Linglang Gyalmo

ལིང་ལང་རྒྱལ་མོ།

Supreme Harmony

Karze Lobsang

དཀར་མཛེས་བློ་བཟང་།

Autoplay

ལིང་ལང་རྒྱལ་མོ།
liŋ-laŋ gyál-mo
Supreme Harmony

        གཞས་ཚིག་    སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

        གཞས་གདངས་    དཀར་མཛེས་བློ་བཟང་།

        གཞས་པ་    དཀར་མཛེས་བློ་བཟང་།

        gar-zès ló-sáŋ

    བསྭོ་~འོ~~ 

    sò~ǒ~~ 

    So...o!

གཡང་~ལགས་    ཟླ་~བ་   དང་~ འང་པོ་~ ཤར་~ འ~   བྱུང་~   ཡག་~རེ་  ལོ~ འོ~~~

yáŋ~lag   dá~va   dǎŋ~ ǎŋ-bo~ xar~ ǎ~ jyǔŋ~ yag~re  lo~ o~~~

Glory! When the first month arrives, ya re lo

    བསྭོ་~འོ~~  

    sò~ǒ~~ 

    So...o!

ངའི་~ལ་   དྲིན་~ཆེན་   ཕ་~ འ~ མ་~    དྲན་~ འན~ བྱུང་~   ཡག་~རེ་  ལོ~འོ~~~

ŋai~la  drĭn~qen  pa~ ǎ-ma~  drǎn~ ǎn~ jyǔŋ~ yag~re lo~o~~~

I remember my benevolent parents, ya re lo

    ཞབས་~བྲོ་   གཅིག་~  གཅིག་  འོ~འོ~

    xǎb~drǒ   jig~ jig~  ǒ-ǒ-!

     Dance one, one, oh oh!

    ལིང་~ལང་  རྒྱལ་~མོ་   ལིང་~ལང་   རྒྱལ་~མོ་   ལགས།

    liŋ~ laŋ~  gyál~ ǎ-mo   liŋ-laŋ   gyál-mo   lag!

    Oh supreme harmony, supreme harmony!

        ཞབས་~བྲོ་   གཉིས་~  གཉིས་~  འོ~འོ~

        xǎb~drǒ   ñís~ ñís~ ǒ~  ǒ~ǒ-ǒ!

        Dance two, two, oh oh!

            ལིང་~ལང་  རྒྱལ་~མོ་   ལིང་~ལང་   རྒྱལ་~མོ་   ལགས།

            liŋ~ laŋ~  gyál~ ǎ-mo   liŋ-laŋ   gyál-mo   lag!

            Oh supreme harmony, supreme harmony!

    བསྭོ་~འོ~~ 

    sò~ǒ~~

    So...o!

གཡང་~ལགས་    ཟླ་~བ་   གཉིས་~ འི་པ་~ ཤར་~ འ~ བྱུང་~   ཡག་~རེ་  ལོ~ འོ~~~

yáŋ~lag   dá~va   ñís~ ĭ-ba~ xar~ ǎ~ jyǔŋ~ yag~re  lo~ o~~~

Glory! When the second month arrives, ya re lo

    བསྭོ་~འོ~~ 

    sò~ǒ~~

    So...o!

ངའི་~ལ་   སྙིང་~གི་   གྲོགས་~ འོག~ པོ་~   དྲན་~ འན~ བྱུང་།  ཡག་~རེ་  ལོ~ འོ~~~

ŋai~la   ñìŋ~gĭ  drǒg~ ǒg-bo~  drǎn~ ǎn~ jyǔŋ~ yag~re lo~o~~~

I remember my dear friends, ya re lo

    ཞབས་~བྲོ་   གཅིག་~  གཅིག་  འོ~འོ~

    xǎb~drǒ   jig~ jig~  ǒ~  ǒ~ǒ-ǒ!

    Dance one, one, oh oh!

    ལིང་~ལང་  རྒྱལ་~མོ་   ལིང་~ལང་   རྒྱལ་~མོ་   ལགས།

    liŋ~ laŋ~  gyál~ ǎ-mo   liŋ-laŋ   gyál-mo   lag!

    Oh supreme harmony, supreme harmony!

        ཞབས་~བྲོ་   གཉིས་~  གཉིས་~  འོ~འོ~

        xǎb~drǒ   ñís~ ñís~ ǒ~  ǒ~ǒ-ǒ!

        Dance two, two, oh oh!

            ལིང་~ལང་  རྒྱལ་~མོ་   ལིང་~ལང་   རྒྱལ་~མོ་   ལགས།

            liŋ~ laŋ~  gyál~ ǎ-mo  liŋ-laŋ  gyál-mo  lag!

            Oh supreme harmony, supreme harmony!

    བསྭོ་~འོ~~ 

    sò~ǒ~~

    So...o!

གཡང་~ལགས་    ཟླ་~བ་   གསུམ་~ འུམ་པ་~ ཤར་~ འ~ བྱུང་~   ཡག་~རེ་  ལོ~ འོ~~~

yáŋ~lag   dá~va   sùm~ ǔm-ba~ xar~ ǎ~ jyǔŋ~ yag~re   lo~ o~~~

Glory! When the third month arrives, ya re lo

    བསྭོ་~འོ~~ 

    sò~ǒ~~

    So...o!

ངའི་~ལ་   རང་~ས་   རང~ འང~ ཡུལ་~    དྲན་~ འན~ བྱུང་།  ཡག་~རེ་  ལོ~ འོ~~~

ŋai~la  raŋ~sa  raŋ~ ǎŋ-yul~  drǎn~ ǎn~ jyǔŋ~ yag~re lo~o~~~

I remember my homeland, my country, ya re lo

    ཞབས་~བྲོ་   གཅིག་~  གཅིག་  འོ~འོ~

    xǎb~drǒ   jig~ jig~  ǒ~  ǒ~ǒ-ǒ!

    Dance one, one, oh oh!

    ལིང་~ལང་  རྒྱལ་~མོ་   ལིང་~ལང་   རྒྱལ་~མོ་   ལགས།

    liŋ~ laŋ~  gyál~ ǎ-mo   liŋ-laŋ   gyál-mo   lag!

    Oh supreme harmony, supreme harmony!

        ཞབས་~བྲོ་   གཉིས་~  གཉིས་~  འོ~འོ~

        xǎb~drǒ   ñís~ ñís~ ǒ~  ǒ~ǒ-ǒ!

        Dance two, two, oh oh!

            ལིང་~ལང་  རྒྱལ་~མོ་   ལིང་~ལང་   རྒྱལ་~མོ་   ལགས།

            liŋ~ laŋ~  gyál~ ǎ-mo  liŋ-laŋ  gyál-mo  lag!

            Oh supreme harmony, supreme harmony!

    བསྭོ་~འོ~~ 

    sò~ǒ~~

    So...o!

གཡང་~ལགས་    ཟླ་~བ་   བཞི་~ འི་པ་~ ཤར་~ འ~   བྱུང་~  ཡག་~རེ་  ལོ~ འོ~~~

yáŋ~lag   dá~va   xí~ ĭ-ba~ xar~ ǎ~ jyǔŋ~ yag~re  lo~ o~~~

Glory! When the fourth month arrives, ya re lo

    བསྭོ་~འོ~~ 

    sò~ǒ~~

    So...o!

ངའི་~ལ་   ཆུང་~འདྲིས་   བྱམས་~ འམ~ པ་~    དྲན་~ འན~ བྱུང་།  ཡག་~རེ་  ལོ~ འོ~~~

ŋai~la  quŋ~drìs  jyǎm~ ǎm-ba~ drǎn~ ǎn~ jyǔŋ~ yag~re lo~o~~~

I remember my beloved one, ya re lo

    ཞབས་~བྲོ་   གཅིག་~  གཅིག་  འོ~འོ~

    xǎb~drǒ   jig~ jig~  ǒ~  ǒ~ǒ-ǒ!

    Dance one, one, oh oh!

    ལིང་~ལང་  རྒྱལ་~མོ་   ལིང་~ལང་   རྒྱལ་~མོ་   ལགས།

    liŋ~ laŋ~  gyál~ ǎ-mo   liŋ-laŋ   gyál-mo   lag!

    Oh supreme harmony, supreme harmony!

        ཞབས་~བྲོ་   གཉིས་~  གཉིས་~  འོ~འོ~

        xǎb~drǒ   ñís~ ñís~ ǒ~  ǒ~ǒ-ǒ!

        Dance two, two, oh oh!

            ལིང་~ལང་  རྒྱལ་~མོ་   ལིང་~ལང་   རྒྱལ་~མོ་   ལགས།

            liŋ~ laŋ~  gyál~ ǎ-mo   liŋ-laŋ   gyál-mo   lag!

            Oh supreme harmony, oh supreme harmony!

                ལིང་~ལང་  རྒྱལ་~མོ་   ལིང་~  ལང་~   རྒྱལ།

                liŋ~ laŋ~ gyál~ ǎ-mo   liŋ~   laŋ~   gyál!

                Oh supreme harmony, oh supreme harmony!