Lasum Tramo

ལ་གསུམ་ཕྲ་མོ།

3 Small Mountain Passes

Tsondrue

བརྩོན་འགྲུས།

Autoplay

ལ་གསུམ་ཕྲ་མོ།
la-sùm tra-mo
Three Small Mountain Passes

                            བརྩོན་འགྲུས་ལགས།

                                zon-drùs

    སྐྱིད་ཡེ་ ~  ཕྱོགས་~ ཡ་~རེ་ ལོ~ . .  །

    gyid-ye ~qyog~ ya~re lo~  ..

ཤར་~  འ་~ཕྱོགས་ སྤྲིན་~  འིན~པ་ དཀར་~  འ་~པོ ཡེ་~  ཕྱོགས་~རེ་ ལོ  ~ . . །

xar~    ă~qyog   drin~   in~ba   gar~  ă~bo     ye ~qyog~re lo~ 

The white clouds in the East

    ལུག་~  འུ~ཆུང་ ཚ་~  འ་~རུ་ འདྲ་~  འ་~བྱུང་     ཡེ་~  ཕྱོགས་~རེ་ ལོ  ~ . . །

    lug~ ŭ~quŋ   ca~  ă~ru   drà~  ă~jyuŋ ye ~qyog~re lo~ .

    Look like lamb’s fleece.

ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ མ་~  འ་~རྒྱབ་ ལ་~ འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ~།

la~  ă sùm~sùm ma~ ă~gyáb la~ă sùm~sùm gyáb,

Although I have crossed three mountain passes,

    ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ མ་~  འ་~རྒྱབ་ ལ་~ འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ~།

    la~  ă sùm~sùm ma~ ă~gyáb la~ă sùm~sùm gyáb,

    Although I have crossed three mountain passes,

        ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ་~  འ་~ནས་ ཕ་~  ཡུལ་~   དྲན~།

        la~  ă sùm~sùm gyáb ă ~nas pa yul drăn~.

        Although I have crossed three mountain passes I remember my fatherland.

            ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ་~  འ་~ནས་ ཕ་~  ཡུལ་~   དྲན~།

            la~ ă  sùm~sùm gyáb ă~nas pa yul drăn~.

            Although I have crossed three mountain passes I remember my fatherland.

                ཨ་~  ལ་~;  ཡོ~  །    ཤོ་~  ལ་~  ཡེ~  །

                    a~ la~ yo~,         xo~ la~ ye~.

        སྒྲོན་མ་ལགས།

        drón-ma

    སྐྱིད་ཡེ་ ~  ཕྱོགས་~ ཡ་~རེ་ ལོ~ . .  །

    gyid-ye ~qyog~ ya~re lo~  ..

མི་~  འི~སེར་ བསམ་~  འམ~པ་ གཅིག་~  འི~ན ཡེ་~  ཕྱོགས་~རེ་ ལོ  ~ . . །

mi~   ĭ~ser   sam~ ăm ~ba   jig~  ĭ~na    ye ~qyog~re lo~ ,

If we people are of the same mind,

    མི་~  འི~རེར་ གོས་~  འོས~རེ་ དྲུབ་~  འུ~ཆོག ཡེ་~  ཕྱོགས་~རེ་ ལོ  ~ . . །

    mi~  ĭ~rer   gŏs ŏs ~re   drŭb ŭ ~qog   ye ~qyog~re lo~ .

    Each of us can sew our own clothes.

ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ མ་~  འ་~རྒྱབ་ ལ་~ འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ~།

la~  ă sùm~sùm ma~ ă~gyáb la~ă sùm~sùm gyáb,

Although I have crossed three mountain passes,

    ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ མ་~  འ་~རྒྱབ་ ལ་~ འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ~།

    la~  ă sùm~sùm ma~ ă~gyáb la~ă sùm~sùm gyáb,

    Although I have crossed three mountain passes,

        ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ་~  འ་~ནས་ ཕ་~  ཡུལ་ ལ་~   དྲན~།

        la~ ă  sùm~sùm gyáb ă~nas pa yul drăn~.

        Although I have crossed three mountain passes I remember my fatherland.

            ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ་~  འ་~ནས་ ཕ་~  ཡུལ་ ལ་~   དྲན~།

            la~ ă~ sùm~sùm gyáb ă~nas pa yul drăn~.

            Although I have crossed three mountain passes I remember my fatherland.

                ཨ་~  ལ་~ ཡོ~   །     ཤོ་~ ལ་~  ཡེ~  །

                    a~ la~ yo~,         xo~ la~ ye~.

        བརྩོན་འགྲུས་དང་སྒྲོན་མ།

        zon-drùs dăŋ drón-ma

    སྐྱིད་ཡེ་ ~  ཕྱོགས་~ ཡ་~རེ་ ལོ~ . .  །

    gyid-ye ~qyog~ ya~re lo~  ..

མི་~  འི~སེར་ བསམ་~  འམ~པ་ གཅིག་~  འི~ན ཡེ་~  ཕྱོགས་~རེ་ ལོ  ~ . . །

mi~   ĭ~ser   sam~ ăm ~ba   jig~  ĭ~na    ye ~qyog~re lo~ ,

If we people are of the same mind,

    མི་~  འི~རེར་ གོས་~  འོས~རེ་ དྲུབ་~  འུ~ཆོག     ཡེ་~  ཕྱོགས་~རེ་ ལོ  ~ . . །

    mi~  ĭ~rer   gŏs ŏs ~re   drŭb ŭ ~qog   ye ~qyog~re lo~ .

    Each of us can sew our own clothes.

ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ མ་~  འ་~རྒྱབ་ ལ་~ འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ~།

la~  ă sùm~sùm ma~ ă~gyáb la~ă sùm~sùm gyáb,

Although I have crossed three mountain passes,

    ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ མ་~  འ་~རྒྱབ་ ལ་~ འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ~།

la~  ă sùm~sùm ma~ ă~gyáb la~ă sùm~sùm gyáb,

    Although I have crossed three mountain passes,

        ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ་~  འ་~ནས་ ཕ་~  ཡུལ་ལ་~   དྲན~།

        la~ ă sùm~sùm gyáb ă~nas pa yul drăn~.

        Although I have crossed three mountain passes I remember my fatherland.

            ལ་~  འ་~ གསུམ་~གསུམ་ རྒྱབ་~  འ་~ནས་ ཕ་ ~ཡུལ་ལ་~   དྲན~།

            la~ ă sùm~sùm gyáb ă~nas pa yul drăn~.

            Although I have crossed three mountain passes I remember my fatherland.

                ཨ་~  ལ་~ ཡོ~   །        ཤོ་~ འོ་ལ་~ ཡེ~།

                a~ la~ yo~,        xo~ ŏ~ la~ ye~.

                    ཨ་~  ལ་~ ཡོ~   །        ཤོ་~ འོ་ལ་~ ཡེ~།

                    a~ la~ yo~,        xo~ ŏ~ la~ ye~.

                        ཨ་~  ལ་~ ཡོ~   །        ཤོ་~ འོ་ལ་ ~ཡེ~ །

                        a~ la~ yo~,        xo~ ŏ~ la~ ye~.

                            ཨ་~  ལ་~ ཡོ~   །        ཤོ་~ འོ་ལ་ ~ཡེ~།

                            a~ la~ yo~,        xo~ ŏ~ la~ ye~.

                                ཨ་~  ལ་~ ཡོ~   །        ཤོ་~ འོ་ལ་ ~ ཡེ~།

                                a~ la~ yo~,        xo ~ŏ la~ ye~.

                                    ཨ་~  ལ་~ ཡོ~   །        ཤོ་ ~ འོ་ལ་ ~ ཡེ~།

                                    a~ la~ yo~        xo ŏ~  la ~ ye~.