Lobai Lu

གློ་བའི་གླུ།

Song of the Lopas

Kelsang Metok

སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག

Autoplay

གློ་བའི་གླུ།
ló-băi lú
The Song of the Lopas

                            སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག

                                gal-sáŋ me-dog

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ-dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ- dán~

My place is happy and lively, happy and lively,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

    བཀྲ་~ ཤིས་~  བཀྲ་~ ཤིས་~  མཁའ་~ འཕྱོ་ནི་

    dra ~xis dra ~xis kà~ qyò-ni~,

    Auspiciousness manifests in the sky,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~  xar-gyi~   me-hŏd dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

    བཀྲ་~ ཤིས་~  མེ་~ཏོག་~  ཤར་~ བ་ནི་

    dra ~xis   me~dog xar~ va-ni~,

    Flowers of auspiciousness appear,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ-dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ- dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ-dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                 དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                            happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ- dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

དགེ་~ལྷང་ དགེ་ལྷང་ གནས་~ དུས་~  འདི་~ ཡི་~

gé~lhaŋ~    gé~lhaŋ~:    nás~ dŭs~ dì~ yi~

Happy and lively, happy and lively: this place, this time

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                are happy and lively, blazing with the light of the east.

དགེ་~མཚན་ དགེ་~བ་ ཤིས་~ པ་~  འདི་~ ཡི་~

gé~càn gé~va xis~ ba~   dì~ yi~,

The omens are good and auspicious,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

བཀྲ་~ཤིས་ བཀྲ་~ཤིས་ མཁའ་~ འཕྱོ་ འདི་~ ཡི་~

dra~xis dra~xis kà~ qyò~ dì~  yi~,

Auspiciousness manifests in the sky,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

བཀྲ་~ཤིས་ མེ་~ཏོག་ ཤར་~ བ་ འདི་~ ཡི་~

dra~xis me~dog xar~ va~ dì~  yi~,

Flowers of auspiciousness appear,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

བཀྲ་~ཤིས་ མེ་~ཏོག་ ཤར་~ བ་ འདི་~ ཡི་~

dra~xis me~dog xar~ va~ dì~  yi~,

Flowers of auspiciousness appear,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ-dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                 དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན་

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ- dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

    བཀྲ་~ ཤིས་~  བཀྲ་~ ཤིས་~  མཁའ་~ འཕྱོ་ནི་

    dra ~xis dra ~xis kà~ qyò-ni~,

    Auspiciousness manifests in the sky,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~  xar-gyi~   me-hŏd dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

    བཀྲ་~ ཤིས་~  མེ་~ཏོག་~  ཤར་~ བ་ནི་

    dra ~xis   me~dog xar~ va-ni~,

    Flowers of auspiciousness appear,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ-dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                 དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན་

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ- dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ-dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                 དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ- dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

དགེ་~ལྷང་ དགེ་ལྷང་ གནས་~ དུས་~  འདི་~ ཡི་~

gé~lhaŋ~    gé~lhaŋ~:    nás~ dŭs~ dì~ yi~

Happy and lively, happy and lively: this place, this time

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                are happy and lively, blazing with the light of the east.

དགེ་~མཚན་ དགེ་~བ་ ཤིས་~ པ་~  འདི་~ ཡི་~

gé~càn gé~va xis~ ba~   dì~ yi~,

The omens are good and auspicious,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

བཀྲ་~ཤིས་ བཀྲ་~ཤིས་ མཁའ་~ འཕྱོ་ འདི་~ ཡི་~

dra~xis dra~xis kà~ qyò~ dì~  yi~,

Auspiciousness manifests in the sky,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

བཀྲ་~ཤིས་ མེ་~ཏོག་ ཤར་~ བ་ འདི་~ ཡི་~

dra~xis me~dog xar~ va~ dì~  yi~,

Flowers of auspiciousness appear,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

བཀྲ་~ཤིས་ མེ་~ཏོག་ ཤར་~ བ་ འདི་~ ཡི་~

dra~xis me~dog xar~ va~ dì~  yi~

Flowers of auspiciousness appear,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ-dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                 དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

ང་~ཡི་ གནས་~ལ་ དགེ་~ ལྷང་~  དགེ་~ ལྷང་ལྡན

ŋa~yi nás~la gé~ lhaŋ~   gé~ lhaŋ- dán~,

My place is happy and lively, happy and lively,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar-gyi~   me-hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

དགེ་~ལྷང་ དགེ་ལྷང་ གནས་~ དུས་~  འདི་~ ཡི་~

gé~lhaŋ~    gé~lhaŋ~:    nás~ dŭs~ dì~ yi~

Happy and lively, happy and lively: this place, this time

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                are happy and lively, blazing with the light of the east.

དགེ་~མཚན་ དགེ་~བ་ ཤིས་~ པ་~  འདི་~ ཡི་~

gé~càn gé~va xis~ ba~   dì~ yi~,

The omens are good and auspicious,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

བཀྲ་~ཤིས་ བཀྲ་~ཤིས་ མཁའ་~ འཕྱོ་ འདི་~ ཡི་~

dra~xis dra~xis kà~ qyò~ dì~  yi~,

Auspiciousness manifests in the sky,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

བཀྲ་~ཤིས་ མེ་~ཏོག་ ཤར་~ བ་ འདི་~ ཡི་~

dra~xis me~dog xar~ va~ dì~  yi~,

Flowers of auspiciousness appear,

                                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                                happy and lively, blazing with the light of the east.

བཀྲ་~ཤིས་ མེ་~ཏོག་ ཤར་~ བ་ འདི་~ ཡི་~

dra~xis me~dog xar~ va~ dì~  yi~,

Flowers of auspiciousness appear,

                དགེ་~ ལྷང་~  ཤར་~གྱི་ མེ་~འོད་ ལྡན།

                gé~ lhaŋ~   xar~gyi me~hŏd~  dán~.

                happy and lively, blazing with the light of the east.