Lungpa Chungchung

ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་།

Sonam Yeshe

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

Autoplay

ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་།
luŋ-ba quŋ-quŋ

    གཞས་ཚིག་    ཁྱུང་པོའི་དམངས་གཞས།

    གཞས་པ་    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

    sòd-nam ye-xes

    འཁྲབ་ཁྲིད་    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

    སྒྲིག་སྦྱོར་    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།    པ་སྣམ་ཕུར་དོན།

ལུང~པ་   ཆུང་~ཆུང་   དེ།

luŋ~ba  quŋ~quŋ-dě,

    གསེར་~འེར་  གྱིས་~  གོང་ཤོག་~  དགའ་~  བ་རེ་~  ལོ~འོ

    sèr~ě  gyĭs~  gǒŋ-xog  gá~vare lo~ǒ.

        དངུལ་~འུ  གྱིས་~  གོང་ཤོག་~  སྐྱིད་~  པ་རེ་~  ལོ~འོ

        ŋúl~ǔ  gyĭs~  gǒŋ-xog  gyid~bare  lo~ ǒ.

            སྐལ་~  བཟང་རེ་~  ལོ~འོ

            gal~sáŋre lo~ǒ.

                མེ་~  ཏོག་རེ་~  ལོ~འོ  ལོ

                me~dogre lo~ǒ lo.

གསེར་~བྱ་   སྤུན་~གསུམ་   དེ།

sèr~jyǎ  bun~sùm-dě,

    གནམ~འམ་  ལ་~  འཕུར་ཤོག་~  དགའ་~  བ་རེ་~  ལོ~འོ

    nám~ǎm  la~  pùr-xog  gá~vare lo~ǒ.

        གནམ~འམ  འཕང་~  ཆོད་ཤོག་~  སྐྱིད་~  པ་རེ་~  ལོ~འོ

        nám~ǎm  pàŋ~  qod-xog  gyid~bare  lo~ǒ.

            སྐལ་~  བཟང་རེ་~  ལོ~འོ

            gal~  sáŋre  lo~ǒ.

                མེ་~  ཏོག་རེ་~  ལོ~འོ  ལོ

                me~  dogre  lo~ǒ lo.

གསེར་~བྱ་   སྤུན་~གསུམ་   དེ།

sèr~jyǎ  bun~sùm-dě,

    གནམ~འམ་  ལ་~  འཕུར་ཤོག་~  དགའ་~  བ་རེ་~  ལོ~འོ

    nám~ǎm  la~  pùr-xog  gá~vare lo~ǒ.

        གནམ~འམ  འཕང་~  ཆོད་ཤོག་~  སྐྱིད་~  པ་རེ་~  ལོ~འོ

        nám~ǎm  pàŋ~  qod-xog  gyid~bare  lo~ǒ.

            སྐལ་~  བཟང་རེ་~  ལོ~འོ

            gal~  sáŋre  lo~ǒ.

                མེ་~  ཏོག་རེ་~  ལོ~འོ  ལོ

                me~  dogre  lo~ǒ lo.

གནམ་~འམ འཕང་   ཆོད་~ཤོག་   དེ།

nám~ǎm  pàŋ~  qod-xog -dě,

    གཤོག~འོག་  རྩལ་~  ངོམ་ཤོག་~  དགའ་~  བ་རེ་~  ལོ~འོ

    xòg~ǒg  zal~  ŋom-xog  gá~vare lo~ǒ.

        གཤོག~འོག  འགྱུར་~  རྒྱོབ་ཤོག་~ སྐྱིད་~ པ་རེ་~ ལོ~འོ།

        xòg~ǒg  gyùr~  gyób-xog  gyid~bare  lo~ǒ.

            སྐལ་~  བཟང་རེ་~  ལོ~འོ

            gal~  sáŋre  lo~ǒ.

                མེ་~  ཏོག་རེ་~  ལོ~འོ  ལོ

                me~  dogre  lo~ǒ lo.

གནམ་~འམ ལ་   འཕུར་~ཤོག་   དེ།

nám~ǎm  la~  pùr~xog-dě,

    གཤོག~འོག་  རྩལ་~  ངོམ་ཤོག་~  དགའ་~  བ་རེ་~  ལོ~འོ

    xòg~ǒg  zal~  ŋom-xog  gá~vare  lo~ǒ

        གཤོག~འོག་  འགྱུར་~  རྒྱོབ་ཤོག་~  སྐྱིད་~  བ་རེ་~  ལོ~འོ

        xòg~ǒg  gyùr~  gyób-xog  gyid~bare  lo~ǒ.

            སྐལ་~  བཟང་རེ་~  ལོ~འོ

            gal~  sáŋre  lo~ǒ.

                མེ་~  ཏོག་རེ་~  ལོ~འོ  ལོ

                me~  dogre  lo~ǒ lo.

ས་~འ ལ་   བབ་~ཤོག་   དེ།

sa~ǎ  la~   bǒb~xog-dě,

    སྡེར་~འར  མོ་  ངོམ་ཤོག་ ~ དགའ་~ བ་རེ་~  ལོ~འོ

    dér~ěr  mo  ŋom-xog~ gá~vare  lo~ǒ

        རྒུམ་~འུམ  འབུ་~ ཐུས་ཤོག་ ~ སྐྱིད་ ~ པ་རེ་~ ལོ~འོ

        gúm~ǔm  bù~ tus-xog  gyid~bare  lo~ǒ.

            སྐལ་~  བཟང་རེ་~  ལོ~འོ

            gal~  sáŋre  lo~ǒ.

                མེ་~  ཏོག་རེ་~  ལོ~འོ  ལོ

                me~  dogre  lo~ǒ lo.