Lokor

ལོ་སྐོར།

The Cycle of the Year

Group

Autoplay

ལོ་སྐོར།
lo-gor
The Cycle of the Year

                            འདུས་ཚོགས།

                                dùs-cog

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~

གཡང་~ལ་ ཟླ་~བ་ དང་~  འང་པོ་

yáŋ~la!    dá~va    dăŋ~ ăŋ-bo

                    ཤར་~ འ~ བྱུང་~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    xar~  ă~  jyŭŋ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The first month has arrived.

                    {ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས། ཞབས་~བྲོ་ ་ཞབས་~བྲོ་ ཞབས་~བྲོ།}

                    (a-jes  a-jes  a-jes,   xăb-drŏ xăb-drŏ xăb-drŏ).

                    (Girls, girls, girls, dance, dance, dance).

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~ ŏ~~

གཡང་~ལ་ གཉིས་~པའི་ རྒྱ་~ འ་ལྕང་

yáŋ~la!    ñís~bai    gyá~  ă-jaŋ

                    སྔོ་~ འོ~ བྱུང་~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    ŋò~ ŏ~  jyŭŋ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The second month’s willows have become green.

                    {ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས། ཞབས་~བྲོ་ ་ཞབས་~བྲོ་ ་ཞབས་~བྲོ།}

                    (a-jes  a-jes  a-jes,   xăb-drŏ xăb-drŏ xăb-drŏ).

                    (Girls, girls, girls, dance, dance, dance).

        ཞབས་~བྲོ་ གཅིག་~ གཅིག་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ   jig~  jig~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance one time, one time,

            ལིང་~ ལང་~ ཁྲ་~ འ་མོ་ ལིང་~ལང་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            liŋ~ laŋ~  tra~ ă-mo~  liŋ~laŋ   tra~mo  la.

            All is fluttering and shimmering.

        ཞབས་~བྲོ་ གཉིས་~ གཉིས་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ ñís~ ñís~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance two times, two times,

            བསོད་~ ནམས་~ ཆགས་~  འག་་ཡོད་~ བསོད་~ནམས་་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            sòd~ nam~  qag~  ăg-yod~ sòd~nam tra~mo  la!

            Merits and fortune are ripening!

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~

གཡང་~ལ་ ཟླ་~བ་ གསུམ་~  འུམ་པ་

yáŋ~la! dá~va sùm~  um-ba

                    ཤར་~ འ~ བྱུང་~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    xar~  ă~ jyŭŋ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The third month has arrived.

                    {ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས། ཞབས་~བྲོ་ ་ཞབས་~བྲོ་ ཞབས་~བྲོ།}

                    (a-jes  a-jes  a-jes,   xăb-drŏ xăb-drŏ xăb-drŏ).

                    (Girls, girls, girls, dance, dance, dance).

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~

གཡང་~ལ་ བཞི་~པའི་ ཁུ་~ འུ་བྱུག་

yáŋ~la! xí~bai ku~  ŭ-jyŭg

                    གྲགས་~  འག~ བྱུང~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    drăg~  ăg~ jyŭ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The fourth month’s cuckoo has sung.

                    {ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས། ཞབས་~བྲོ་ ་ཞབས་~བྲོ་ ཞབས་~བྲོ།}

                    (a-jes  a-jes  a-jes,   xăb-drŏ xăb-drŏ xăb-drŏ).

                    (Girls, girls, girls, dance, dance, dance).

        ཞབས་~བྲོ་ གཅིག་~ གཅིག་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ   jig~  jig~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance one time, one time,

            ལིང་~ ལང་~ ཁྲ་~ འ་མོ་ ལིང་~ལང་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            liŋ~ laŋ~  tra~ ă-mo~  liŋ~laŋ   tra~mo  la.

            All is fluttering and shimmering.

        ཞབས་~བྲོ་ གཉིས་~ གཉིས་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ ñís~ ñís~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance two times, two times,

            བསོད་~ ནམས་~ ཆགས་~  འག་་ཡོད་~ བསོད་~ནམས་་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            sòd~ nam~  qag~  ăg-yod~ sòd~nam tra~mo  la!

            Merits and fortune are ripening!

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~

གཡང་~ལ་ ཟླ་~བ་ ལྔ་~  འ་པ་

yáŋ~la!    dá~va     ŋá~  ă-ba

                    ཤར་~ འ~ བྱུང་~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    xar~  ă~  jyŭŋ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The fifth month has arrived.

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~ ŏ~~

གཡང་~ལ་ དྲུག་~པའི་ འབའ་~  འ་སོ་

yáŋ~la!    drŭg~bai    bà~  ă-so

                    སྨིན་~  འིན~ བྱུང་~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    mín~ ĭn jyŭŋ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The sixth month’s lambs have grown teeth.

        ཞབས་~བྲོ་ གཅིག་~ གཅིག་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ   jig~  jig~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance one time, one time,

            ལིང་~ ལང་~ ཁྲ་~ འ་མོ་ ལིང་~ལང་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            liŋ~ laŋ~  tra~ ă-mo~  liŋ~laŋ   tra~mo  la.

            All is fluttering and shimmering.

        ཞབས་~བྲོ་ གཉིས་~ གཉིས་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ ñís~ ñís~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance two times, two times,

            བསོད་~ ནམས་~ ཆགས་~  འག་་ཡོད་~ བསོད་~ནམས་་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            sòd~ nam~  qag~  ăg-yod~ sòd~nam tra~mo  la!

            Merits and fortune are ripening!

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~ ŏ~~

གཡང་~ལ་ ཟླ་~བ་ བདུན་~  འུན་པ་

yáŋ~la!    dá~va    dún~  ŭn-ba

                    ཤར་~ འ~ བྱུང་~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    xar~  ă~  jyŭŋ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The seventh month has arrived.

                    {ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས། ཞབས་~བྲོ་ ་ཞབས་~བྲོ་ ཞབས་~བྲོ།}

                    (a-jes  a-jes  a-jes,   xăb-drŏ xăb-drŏ xăb-drŏ)

                    (Girls, girls, girls, dance, dance, dance).

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~ ŏ~~

གཡང་~ལ་ བརྒྱད་~པའི་ སྤང་~  འང་ཁ་

yáŋ~la!    gyád~bai  baŋ~  ăŋ-ka

                    སེར་~  འེ~ བྱུང་~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    ser~  ě~ jyŭŋ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The eighth month’s meadows have become yellow.

                    {ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས། ཞབས་~བྲོ་ ་ཞབས་~བྲོ་ ཞབས་~བྲོ།}

                    (a-jes  a-jes  a-jes,   xăb-drŏ xăb-drŏ xăb-drŏ).

                    (Girls, girls, girls, dance, dance, dance).

        ཞབས་~བྲོ་ གཅིག་~ གཅིག་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ   jig~  jig~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance one time, one time,

            ལིང་~ ལང་~ ཁྲ་~ འ་མོ་ ལིང་~ལང་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            liŋ~ laŋ~  tra~ ă-mo~  liŋ~laŋ   tra~mo  la.

            All is fluttering and shimmering.

        ཞབས་~བྲོ་ གཉིས་~ གཉིས་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ ñís~ ñís~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance two times, two times,

            བསོད་~ ནམས་~ ཆགས་~  འག་་ཡོད་~ བསོད་~ནམས་་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            sòd~ nam~  qag~  ăg-yod~ sòd~nam tra~mo  la!

            Merits and fortune are ripening!

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~

གཡང་~ལ་ ཟླ་~བ་ དགུ་~  འུ་པ་

yáŋ~la!    dá~va  gú~  ŭ-ba

                    ཤར་~ འ~ བྱུང་~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    xar~  ă~ jyŭŋ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The ninth month has arrived.

                    {ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས། ཞབས་~བྲོ་ ་ཞབས་~བྲོ་ ཞབས་~བྲོ།}

                    (a-jes  a-jes  a-jes,   xăb-drŏ xăb-drŏ xăb-drŏ).

                    (Girls, girls, girls, dance, dance, dance).

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~ ŏ~~

གཡང་~ལ་ བཅུ་~པའི་ ཤིང་~  འིང་ལོ་

yáŋ~la! ju~bai xiŋ~  ĭŋ-lo

                    བྲུལ་~  འུ~ བྱུང་~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    drùl~  ŭ~ jyŭŋ~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! The tenth month’s leaves have fallen.

                    {ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས་ ཨ་~གཅེས། ཞབས་~བྲོ་ ་ཞབས་~བྲོ་ ཞབས་~བྲོ།}

                    (a-jes  a-jes  a-jes,   xăb-drŏ xăb-drŏ xăb-drŏ).

                    Girls, girls, girls, dance, dance, dance).

        ཞབས་~བྲོ་ གཅིག་~ གཅིག་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ   jig~  jig~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance one time, one time,

            ལིང་~ ལང་~ ཁྲ་~ འ་མོ་ ལིང་~ལང་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            liŋ~ laŋ~  tra~ ă-mo~  liŋ~laŋ   tra~mo  la.

            All is fluttering and shimmering.

        ཞབས་~བྲོ་ གཉིས་~ གཉིས་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ ñís~ ñís~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance two times, two times,

            བསོད་~ ནམས་~ ཆགས་~  འག་་ཡོད་~ བསོད་~ནམས་་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            sòd~ nam~  qag~  ăg-yod~ sòd~nam tra~mo  la

            Merits and fortune are ripening!

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~

གཡང་~ལ་ ལོ་~སྐོར་ ཟླ་~  འ་བ་

yáŋ~la!    lo~gor    dá~  ă-va

                    བཅུ་~  འུ~  གཉིས~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    ju~  ŭ~  ñís~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! This is the cycle of the twelve months.

    བསྭོ~  འོ~  འོ~ འོ~

    sò~ ŏ~ ŏ~ ŏ~~

གཡང་~ལ་ མ་~བརྗེད་ སེམས་~  འེམ་ལ་

yáŋ~la!   ma~jéd    sem~  ěm-la

                    བཞག་~  འག~  རོགས~ ཡག~རེ་ ལོ~ ~ ~ ~།

                    xág~  ăg~ rog~ yag~re  lo~ ~ ~ ~.

Fortune! Don’t forget the passing of months, please keep this in mind.

        ཞབས་~བྲོ་ གཅིག་~ གཅིག་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ   jig~  jig~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance one time, one time,

            ལིང་~ ལང་~ ཁྲ་~ འ་མོ་ ལིང་~ལང་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            liŋ~ laŋ~  tra~ ă-mo~  liŋ~laŋ   tra~mo  la.

            All is fluttering and shimmering.

        ཞབས་~བྲོ་ གཉིས་~ གཉིས་~ འོ~    འོ~    འོ~    འོ~~

        xăb~drŏ ñís~ ñís~ ŏ~ ŏ~ ŏ~  ŏ~~,

        Dance two times, two times,

            བསོད་~ ནམས་~ ཆགས་~  འག་་ཡོད་~ བསོད་~ནམས་་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

            sòd~ nam~  qag~  ăg-yod~ sòd~nam tra~mo  la!

            Merits and fortune are ripening!

                ལིང་~ ལང་~ ཁྲ་~ འ་མོ་ ལིང་~ལང་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

                liŋ~ laŋ~ tra~ ă-mo~ liŋ~laŋ  tra~mo  la.

                All is fluttering and shimmering.

                    ལིང་~ ལང་~ ཁྲ་~ འ་མོ་ ལིང་~ལང་ ཁྲ་~མོ་ ལ།

                    liŋ~ laŋ~ tra~ ă-mo~ liŋ~laŋ  tra~mo  la.

                        All is fluttering and shimmering.