Lhokhai Kordro

ལྷོ་ཁའི་སྐོར་བྲོ།

Circle Dance of Lhokha

Tashi Yangzom

བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

Autoplay

ལྷོ་ཁའི་སྐོར་བྲོ།
lho-kai gor-drǒ
Circle Dance of Lhokha

གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས།

dra-xis yáŋ-zòm

སྦྲུམ་~བུ་ལ  ཕར་~རྒྱུགས་   ཚུར་~འུ~~  རྒྱུགས་~འུ~~~༑

drúm~bǔla  par~gyúg   cur~ǔ~~  gyúg~ǔ~~~༑,

How nice would it be, if the insects moving to and fro,

            རྒྱུགས་~འུག         པ་~    དེ~འེ~~~~།   ལ~

            gyúg~ǔ      ba~ǎ    dě~ě~~~~,   la~

            Moving to and fro

    བླ་~མའི་   མགྲོན་~གཉེར་   ཡིན་~འིན  འིན~ན་  

    lá~mai   dròn~ñer  yin~ĭn  ĭn~na ,

    Were the attendants of our Lama.

            དགའ་~འ འ~བ་  ལ~

            gá~ǎ   ǎ~va  la~ǎ.

    If they were the attendants of our Lama.

        བླ་~མའི་   མགྲོན་~གཉེར་  ཡིན་~འིན  འིན~ན་  སྐྱིད་~འིད  འིད~པ་  ལ~

        lá~mai   dròn~ñer  yin~ĭn  ĭn~na   gyid~ĭd  ĭd~ba la~ǎ.

            How happy would I be.

སྐས་~ལ་   ཡར་~སྐས་   མར་~འ~~ སྐས་~འས~~~    ༑

gas~la   yar~gas  mar~ǎ~~  gas~ǎs~~~    ༑

If the rattling stairs

            བེར་~འེ  བ་~འ       དེ~    འེ~~~~།   ལ~

            ber~ě  va~ǎ       dě~    ě~~~~,   la~

    Were the path leading to the door of our Lama,

    བླ་~མའི་   གཟིམ་~སྒོ་   ཡིན་~འིན  འིན~ན་  དགའ་~འ འ~བ་  ལ~

    lá~mai  sím~gó  yin~ĭn  ĭn~na   gá~ǎ   ǎ~va  la~ǎ.

            How nice would it be.

        བླ་~མའི་   གཟིམ་~སྒོ་   ཡིན་~འིན  འིན~ན་  སྐྱིད་~འིད  འིད~པ་  ལ~

        lá~mai  sím~gó  yin~ĭn  ĭn~na   gyid~ĭd  id~ba la~a.

        If the stairs were leading to the door of our Lama, how happy would I be.

ཨ་~ཅེ་ལ  སྣང་~སའི་   དལ་~འ~~  འབྱོར་~འོ~~~༑

a~jela  nàŋ~sai   dǎl~ǎ~~  jyòr~ǒ~~~༑

The human life

            མི་~འི         ལུས་~འུས    འདི~འི~~~~།   ལ~

            mi~i      lus~ǔs    dì~ĭ~~~~,   la~

            of Ache Nangsa

    ཤར~སྤང་   རི~འི་   སྟེང་~འི  འི~ལ་    འཇའ་~འ   འ~དང་ འདྲ~

    xar~baŋ  ri~i  deŋ~ěŋ   ěŋ~la   jà~ǎ   ǎ~dǎŋ drà~ǎ.

    Resembles a rainbow on the top of the eastern grassland mountain.

        ཤར~སྤང་   རི~འི་   སྟེང་~འི  འི~ལ་    འཇའ་~འ   འ~དང་ འདྲ~

        xar~baŋ  ri~i  deŋ~ěŋ   ěŋ~la   jà~ǎ   ǎ~dǎŋ drà~ǎ.

        It resembles a rainbow on the top of the eastern grassland mountain.

འཇའ་~ལ་   ཁ་~དོག་   མཚར་~འ~~ ཡང་~འང~~~    ༑

jà~la   ka~dǒg   càr~ǎ~~  yaŋ~ǎŋ~~~    ༑

The rainbow appears in full color,

            སྙིང་~འིང  པོ་~འ       མེད~    འེད~~~~།   ལ~

            ñìŋ~ĭŋ  bo~ǒ       med~    ěd~~~~,   la~

            But it has no substance.

    འབྲུག~ལ་   འུར་~སྒྲ་   ཆེ་~འེ  འེ~ཡང་  སྟོང་~འང   འང~པའི་  རྒྱུ~

    drùg~la  ǔr~drá  qe~ě   ě~yaŋ doŋ~ǎŋ   ǎŋ~bai  gyú~ǔ.

    Just as a thunder that is loud, but is empty.

        འབྲུག~ལ་   འུར་~སྒྲ་   ཆེ་~འེ  འེ~ཡང་  སྟོང་~འང   འང~པའི་  རྒྱུ~

        drùg~la  ǔr~drá  qe~ě   ě~yaŋ   doŋ~ǎŋ   ǎŋ~bai gyú~ǔ.

        Just as a thunder that is loud, but is empty.

སྦྲུམ་~བུ་ལ  ཕར་~རྒྱུགས་   ཚུར་~འུ~~  རྒྱུགས་~འུ~~~༑

drúm~bǔla  par~gyúg   cur~ǔ~~  gyúg~ǔ~~~༑

            རྒྱུགས་~འུག         པ་~    དེ~འེ~~~~།   ལ~

            gyúg~ǔg          ba~ǎ    dě~ě~~~~,   la~

If the insects moving to and fro

    བླ་~མའི་   མགྲོན་~གཉེར་   ཡིན་~འིན  འིན~ན་  དགའ་~འ འ~བ་  ལ~

    lá~mai   dròn~ñer  yin~ĭn  ĭn~na   ga~ǎ   ǎ~va  la~ǎ.

    Were the attendants of our Lama, how nice would it be.

        བླ་~མའི་   མགྲོན་~གཉེར་  ཡིན་~འིན  འིན~ན་  སྐྱིད་~འིད  འིད~པ་  ལ~

        lá~mai  dròn~ñer  yin~ĭn  ĭn~na   gyid~ĭd  ĭd~ba la~ǎ.

        If they were the attendants of our Lama, how happy would I be.

སྐས་~ལ་   ཡར་~སྐས་   མར་~འ~~ སྐས་~འས~~~    ༑

gas~la   yar~gas  mar~ǎ~~  gas~ǎs~~~    ༑

            བེར་~འེ  བ་~འ       དེ~    འེ~~~~།   ལ~

            ber~ě  va~ǎ       dě~    ě~~~~,   la~

If the rattling stairs

    བླ་~མའི་   གཟིམ་~སྒོ་   ཡིན་~འིན  འིན~ན་  དགའ་~འ འ~བ་  ལ~

    lá~mai  sím~gó  yin~ĭn  ĭn~na   gá~ǎ   ǎ~va  la~ǎ.

    Were the path leading to the door of our Lama, how nice would it be.

        བླ་~མའི་   གཟིམ་~སྒོ་   ཡིན་~འིན  འིན~ན་  སྐྱིད་~འིད  འིད~པ་  ལ~

        lá~mai  sím~gó  yin~ĭn  ĭn~na   gyid~ĭd  id~ba la~a.

        If the stairs were leading to the door of our Lama, how happy would I be.

ཨ་~ཅེ་ལ  སྣང་~སའི་   དལ་~འ~~  འབྱོར་~འོ~~~༑

a~jela  nàŋ~sai   dǎl~ǎ~~  jyòr~ǒ~~~༑

            མི་~འི         ལུས་~འུས    འདི~འི~~~~།   ལ~

            mi~i      lus~ǔs    dì~ĭ~~~~,   la~

The human life of Ache Nangsa

    ཤར~སྤང་   རི~འི་   སྟེང་~འི  འི~ལ་    འཇའ་~འ   འ~དང་ འདྲ~

    xar~baŋ  ri~i  deŋ~ěŋ   ěŋ~la   jà~ǎ   ǎ~dǎŋ drà~ǎ.

    Resembles a rainbow on the top of the eastern grassland mountain.

        ཤར~སྤང་   རི~འི་   སྟེང་~འི  འི~ལ་    འཇའ་~འ   འ~དང་ འདྲ~

        xar~baŋ  ri~i  deŋ~ěŋ   ěŋ~la   jà~ǎ   ǎ~dǎŋ drà~ǎ.

        It resembles a rainbow on the top of the eastern grassland mountain.

འཇའ་~ལ་   ཁ་~དོག་   མཚར་~འ~~ ཡང་~འང~~~    ༑

jà~la   ka~dǒg   càr~ǎ~~  yaŋ~ǎŋ~~~    ༑

The rainbow appears in full color,

            སྙིང་~འིང  པོ་~འ       མེད~    འེད~~~~།   ལ~

            ñìŋ~ĭŋ  bo~ǒ       med~    ěd~~~~,   la~

            But it has no substance.

    འབྲུག~ལ་   འུར་~སྒྲ་   ཆེ་~འེ  འེ~ཡང་  སྟོང་~འང   འང~པའི་  རྒྱུ~

    drùg~la  ǔr~drá  qe~ě   ě~yaŋ   doŋ~ǎŋ   ǎŋ~bai  gyú~ǔ.

    Just as a thunder that is loud, but is empty.

        འབྲུག~ལ་   འུར་~སྒྲ་   ཆེ་~འེ  འེ~ཡང་  སྟོང་~འང   འང~པའི་  རྒྱུ~

        drùg~la  ǔr~drá  qe~ě   ě~yaŋ   doŋ~ǎŋ   ǎŋ~bai  gyú~ǔ.

        Just as a thunder that is loud, but is empty.

            འབྲུག~ལ་   འུར་~སྒྲ་   ཆེ་~འེ  འེ~ཡང་  སྟོང་~འང   འང~པའི་  རྒྱུ~

            drùg~la ǔr~drá qe~ě   ě~yaŋ   doŋ~ǎŋ   ǎŋ~bai  gyú~ǔ.

            Just as a thunder that is loud, but is empty.