Losar Chodlu

ལོ་སར་མཆོད་གླུ།

Song of Offering for the New Year

Yangzhi Tsendep

དབྱངས་བཞི་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

ལོ་སར་མཆོད་གླུ།
lo-sar qòd-lú
Song of Offering for the New Year

    དབྱངས་བཞི་ཚན་སྡེབ།

    yáŋ-xí can-déb

ང་~ འ་ནི་   རྩེད་~  རྩེད~།        ཁྱོད་~ འོ་ནི་   རྩེད་~  རྩེད~།

ŋa~ ǎ ni   zed~  zed~,        kyod~ ǒ ni   zed~  zed~,

I am celebrating, you are celebrating,

    མགྲོན་~པོ་   ཁྱེད་~དང་།      གྲོགས་~པོ་   ཁྱེད་~ལ།

    dròn~bo   kyed~dǎŋ,          drǒg~bo   kyed~la

    While I receive you, my guest, my friend,

        ཟས་~ཆང་   མངར་~མོའི།    སྣེ་~ལེན་  བྱེད་~བཞིན~ རྩེད~~

        sǎs~qaŋ ŋár~moi    nè~len  jyěd~xín~ zed~,

        With food and sweet chang,

        ལོ་~  འོ་སར་   ཚེས་~ གཅིག་~ དབྱངས་~ འང་ལ་   འགུག་~བཞིན།

            lo~  ǒsar   ces~ jig~  yáŋ~ ǎŋ la   gùg~xín,

            Invoking the first day of the new year with this song,

             མདོ་~ འོ་དབུས་    ཁམས་~ འམགསུམ་   དེ་~ རིང་~   རྩེད~~

                 dò~ ǒ wús      kam~ ǎm sùm   dě~ riŋ~   zed~~.

        Today Amdo, Central Tibet, and Kham are celebrating.

    ང་~ འ་ནི་   རྩེད་~  རྩེད~།        ཁྱོད་~ འོ་ནི་   རྩེད་~  རྩེད~།

    ŋa~ ǎ ni   zed~  zed~,        kyod~ ǒ ni   zed~  zed~.

    I am celebrating, you are celebrating.

    ལ་~རྒྱ་   གླེང་~བཞིན།         གནའ་~གཏམ་   གླེང་~བཞིན།

        la~gyá   léŋ~xín,         ná~tam   léŋ~xín,

        While talking of our commitment, while talking of our ancient history,

     སློབ་~ལ་   བརྩོན་~བཞིན།    ལག་~རྡང་   སྦྲེལ་~བཞིན་   རྩེད~འེ~ 

            lòb~la   zon~xín,     lag~dáŋ   drél~xín   zed~ ě ~ 

            While studying with effort, while combining our forces, let’s celebrate.

     བདུད་~ འུ་རྩི་   མངར་~ མོའི་    མཆོད་~ འ་ཁ་   འཕེན་ ~ བཞིན།

     dúd~ ŭ tsi   ŋár~ ǎ moi    qòd~ ǒd ka   pen ~ xín,

    While making the offering of sweet nectar,

     ང་~ ཚོ་      ཚང་~ མ་~ དེ་~ རིང་~   རྩེད~

        ŋa~ ǎco    caŋ~ ma~ dě~ riŋ~   zed~.

        Today we are all celebrating.

གྲོགས་~ པོ་~   སྐུ་~ཁམས་  བཟང་~།    གྲོགས་~ པོ་~   ལོ་~སར་   བཟང་~།

drǒg~  bo~   gu~kam   sáŋ~.    drǒg~  bo~   lo~sar   sáŋ~.

Friend, may you be healthy! Friend, may you have a good Losar!

    ཟས་~  ཆང་~   མངར་~མོ་   འདི་~ཡིས་       སྣེ་~ལེན་   བྱེད་~བཞིན་    རྩེད~ཡ~

    sǎs~  qaŋ~  ŋár~mo   dì~yis  nè~len   jyěd~xín   zed~ya~.

    While I receive you with food and sweet chang, let’s celebrate.

     ལ་~  རྒྱ་~   ངས་~གླེང་  བཞིན~།     གནའ་~ གཏམ་~  ཁྱོས་~གླེང་  བཞིན~།

la~  gyá~   ŋas~léŋ  xín~,    ná~ dam~  kyos~léŋ  xín~,

While I talk of commitment and you talk of ancient history,

        སློབ་~ ལ་~  ང་~ཚོས་   བརྩོན་~བཞིན།

    lòb~  la~   ŋa~cos    zon~xín,

    While we study with effort,

            ལག་~རྡང་   སྦྲེལ་~བཞིན་  རྩེད~ཡ~

        lag~dáŋ   drél~xín  zed~ya~.

        While we combine our forces, let’s celebrate.

                 འོ~~~~~     འོ~~~~~

         ǒ~~~~~     ǒ~~~~~

     བདུད་~ འུ་རྩི་   མངར་~མོའི་    མཆོད་~ འ་ཁ་   འཕེན་~བཞིན།

    dúd~ ŭ zi    ŋár~moi    qòd~ ǒ ka   pèn~xín,

    While making the offering of sweet nectar,

     ང་~ ཚོ་      ཚང་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   རྩེད~  །

        ŋa~ ǎ co    caŋ~ ma~ dě~  riŋ~   zed~~.

        Today we are all celebrating.

         བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་   ཤོག~

            dra~xis    dé~leg    xog~!

            May all be auspicious and happy!

ང་~ འ་ནི་   རྩེད་~  རྩེད~།        ཁྱོད་~ འོ་ནི་   རྩེད་~  རྩེད~།

ŋa~ ǎ ni   zed~  zed~,        kyod~ ǒ ni   zed~  zed~.

I am celebrating, you are celebrating.

    པི་~ཝང་  དཀྲོལ་~བཞིན།     གླུ་~དབྱངས་  ལེན་~བཞིན།

    bi~waŋ  drol~xín,     lú~yáŋ  len~xín,

    While playing the piwang, while singing a song,

        མཆོད་~མེ་  འཇོག་~བཞིན།     རྒྱུ་~འབྲས་  གླེང་~བཞིན་  རྩེད~~~ 

        qòd~me  jòg~xín     gyú~dràs  léŋ~xín  zed~~~ .

        While arranging the offering lamps, while talking of cause and effect, let’s celebrate.

        འོ་~ འོ་ཇ་   མངར་~ མོའི་~   རིན་~ འིན་ཐང་   གླེང་~བཞིན།

    hǒ~ ǒ ja   ŋár~ moi~   rin~ ĭn taŋ   léŋ~xín,

    While talking of the value of sweet tea with milk,

        མདོ་~ འོ་དབུས་   ཁམས~ འམགསུམ་   དེ་~ རིང་~   རྩེད~།

        dò~ ǒ wús   kam~ ǎm sùm   dě~ riŋ~   zed~.

    Today Amdo, Central Tibet, and Kham are celebrating.

ང་~ འ་ནི་   རྩེད་~  རྩེད~།       ཁྱོད་~ འོ་ནི་   རྩེད་~  རྩེད~།

    ŋa~ ǎni   zed~  zed~,        kyod~ ǒ ni   zed~  zed~.

    I am celebrating, you are celebrating.

    ལ་~བཙས་  བསྟོད་~བཞིན།     རླུང་~རྟ་   བསྐུར་~བཞིན།

     la~zas  dod~xín,       lúŋ~da   gur~xín,

        Honouring the heaps of stones on the pass, while hoisting the prayer flags,

            ཁ་~བཏགས་   འཐེན་~བཞིན།        སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ་~བཞིན་   རྩེད~

            ka~dag   tèn~xín,        gor~drǒ   tràb~xín   zed~~~ .

            While waving the scarves, while dancing a circle dance, let’s celebrate.

      པོ་~ འོ་ཏ་   ལ་~ རིར་~   རྒྱང་~ འང་བལྟ་   བྱེད་~ བཞིན~།

                bo~ ǒ da   la~ rir~    gyáŋ~ ǎŋ da   jyěd~ xín~,

                While looking at the Potala hill from afar,

         ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   རྩེད~

        ŋa~ ǎ co   caŋ~ ma~     dě~ riŋ~   zed~.

        Today we are all celebrating.

པི་~ ཝང་~ ཁྱོད་~ཀྱིས་ དཀྲོལ།    གླུ་~ དབྱངས་~ ང་~ཡིས་ ལེན།

    bi~  waŋ~  kyod~gyis  drol,    lú~ yáŋ~  ŋa~yis   len,

    You are playing the piwang, I am singing a song,

    མཆོད་~ མེ་~  ང་~ཚོས་   འཇོག་~བཞིན།     རྒྱུ་~འབྲས་  གླེང་~བཞིན་   རྩེད~ཡ~

        qòd~  me~   ŋa~cos   jòg~xín,    gyú~dràs   léŋ~xín   zed~ya~.

        While we arrange the offering lamps, while we talk of cause and effect, let’s celebrate.

        ལ་~ བཙས་~  ཁྱེད་~ཚོས་~བསྟོད།     རླུང་~ རྟ་~   ངེད་~ཚོས་ བསྐུར།

            la~ zas~  kyed~cos   dod,      lúŋ~ da~ ŋed~cos  gur,

            You honour the heaps of stones on the pass, we hoist the prayer flags,

        ཁ་~ བཏགས་~   ང་~ཚོས་  འཕེན་~བཞིན།

                ka~ dag~   ŋa~cos   pèn~xín,

                While we are waving the scarves

            སྐོར་~བྲོ་   འཁྲབ་~བཞིན་   རྩེད~ཡ~

                    gor~dro   trab~xín   zed~ya~.

                    While we are dancing a circle dance, let’s celebrate.

                 འོ~~~~~     འོ~~~~~

                     ǒ~~~~~     ǒ~~~~~

    འོ་~ འོ་ཇ་   མངར་~ མོའི་~   རིན་~ འིན་ཐང་   གླེང་~བཞིན།

hǒ~ ǒ ja    ŋár~  moi~    rin~  ĭn taŋ  léŋ~xín,

While talking of the value of sweet tea with milk,

    མདོ་~ འོ་དབུས་   ཁམས~ འམགསུམ་   དེ་~ རིང་~   རྩེད~།

    dò~ ǒ wús   kam~ ǎm sùm    dě~  riŋ~    zed~.

  Today Amdo, Central Tibet, and Kham are celebrating.

    བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག

        dra~xis xog!

        May all be auspicious!

        པོ་~  འོ་ཏ་   ལ་~  རིར་~   རྒྱང་~ འང་བལྟ་   བྱེད་~ བཞིན~།

            bo~ ǒ da    la~ rir~   gyáŋ~ ǎŋ da    jyěd~  xín~,

            While looking at the Potala hill from afar,

             ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~ མ་~   དེ་~ རིང་~   རྩེད~ །

                ŋa~ ǎco    caŋ~  ma~     dě~ riŋ~   zed~.

                Today we are all celebrating.

             བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་   ཤོག~

                    dra~xis   dé~leg   xog~!

                    May all be auspicious and happy!