Lokhor Junyi

ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས།

Twelve Months, The Cycle of the Year

Atsok & Yangkar Drolma

ཨ་ཚོགས། གཡང་དཀར་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས།
lo-kor ju-ñís
The Twelve-Month Cycle

    གཞས་ཚིག་        ཨ་ཚོགས།

    གཞས་པ་        ཨ་ཚོགས།

    གཞས་མ་        གཡང་དཀར་སྒྲོལ་མ།

    yáŋ-gar drón-ma

ཟླ་~བ་  དང་~པོ་  ཤར་~  བྱུང་~རེ~ལོ~~འོ

dá~va  dǎŋ~bo  xar~  jyǔŋ~re~lo~~ǒ.

The first month has arrived.

    གཉིས་~པའི་   རྒྱ་~ལྕང་   སྔོ་~  བྱུང་~རེ་~ལོ~~

    ñís~ ĭ-bai~  gyá~ jaŋ~  ŋò~  jyǔŋ~re~lo~~.

    The second month’s willow has become green.

        གཉིས་~ འི་པའི་~  རྒྱ་~ ལྕང་~  སྔོ་~ འོ~ བྱུང་~ འུང་

        ñís~ ĭ-bai~  gyá~ jaŋ~  ŋò~ ǒ~ jyǔŋ~ ǔŋ.

        The second month’s willow has become green.

                    བསམ་~འགྲུབ་   ཡར་~འཕེལ་   ལགས།

                  sàm~drùb    yar~pèl   lag!

                  May wishes be fulfilled! May all increase!

            གཉིས་~ འི་པའི་~   རྒྱ་~ ལྕང་~  སྔོ་~ འོ~ བྱུང་~ འུང་

            ñís~ ĭ-bai~   gyá~ jaŋ~  ŋò~ ǒ~ jyǔŋ~ ǔŋ.

            The second month’s willow has become green.

                        བསམ་~འགྲུབ་   ཡར་~འཕེལ་   ལགས

                        sàm~drùb   yar~pèl   lag!

                        May wishes be fulfilled! May all increase!

ཟླ་~བ་  གསུམ་~པ་ ཤར་~   བྱུང་~རེ~ལོ~~འོ

dá~va  sùm~ba  xar~  jyǔŋ~re~lo~~ǒ.

The third month has arrived.

    བཞི་~པའི་   ཁུ་~བྱུག་   གྲགས་~ བྱུང་~རེ་~ལོ~~

    xí~bai  ku~jyǔg  drǎg~  jyǔŋ~re~lo~~,

    The fourth month’s cuckoo has sung.

        བཞི་~ འི་པའི་~ ཁུ་~ བྱུག་~  གྲགས་~ འག~ བྱུང་~ འུང་

        xí~ ĭ-bai~ ku~ jyǔg~  drǎg~ ǎg~ jyǔŋ~ ǔŋ.

        The fourth month’s cuckoo has sung.

                    བསམ་~འགྲུབ་   ཡར་~འཕེལ་   ལགས

                    sàm~drùb   yar~pèl   lag!

                    May wishes be fulfilled! May all increase!

            བཞི་~ འི་པའི་~ ཁུ་~ བྱུག་~  གྲགས་~ འག~ བྱུང་~ འུང་

            xí~ ĭ-bai~ ku~ jyǔg~  drǎg~ ǎg~ jyǔŋ~ ǔŋ.

            The fourth month’s cuckoo has sung.

                        བསམ་~འགྲུབ་   ཡར་~འཕེལ་   ལགས

                        sàm~drùb   yar~pèl   lag!

                        May wishes be fulfilled! May all increase!

ཟླ་~བ་   ལྔ་~པ་   ཤར་~  བྱུང་~རེ~ལོ~~འོ

dá~va  ŋá~ba  xar~  jyǔŋ~re~lo~~.

The fifth month has arrived.

    དྲུག་~པའི་   བརྔ་~སོག་   ཤར་~  བྱུང་~རེ་~ལོ~~

    drǔg~bai  ná~sog  xar~  jyǔŋ~re~lo~~.

    The sixth month’s crops have appeared.

        དྲུག་~ འི་པའི་   བརྔ་~ སོག་~   ཤར་ འ~ བྱུང་~ འུང་

        drǔg~ ǔ-bai   ŋá~ sog~   xar ǎ~ jyǔŋ~ ǔŋ.

        The sixth month’s crops have appeared.

                    བསམ་~འགྲུབ་   ཡར་~འཕེལ་   ལགས

                    sàm~drùb   yar~pèl   lag!

                    May wishes be fulfilled! May all increase!

            དྲུག་~ འི་པའི་   བརྔ་~ སོག་~   ཤར་ འ~ བྱུང་~ འུང་

            drǔg~ ǔ-bai   ŋá~ sog~   xar ǎ~ jyǔŋ~ ǔŋ.

            The sixth month’s crops have appeared.

                        བསམ་~འགྲུབ་   ཡར་~འཕེལ་   ལགས

                        sàm~drùb   yar~pèl   lag!

                        May wishes be fulfilled! May all increase!

ཟླ་~བ་   བདུན་~པ་   ཤར་~  བྱུང་~རེ~ལོ~~འོ

dá~va  dún~ba  xar~  jyǔŋ~re~lo~~ǒ,

The seventh month has arrived.

    བརྒྱད་~པ་   སྤང་~ཁ་   སེར་~  བྱུང་~རེ་~ལོ~~

    gyád~ba  baŋ~ka  ser~  jyǔŋ~re~lo~~.

    The eighth month’s meadows have become yellow.

        བརྒྱད་~ འ་པ་   སྤང་~ ཁ་~   སེར་~ འེ~ བྱུང་~ འུང་

        gyád~ ǎ-ba~  baŋ~ ka~  ser~ ě~ jyǔŋ~ ǔŋ.

        The eighth month’s meadows have become yellow.

                        བསམ་~འགྲུབ་   ཡར་~འཕེལ་   ལགས

                        sàm~drùb   yar~pèl   lag!

                        May wishes be fulfilled! May all increase!

            བརྒྱད་~ འ་པ་   སྤང་~ ཁ་~   སེར་~ འེ~ བྱུང་~ འུང་

             gyád~ ǎ-ba~  baŋ~ ka~  ser~ ě~ jyǔŋ~ ǔŋ.

            The eighth month’s meadows have become yellow.

                            བསམ་~འགྲུབ་   ཡར་~འཕེལ་   ལགས

                            sàm~drùb   yar~pèl   lag!

                            May wishes be fulfilled! May all increase!

ཟླ་~བ་   དགུ་~པ་   ཤར་~  བྱུང་~རེ~ལོ~~འོ

dá~va  gú~ba  xar~  jyǔŋ~re~lo~~ǒ.

The ninth month has arrived.

    བཅུ་~པ་   དར་~དཀར་   ཆགས་~  བྱུང་~རེ་~ལོ~~

    ju~ba  dǎr~gar  qag~  jyǔŋ~re~lo~~.

    The tenth month’s new snow has settled.

        བཅུ་~འུ་པ་   དར་~ དཀར་~   ཆགས་~ འག~ བྱུང་~ འུང

        ju~ ǔ-ba~  dǎr~ gar~  qag~ ag~ jyǔŋ~ ǔŋ,

        The tenth month’s new snow has settled.

                    བསམ་~འགྲུབ་    ཡར་~འཕེལ་    ལགས

                    sàm~drùb   yar~pèl   la!

                    May wishes be fulfilled! May all increase!

            བཅུ་~འུ་པ་   དར་~ དཀར་~   ཆགས་~ འག~ བྱུང་~ འུང

            ju~ ǔ-ba~   dǎr~ gar~  qag~ ag~ jyǔŋ~ ǔŋ.

            The tenth month’s new snow has settled.

                        བསམ་~འགྲུབ་    ཡར་~འཕེལ་    ལགས

                        sàm~drùb   yar~pèl   lag!

                        May wishes be fulfilled! May all increase!

                བཅུ་~འུ་པ་   དར་~ དཀར་~   ཆགས་~ འག~ བྱུང་~ འུང

                ju~ ǔ-ba~   dǎr~ gar~  qag~ ag~ jyǔŋ~ ǔŋ.

                The tenth month’s new snow has settled.

                            བསམ་~འགྲུབ་    ཡར་~འཕེལ་    ལགས

                            sàm~drùb   yar~pèl   lag!

                            May wishes be fulfilled! May all increase!