Lhagkar

ལྷག་སྐར།

A Special Date

Phuntsok

ཕུན་ཚོགས།

Autoplay

ལྷག་སྐར།
lhag-gar
A Special Date

    གཞས་ཚིག་    བེ་རུ་འཇིགས་མེད།

    གཞས་གདངས་    ཆོས་འཕེལ།

    གཞས་པ་    ཕུན་ཚོགས།

    Pun-cog

དེ་~འེ་རིང་   གངས་~ཅན་   བོད་~ཀྱི་   ཚེས་~བཟང་   ལ~~~

dě~ě-riŋ   gǎŋ~jan   bǒd~gyi   ces~sáŋ   la~~~,

Today, on this auspicious day for Tibet, the Land of Snow,

ཆོལ་~འོ་གསུམ་   ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོས~~~

qol~ǒ-sùm   ka~va   jan~gyĭ   bun~dá   cos~~~,

Brothers and sisters of the three provinces of the Land of Snow,

ལུས་~འུ་ལ་   བོད་~ཆས་   གཙང་~མ་   གྱོན་~ནས་   ཤོག~~འོག

lus~ǔ-la   bǒd~qas   zaŋ~ma   gyǒn~nas xog~~ǒg.

Please come wearing pure Tibetan dress.

མཉམ་~དུ་ལ་   འཛོམས་~ནས་   ལྷག་~སྐར་   བསུ་~རུ་   འགྲོ~~~

ñám~dǔla zòm~nas lhag~gar sù~ru drò~~~.

Having gathered together, let’s go to celebrate this special date.

དེ་~འེ་རིང་   གངས་~ཅན་   བོད་~ཀྱི་   ཚེས་~བཟང་འང~   ལ~~~

dě~ě-riŋ   gǎŋ~jan   bǒd~gyi   ces~sáŋǎŋ   la~~~,

Today, on this auspicious day for Tibet, the Land of Snow,

གདོང་~འོང་དམར་   བོད་~ཀྱི་   ཕུ་~ནུ་   མིང་~སྲིང་འིང~   ཚོས~~~

dóŋ~ǒŋ-már bǒd~gyi pu~nu miŋ~sìŋĭŋ~ cos~~~,

Brother and sisters, ruddy-faced Tibetans,

ངག་~འག་ནས་   བོད་~སྐད་   གཙང་~མ་   གསུང་~ནས་   ཤོག~~འོག

ŋag~ǎg-nas bǒd~gad zaŋ~ma sùŋ~nas xog~~ǒg.

Please, come speaking pure Tibetan language.

མཉམ་~དུ་ལ་   འཛོམས་~ནས་   ལྷག་~སྐར་   བསུ་~རུ་འུ~   འགྲོ~~~

ñám~dǔla   zòm~nas   lhag~gar   sù~ruǔ~   drò~~~.

Having gathered together, let’s go to celebrate this special date.

    ཡ་~ འ་~ལ།        ཡ་~རི་~ལོ~།        ཡ་~འ་རི་~ལོ~~~།

    ya~    ǎ~la,      ya~ri~lo~,     ya~ǎ-ri~lo~~~

དྲིན་~ འིན་ཆེན་   རྩ་~ འ་བའི་   བླ་~འ་མའི་   བླ་~གཟའ་  ལ~འ~

drĭn~ ĭn qen za~ ǎ-vai lá~ǎ-mai lá~sá la~ǎ~,

On this special day for the compassionate Root Guru,

ང་~ཚོ་   འཛོམས་~ནས་   ལྷག་~སྐར་   བསུ་~རུ་འུ~  འགྲོ~~~

ŋa~co zòm~nas   lhag~gar   sù~ruǔ~   drò~~~.

Having gathered together, let’s go to celebrate this special date.

    ལྷག་~སྐར་ལ།    ལྷག་~སྐར་ལ།    ལྷག་~སྐར་ལ་ལ།

    lhag~gar-la.      lhag~gar-la,    lhag~gar-la-la

ལྷག་~སྐར་ལ་   སྙན་~མོའི་   གླུ་~ཡིས་   བསུ་~རུ་འུ~  འགྲོ~~~

lhag~garla       ñàn~moi lú~yis sù~ruǔ~ drò~~~.

Let’s go to celebrate this special date with melodious songs.

དེ་~འེ་རིང་   གངས་~ཅན་   བོད་~ཀྱི་   ཚེས་~བཟང་   ལ~~~

dě~ě-riŋ   gǎŋ~jan   bǒd~gyi   ces~sáŋ   la~~~,

Today, on this auspicious day for Tibet, the Land of Snow,

གཞིས་~འི་བྱེས་   ཁ་~བའི་   སྤུན་~ཟླ་   མིང་~སྲིང་   ཚོས~~~

xís~ĭ-jyěs ka~vai bun~dá miŋ~sìŋ cos~~~,

Brothers and sisters of the Land of Snow, living here and abroad,

སེམས་~ལ་   བོད་~མིའི་   བདེ་~སྡུག་   དྲན་~ནས་   ཤོག~~འོག

sem~la bǒd~mii dé~dúg drǎn~nas xog~~ǒg.

Please remember the happiness and suffering of the Tibetan people.

མཉམ་~དུ་ལ་   འཛོམས་~ནས་   ལྷག་~སྐར་   བསུ་~རུ་འུ~   འགྲོ~~~

ñám~dǔla   zòm~nas   lhag~gar   sù~ruǔ~   drò~~~.

Having gathered together, let’s go to celebrate this special date.

དེ་~འེ་རིང་   གངས་~ཅན་   བོད་~ཀྱི་   ཚེས་~བཟང་འང~   ལ~~~

dě~ě-riŋ   gǎŋ~jan   bǒd~gyi   ces~sáŋǎŋ~   la~~~,

Today, on this auspicious day for Tibet, the Land of Snow,

རིགས་~འི་མཐུན་   ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོས~~~

rig~ĭ-tùn ka~va jan~gyĭ   bun~dá  cos~~~

Brother and sisters of the Land of Snow of the same people

མཐུན་~འུན་པའི་   ལག་~ཟུང་   མཉམ་~དུ་   སྒྲིལ་~ནས་   ཤོག~~འོག

tùn~ǔn-bai lag~sǔŋ  ñám~dǔ dríl~nas xog~~ǒg.

Join your hands for collaborating with harmony.

ང་~ཚོ་ལ་   འཛོམས་~ནས་   ལྷག་~སྐར་   བསུ་~རུ་   འགྲོ~~~

ŋa~cola zòm~nas lhag~gar   sù~ru   drò~~~.

Having gathered together, let’s go to celebrate this special date.

    ཡ་~ འ་~ལ།        ཡ་~རི་~ལོ~།        ཡ་~འ་རི་~ལོ~~~།

    ya~    ǎ~la,      ya~ri~lo~,     ya~    ǎ-ri~lo~~~

དྲིན་~ འིན་ཆེན་   རྩ་~ འ་བའི་   བླ་~འ་མའི་   བླ་~གཟའ་  ལ~འ~

drĭn~ ĭn qen   za~ ǎ-vai   lá~    ǎ-mai   lá~sá  la~    ǎ~,

On this special day for the compassionate Root Guru,

ང་~ཚོ་   འཛོམས་~ནས་   ལྷག་~སྐར་   བསུ་~རུ་འུ~  འགྲོ~~~

ŋa~co   zòm~nas   lhag~gar   sù~ruǔ~   drò~~~.

Having gathered together, let’s go to celebrate this special date.

    ལྷག་~སྐར་ལ།    ལྷག་~སྐར་ལ།    ལྷག་~སྐར་ལ་ལ།

    lhag~gar-la.      lhag~gar-la,    lhag~gar-la-la.

ལྷག་~སྐར་ལ་   སྙན་~མོའི་   གླུ་~ཡིས་   བསུ་~རུ་འུ~  འགྲོ~~~

lhag~garla       ñàn~moi   lú~yis   sù~ruǔ~  drò~~~.

Let’s go to celebrate this special date with melodious songs.

    ཡ་~ འ་~ལ།      ཡ་~རི་~ལོ~།     ཡ་~འ་རི་~ལོ~~~།

    ya~    ǎ~la,      ya~ri~lo~,     ya~    ǎ-ri~lo~~~.

ཆོལ་~ འོ་གསུམ་   ཁ་~ འ་བ་   ཅན་~གྱི་   ཉིན་~བཟང་  ལ~~~

qol~ ǒ-sùm    ka~ ǎ-va jan~gyĭ ñin~sáŋ la~~~,

On this good day for the three provinces of the Land of Snow,

ང་~ཚོ་   འཛོམས་~ནས་   ལྷག་~སྐར་   བསུ་~རུ་འུ~  འགྲོ~~~

ŋa~co   zòm~nas   lhag~gar   sù~ruǔ~   drò~~~.

Having gathered together, let’s go to celebrate this special date.

    ལྷག་~སྐར་ལ།        ལྷག་~སྐར་ལ།        ལྷག་~སྐར་ལ་ལ།

    lhag~gar-la.      lhag~gar-la,    lhag~gar-la-la.

ལྷག་~སྐར་ལ་   སྙན་~མོའི་   གླུ་~ཡིས་   བསུ་~རུ་འུ~  འགྲོ~~~

lhag~garla       ñàn~moi   lú~yis   sù~ruǔ~  drò~~~.

Let’s go to celebrate this special date with melodious songs.

        ལྷག་~སྐར་ལ།    ལྷག་~སྐར་ལ།    ལྷག་~སྐར་ལ་ལ།

        lhag~gar-la.      lhag~gar-la,    lhag~gar-la-la.

    ལྷག་~སྐར་ལ་ སྙན་~མོའི་   གླུ་~ཡིས་   བསུ་~རུ་འུ~ འགྲོ~~~

    lhag~garla       ñàn~moi   lú~yis   sù~ruǔ~ drò~~~.

    Let’s go to celebrate this special date with melodious songs.