Lhajya Gongmo

ལྷ་བྱ་གོང་མོ།

The Divine Snow Grouse

Palden Tsultrim

དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།

Autoplay

ལྷ་བྱ་གོང་མོ།
lha-jyǎ gǒŋ-mo
The Divine Snow Grouse

    གཞས་ཚིག་    གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།

    གཞས་གདངས་    དམངས།

    གཞས་པ་    དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས།

    bal-dén cul-trim

ཡར་~བལྟས་   རྫ་~རིའི་  འདབས་~འ  འ~འ   ན་~ ཡེ ~  ~  ~

yar~ǎdas   za~rii  dàb~ǎ  ǎ~ǎ   na~ ye ~  ~  ~,

Looking up on the rocky hillside

    བསྭོ་~འོ  འོ~འོ  ཡག་~འག  འག~རེ་  ལོ~འོ ~ ~ ~།

    sò~ǒ  ǒ~ǒ  yag~ ǎg  ǎg~re  lo~ǒ ~ ~ ~

        ལྷ་~བྱ་   གོང་~མོའི་   སྐད་~འད  འདའགྱུར།

        lha~ǎjyǎ   gǒŋ~moi   gad~ǎd  ǎdgyùr.

        It is the voice of the divine snow grouse.

            རྫ་~རིའི་  འདབས་~ན་

            za~rii  dàb~na,

            On the rocky hillside

                ལྷ་~བྱ་  གོང་~མོའི་  སྐད་~འད  འདའགྱུར།

                lha~ǎjyǎ  gǒŋ~moi   gad~ǎd  ǎdgyùr.

                Is the voice of the divine snow grouse.

ཅི་~ འིའདྲའི་~  ཡིད་~དུ་~  འོང་~འང  འང~འང  བ~ཡེ ~  ~  ~

ji~ ĭdrài~  yid~dǔ~  hǒŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ   va~ye ~  ~  ~!

How pleasant it is!

    བསྭོ་~འོ  འོ~འོ  ཡག་~འག  འག~རེ་  ལོ~འོ ~ ~ ~།

    sò~ǒ  ǒ~ǒ  yag~ ǎg  ǎg~re  lo~ǒ ~ ~ ~

        ཕ་~མའི་   རང་~སྐད་   གཙང་~འང  འངམ།

        pa~ǎmai   raŋ~gad   zaŋ~ǎŋ  ǎŋma.

        Our parents’ own pure language.

            ཡིད་~དུ་  འོང་~བ་

            yid~dǔ  hǒŋ~va!

            Pleasant it is!

                ཕ་~མའི་   རང་~སྐད་   གཙང་~འང  འངམ།

                pa~ǎmai   raŋ~gad   zaŋ~ǎŋ  ǎŋma.

                Our parents’ own pure language.

བར་~བལྟས་   སྡེ་~ཆེན་  གྲོང་~འོང  འོང~འོང  ན་~ ཡེ ~  ~  ~

bǎr~ǎdas   dé~qen  drǒŋ~ǒŋ  ǒŋ~ǒŋ   na~ ye ~  ~  ~,

Looking among the big gatherings in the cities

    བསྭོ་~འོ  འོ~འོ  ཡག་~འག  འག~རེ་  ལོ~འོ ~ ~ ~།

    sò~ǒ  ǒ~ǒ  yag~ ǎg  ǎg~re  lo~ǒ ~ ~ ~

        བོད~འོདཕྲུག་   དེང་~རབས་   གཞོན་~འོན  འོནནུའི།

        bǒd~ǒdtrug   děŋ~rab   xón~ǒn  ǒnnui,

        Of the young Tibetans of today,

            སྡེ་~ཆེན་  གྲོང་~ན་

            dé~qen  drǒŋ~na,

            The big gatherings in the cities,

                བོད་~འོདཕྲུག་   དེང་~རབས་   གཞོན་~འོན  འོནནུའི།

                bǒd~ǒdtrug  děŋ~rab  xón~ǒn  ǒnnui,

                Of the young Tibetans of today,

འདྲེས་~མའི་   སྐད་~རིགས་   སྣ་~འ  འ~འ  ཚོགས~ཡེ ~  ~  ~

drès~ěsmai   gad~rig   nà~ǎ  ǎ~ǎ   cog~ye ~  ~  ~

The different, mixed up languages

    བསྭོ་~འོ  འོ~འོ  ཡག་~འག  འག~རེ་  ལོ~འོ ~ ~ ~།

    sò~ǒ  ǒ~ǒ  yag~ ǎg  ǎg~re  lo~ǒ ~ ~ ~

        དེ~འེཙམ་   སྙན་~རྒྱུ་   མི་~འི  འིའདུག

        dě~ězam   ñàn~gyù   mi~ĭ  ĭdùg.

        Are not so pleasant at all.

            སྐད་~རིགས་   སྣ་~ཚོགས་

            gad~rig   nà~cog

            Different languages

                 དེ་~འེཙམ་   སྙན་~རྒྱུ་  མི་~འི  འིའདུག

                dě~ězam   ñàn~gyù   mi~ĭ  ĭdùg.

                Are not so pleasant at all.

བོད་~འོདལ་   རང་~སྐད་   མེད~འེད  འེད~འེད  ན~ཡེ ~  ~  ~

bod~ǒdla   raŋ~gad   med~ěd  ěd~ěd  na~ye ~  ~  ~,

If Tibet does not have its own language,

    བསྭོ་~འོ  འོ~འོ  ཡག་~འག  འག~རེ་  ལོ~འོ ~ ~ ~།

    sò~ǒ  ǒ~ǒ  yag~ ǎg  ǎg~re  lo~ǒ ~ ~ ~

        ཁྱོད་~ལ་   ཐུགས་~ཁག་   མི་~འི  འིའདུག

        kyod~la   tug~kag   mi~ĭ  ĭdug.

        You think, you can’t help it.

            རང་~སྐད་    མེད་~ན་

            raŋ~gad   med~na,

            If it does not have its own language,

             ཁྱོད་~འོདལ་   ཐུགས་~ཁག་   མི་~འི  འིའདུག

             kyod~odla   tug~kag   mi~ĭ  ĭdùg.

                You think, you can’t help it.

རི་~འིབོང་   ཅལ་~རྗེས་    འབྲང་~འང  འང~འང  བ~ ཡེ ~  ~  ~

ri~ ĭbǒŋ   jal~jés    dràŋ~ ǎŋ  ǎŋ~ ǎŋ   va~ ye ~  ~  ~,

Like a rabbit running away from a sudden noise,

    བསྭོ་~འོ  འོ~འོ  ཡག་~འག  འག~རེ་  ལོ~འོ ~ ~ ~།

    sò~ǒ  ǒ~ǒ  yag~ ǎg  ǎg~re  lo~ǒ ~ ~ ~

        ཅོལ་~ཆུང་   བྱིས་~པའི་   སྐྱོན་~འོན  འོནརེད།

        jol~quŋ   jyis~bai   gyon~ǒn   ǒnred.

        It’s a defect of immature children.

            ཅལ་~རྗེས་    འབྲང་~བ་

            jal~jés    dràŋ~va,

            Running away from a sudden noise

                ཅོལ་~འོཆུང་   བྱིས་~པའི་   སྐྱོན་~འོན  འོནརེད།

                jol~quŋ   jyĭs~bai   gyon~ǒn   ǒnred.

                Is a defect of immature children.

            ཅོལ་~འོཆུང་   བྱིས་~པའི་   སྐྱོན་~འོན  འོནརེད།

            jol~quŋ   jyĭs~bai   gyon~ǒn   ǒnred.

            It’s a defect of immature children.

                    ཅལ་~རྗེས་  འབྲང་~བ་

                    jal~jés    dràŋ~va,

                    Running away from a sudden noise

                ཅོལ་~འོཆུང་   བྱིས་~པའི་   སྐྱོན་~འོན  འོནརེད།

                jol~quŋ   jyĭs~bai   gyon~ǒn   ǒnred.

                Is a defect of immature children.