Lhandzom

ལྷན་འཛོམས།

Gathering Together

Lumo Tso

ཀླུ་མོ་མཚོ།

Autoplay

ལྷན་འཛོམས།
lhan-dzòm
Gathering Together

                            ཀླུ་མོ་མཚོ།

                                lú-mo cò

ང་~ཚོ་    ལྷན་~འཛོམས་    དུས་  ~ ལ།

ŋa~co    lhan~zòm    dŭs  ~ la

When we are together

    ཨ་~མ་    ལེགས་~སོ་    ལེགས་  ~ སོ།

    a~ma leg~so leg ~ so.

    Mother, how nice, how nice,

        དགའ་~བའི་    གླུ་~ཞིག་    བླངས་  ~ ཡོད།

        gá~vai   lú~xĭg    láŋ ~ yod.

        And we sing songs of joy,

            ཨ་~མ་    ལེགས་  ~ སོ་   ལེགས་~   སོ།

            a~ma    leg  ~ so    leg    ~   so!

            Mother, how nice, how nice!

ང་~ཚོ་   ལྷན་~འཛོམས་   དུས་  ~ ལ།

ŋa~co    lhan~zòm    dŭs  ~la,

When we are together

    ཨ་~མ་   ལེགས་~སོ་   ལེགས་~  སོ།

    a~ma leg~so leg ~ so.

    Mother, how nice, how nice,

        དགའ་~བའི་   གླུ་~ཞིག་   བླངས་  ~ ཡོད།

        gá~vai    lú~xĭg    láŋ ~ yod.

        And we sing songs of joy,

            ཨ་~མ་   ལེགས་  ~ སོ་   ལེགས་~   སོ།

            a~ma    leg  ~ so   leg~   so!

            Mother, how nice, how nice!

དགའ་~བའི་ གླུ་ ~ ཞིག་ བླངས་~ནས།

gá~vai   lú  ~xĭg    láŋ~nas,

When we sing songs of joy,

    ཨ་~མ་   ལེགས་~སོ་   ལེགས་  ~ སོ་   ལེགས་   ~  སོ།

    a~ma leg~so leg ~ so  leg ~ so.

    Mother, how nice, how nice,

        ཕ་  ~མའི་    སྐུ་  ~བསོད་    རྒྱས་~   པར་~    ཤོག ~

          pa  ~mai    gu  ~sòd    gyás~  bar~   xog ~ ,

        May the merits of our parents increase,

            སྐྱིད་~པར་~ཤོག~

            gyid~bar~xog~!

            May they increase!

ང་~ཚོ་     ལྷན་~འཛོམས་     དུས་  ~ ལ།

ŋa~co    lhan~zòm    dŭs  ~ la

When we are together

    ཨ་~མ་     ལེགས་~སོ་     ལེགས་  ~ སོ།

    a~ma leg~so leg ~ so,

    Mother, how nice, how nice,

        སྐྱིད་~པའི་     བྲོ་~ཞིག་     འཁྲབ་ ~ ཡོད།

        gyid~bai     drŏ~xĭg     tràb ~ yod,

        And we perform a happy dance,

            ཨ་~མ་   ལེགས་  ~སོ་   ལེགས་~   སོ།

            a~ma leg ~ so  leg ~so!

            Mother, how nice, how nice!

ང་~ཚོ་     ལྷན་~འཛོམས་     དུས་  ~ལ།

ŋa~co   lhan~zòm   dŭs  ~la

When we are together

    ཨ་~མ་     ལེགས་~སོ་     ལེགས་  ~ སོ།

    a~ma leg~so leg ~ so,

    Mother, how nice, how nice,

        སྐྱིད་~པའི་    བྲོ་~ཞིག་   འཁྲབ་  ~ ཡོད།

        gyid~bai   drŏ~xĭg   tràb ~yod,

        And we perform a happy dance,

            ཨ་~མ་   ལེགས་  ~ སོ་   ལེགས་ ~   སོ།

            a~ma leg ~ so    leg~  so!

            Mother, how nice, how nice!

སྐྱིད་~པའི་    བྲོ་  ~ ཞིག་   འཁྲབ་~ནས།

gyid~bai   drŏ ~xĭg   tràb-nas,

When we perform a happy dance,

    ཨ་~མ་   ལེགས་~སོ་   ལེགས་ ~ སོ་   ལེགས་  ~ སོ།

    a~ma leg~so  leg ~ so   leg ~ so,

    Mother, how nice, how nice,

         སྤུན་  ~ཟླའི་   རླུང་  ~རྟ་   དར་~  བར་~   ཤོག ~

        bun ~dái  lúŋ ~da  dăr  ~ var ~ xog  ,

        May the fortune of our brothers and sisters increase,

            དར་~བར་~ཤོག~

            dăr~var~xog!

            May it increase!

ང་~ཚོ་     ལྷན་~འཛོམས་     དུས་  ~ལ།

ŋa~co   lhan~zòm   dŭs  ~la

When we are together

    ཨ་~མ་    ལེགས་~སོ་     ལེགས་  ~ སོ།

    a~ma leg~so leg ~ so,

    Mother, how nice, how nice,

        བུ་~མོའི་    དབྱངས་~རྟ་    འདི་   ~ ལས།

        bŭ~moi   yáŋ~da   dì  ~las,

        Through the melody sung by this girl,

            ཨ་~མ་    ལེགས་  ~ སོ་    ལེགས་~   སོ།

            a~ma    leg  ~ so    leg~   so,

            Mother, how nice, how nice,

ང་~ཚོ་    ལྷན་~འཛོམས་    དུས་  ~ལ།

ŋa~co   lhan~zòm   dŭs  ~la

When we are together

    ཨ་~མ་    ལེགས་~སོ་    ལེགས་  ~ སོ།

    a~ma leg~so leg ~ so,

    Mother, how nice, how nice,

        བུ་~མོའི་    དབྱངས་~རྟ་    འདི་   ~ ལས།

        bŭ~moi   yáŋ ~da   dì  ~las,

        Through the melody sung by this girl,

            ཨ་~མ་   ལེགས་ ~ སོ་   ལེགས་~   སོ།

            a~ma leg ~ so    leg~  so,

            Mother, how nice, how nice,

བུ་~མོའི་   དབྱངས་~རྟ་     འདི་   ~ ལས།

bŭ~moi   yáŋ ~da   dì  ~las,

Through the melody sung by this girl,

    ཨ་~མ་   ལེགས་~སོ་   ལེགས་ ~ སོ་   ལེགས་  ~ སོ།

    a~ma leg~so leg ~ so   leg ~ so,

    Mother, how nice, how nice,

        དགའ་  ~བའི་    དཔལ་  ~ལ་   རོལ་~   པར་~    ཤོག ~

            gá ~vai   bal ~la   rol  ~ bar  ~ xog  ,

        May all enjoy the splendor of happiness,

            རོལ་~པར་~ཤོག~

            rol~bar~xog!

            May all enjoy!

བུ་~མོའི་   དབྱངས་~རྟ་     འདི་   ~ ལས།

bŭ~moi   yáŋ ~da   dì  ~las,

Through the melody sung by this girl,

    ཨ་~མ་   ལེགས་~སོ་   ལེགས་ ~ སོ་   ལེགས་  ~ སོ།

    a~ma leg~so leg ~so leg ~so,

    Mother, how nice, how nice,

        དགའ་  ~བའི་   དཔལ་  ~ལ་   རོལ་~   པར་~   ཤོག ~

        gá ~vai   bal ~la   rol  ~ bar  ~ xog  ,

        May all enjoy the splendor of happiness,

            རོལ་~པར་~ཤོག~

            rol~bar~xog!

            May all enjoy!