Lobdrog lak

སློབ་གྲོགས་ལགས།

Yeshe Khandro

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ།

Autoplay

སློབ་གྲོགས་ལགས།
lòb-drǒg lag
Schoolmate

    ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ།

    ye-xes kà-drò

སྤྲོ་~  འོ་སྐྱིད་~ཀྱི་    གླུ་~ཞིག་    བླངས་~ནས།

dro~  ǒgyid~gyi    lú ~xĭg    láŋ~nas,

While singing a happy song,

  ཡིད་~  འི་འོང་~གི་    གར་ ~ཞིག་    འཁྲབ་~  འ་རོགས~ །

  yid~  ĭhǒŋ~gĭ    gǎr ~xĭg    tràb~  ǎrog~!

 Dance a beautiful dance!

གཡུ་~  འུ་མདོག་~གི་    སྤང་~ལྗོངས་    འདི་~དང་།

yú~  ǔdòg~gĭ    baŋ~jóŋ    dì~ dǎŋ,

This turquoise grassland

  སྔོ་~  འོ་སང་~གི་    ནམ་~མཁའ་    འདི་~  འི་ནི~ ཡེ~ 

  ŋò~  ǒsaŋ~gĭ    nam~kà    dì~  ĭni~  ye~ 

 And this blue sky,

    སློབ་~  འོ་གྲོགས་~  འོ་ལགས~ ཡེ~ །

    lòb~  ǒdrǒg~  ǒglag~ ye~!

  Schoolmate!

      ཁྱེད་~དང་~ངའི་~    སྐྱེས་~ས་    སྐྱེས་~ འེས~ ཡུལ~ 

      kyed~ dǎŋ~   ŋai~    gyes~sa    gyes~  ěs~  yul~ ~.

   Are the place of birth, the land of birth, of you and me.

        སློབ་~ གྲོགས་~ ལགས~ །

        lòb~  drǒg~  lag~!

    Schoolmate!

          ཁྱེད་~  དང་~  ང~ཡི་ ༑   སྐྱེས་~ས་  སྐྱེས་~ འེས~ཡུལ~ 

          kyed~ dǎŋ~  ŋa~yi ༑  gyes~sa   gyes~  ěs~ yul~ ~.

     Are the place of birth, the land of birth, of you and me.

འབྲོག་~ འོག་ཁྱིམ་~དེ་~   མི་~ འི་སྐྱིད་    མ་~  འ་གསུང་~ ཡེ~ 

dròg~ ǒgkyim~dě~    mi~ ĭ gyid     ma~  ǎ sùŋ~ ye~!

Don’t say our nomad home isn’t nice!

  སློབ་~ འོ་གྲོགས་ལགས~

  lòb~ ǒdrǒg-lag~!

 Schoolmate!

    ཁྱེད་དང་~   ངའི་~  ལང་~ཚོ་   རྒྱས་~  འས་ས~ ཡེ~ །

    kyed-dǎŋ~    ŋai~   laŋ~co    gyás~ ǎs sa~ ye~.

  It’s the place where you and I blossomed in our youth.

ཁ་~ བ་~དེ་    གྲང་~གི་ནི་    མ་~ འ་གསུང་~ ~ ཡེ

ka~ va~dě    drǎŋ~gĭni     ma~  ǎ sùŋ~ ~ ye,

Don’t say the snow is cold,

  སློབ་~ འོ་གྲོགས་ལགས~

  lòb~ ǒdrǒg-lag~!

 Schoolmate!

    རང་~ འང་བྱུང་~གི་   མཛེས་~སྡུག་   ངོ་~  འོ་མ~ ཡེ~ །

    raŋ~ ǎŋ jyǔŋ~gĭ    zès~dúg    ŋo~  ǒma~ ye~.

  It is real and natural beauty.

      སློབ་~ འོ་གྲོགས་ལགས~

      lòb~ ǒdrǒg-lag~!

   Schoolmate!

        རང་~ འང་བྱུང་~གི་    མཛེས་~སྡུག་    ངོ་~  འོ་མ~ ཡེ~ 

        raŋ~ ǎŋ jyǔŋ~gĭ    zès~dúg    ŋo~  ǒma~ ye~.

    It is real and natural beauty.

དུས་~ འུ་ཚིགས་~ཀྱི་    ལག་~རྡང་    སྦྲེལ་~ནས།

dus~ ǔcig~gyi    lag~dáŋ    dél~nas

The time has come for us to join hands

  མེ་~ འེ་ཏོག་~དང་    སྦྲང་~ཆར་    བསུ་~ འུ་~ བཞིན~ ཡེ~ །

  me~ ědog~ dǎŋ    dráŋ~qar    sù~ ǔ~ xín~  ye~  

 For inviting the flowers and the pleasant rains

    སེམས་~ འེམ་གཏིང་~གིཡེ~ །

    sem~ ěmdiŋ~gĭ ye~.

    With all our heart.

      ཕ་~ཡུལ་   འགྲོ~ འོ།    ཕ་~ འ~ ཡུལ་~ལ་    འགྲོ~ ~ །

      pa~yul  drò~ ǒ.        pa~ ǎ~ yul~la  dò~ ~!

   Let’s go to our fatherland, let’s go to our fatherland!

        སེམས་~ གཏིང་~ གི་~    ཕ་~ འ~ཡུལ་~ལ་    འགྲོ~

        sem~ diŋ~ gĭ~    pa~ ǎ~ yul~la    dò~!

        With all our heart, let’s go to our fatherland!

          ཕ་~ འ~ཡུལ་~ལ་    འགྲོ~ 

          pa~ ǎ~  yul~la    dò~ ~!

     Let’s go to our fatherland!

ཤེས་~ འེས་བྱ་~ཡི་    དབྱངས་~རྟ་    དཀྲོལ་~དང་།

xes~ ěsjyǎ~yi    yáŋ~da    drol~dǎŋ

Play the melody of knowledge

  རིག་~ འིག་གཞུང་~གི་    གླུ་ ~ཚིག་    གྱེར་~ འེ~ དང་~ འེ~ 

  rig~ ĭgxúŋ~gĭ    lú ~cig    gyěr~ ě~  dǎŋ~ ě~.

 And sing the song of culture.

དྭངས་~ འང་གཙང་~གི་    ཆུ་~མིག་    འདི་~དང་།

dǎŋ~ ǎŋzaŋ~gĭ    qu~mig    dì~dǎŋ

This pure spring water

  འདྲེས་~ འེས་ཡོད་~ཀྱི་    རྫི་~གླུ་    འདི་~ འི་ནི~ ཡེ~ །

  drès~ ěsyod~gyi    zí~lú    dì~ ĭ ni~ ye~

 Mixed with this shepherd’s song

    སློབ་~ འོ་གྲོགས་~ འོ་ལགས~ ཡེ~

    lòb~ ǒdrǒg~ ǒlag~ ye~!

  Schoolmate!

      ཁྱེད་~དང་   ངའི་~    ཕ་~ས་    ཕ་~ འ་ཡུལ~ 

      kyed~dǎŋ    ŋai~    pa~sa    pa~  ǎyul~ ~.

   Is the fatherland, the father country, of you and me.

        སློབ་~ འོ་གྲོགས་~ འོ་ལགས~ ཡེ~

        lòb~ ǒdrǒg~ ǒlag~  ye~!

    Schoolmate!

          ཁྱེད་~དང་   ང~ཡི་ ༑   ཕ་~ས་    ཕ་~ འ་ཡུལ~ 

          kyed~dǎŋ    ŋa~yi ༑    pa~sa    pa~  ǎyul~ ~.

     Is the fatherland, the father country, of you and me.

ཡུལ་~ འུ་མི་~ཚོའི་    བདེ་~ འེ་སྐྱིད་    བསམ~ འམ~ བཞིན~ 

yul~ ǔmi~coi     dé~ ěgyid     sàm~  ǎm~   xín~ ~,

Thinking of the happiness of the local people,

  སློབ་~ འོ་གྲོགས་ལགས~

  lòb~ ǒdrǒg-lag~!

 Schoolmate!

    གོམ་ཁ་~   དེ་~  སྟོབས་~ཀྱིས་   སྤོ་~  འོ་རོགས~ ཡེ~ །

    gǒm-ka~   dě~   dob~gyis    bo~ ǒrog~ ye~.

  Take a big step forward.

ཕ་~ ཡུལ་~གྱི་    མཛེས་~སྡུག་ནི་    དྲན་~ འན་བཞིན~ ~ ཡེ

pa~ yul~gyĭ    zès~dúgni    drǎn~  ǎnxín~ ~ ye,

Thinking of the happiness and sorrow of our fatherland,

  སློབ་~ འོ་གྲོགས་ལགས~

  lòb~ ǒdrǒg-lag~!

 Schoolmate!

    གོམ་~ འམ་ཁ་~དེ་    སྟོབས་~ཀྱིས་    སྤོ་~  འོ་རོགས~ ཡེ~ །

    gǒm~ ǎmka~dě    dob~gyis    bo~  ǒrog~ ye~.

  Take a big step forward.

      སློབ་~ འོ་གྲོགས་ལགས~

      lòb~ ǒdrǒg-lag~!

   Schoolmate!

        གོམ་~ འམ་ཁ་~དེ་    སྟོབས་~ཀྱིས་    སྤོ་~  འོ་རོགས~ ཡེ~ 

        gǒm~ ǎmka~dě    dob~gyis    bo~ ǒrog~ ye~.

    Take a big step forward.

རིག་~ འི་པ་~ཡི་    ཚན་~རྩལ་    ཁྱེར་~ནས།

rig~ ĭba~yi    can~zal    kyer~nas

Carrying scientific knowledge

  སྐྱ་~ འ་རེངས་~དང་    ཉི་~གཞོན་    བསུ་~ འུ~ བཞིན~ ཡེ~ ~ 

  gya~ ǎreŋ~dǎŋ    ñi~xón    sù~ ǔ~  xín~ ye~ ~,

 And inviting the dawn and a new day,

    མཛེས་~ འེས་སྡུག་~གིཡེ~  ཕ་~ཡུལ་ འགྲོ~ འོ།  ཕ་~ འ~ ཡུལ་~ལ་ འགྲོ~ 

    zès~ ěsdúg~gĭye~  pa~yul  drò~ ǒ.   pa~ ǎyul~la   drò~ ~!

    Let’s go to our beautiful fatherland, let’s go to our fatherland!

      མཛེས་~ འེས་སྡུག་~གི~   ཕ་~ཡུལ་~ལ་   འགྲོ~ །

      zès~ ěsdúg~gĭ~    pa~yul~ la    drò~!

   Let’s go to our beautiful fatherland!

        ཕ་~ འ~ ཡུལ་~ལ་   འགྲོ~ 

        pa~ ǎyul~la    drò~ ~.

    Let’s go to our fatherland!

          མཛེས་~ སྡུག་~ གི་~   ཕ་~ ཡུལ་~ལ་ འགྲོ~ །

          zès~ ěsdúg~gĭ~    pa~yul~ la   drò~!

     Let’s go to our beautiful fatherland!

            ཕ་~ འ~ཡུལ་~ལ་   འགྲོ~ 

            pa~ ǎyul~la    drò~ ~!

      Let’s go to our fatherland, let’s go to our fatherland!

              ཕ་~ཡུལ་ལ་~འགྲོ~ །

              pa~yul-la~dro~!

       To our fatherland!