!

                    Do not forget, children of the snow!