Luzhig Long

གླུ་ཞིག་ལོངས།

Sing a Song

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

གླུ་ཞིག་ལོངས།
lú-xĭg loŋ
Sing a Song

        གཞས་ཚིག་    གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།

        གཞས་གདངས་    ནག་ཆུ་དམངས་གཞས།

        གཞས་མ་    ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

        ce-wáŋ lha-mo

ཁྲི་~ཤོར་   རྒྱལ་~མོའི་  མཚོ་~ འོ་མཐའ་   ཞིག་~ འིག་ནས~།

tri~xor    gyál~moi    cò~ ǒ-tà   xĭg~ ĭg-nas~,

On one side of lake Trishor Gyalmo, Kokonor,

    འཁྱག་~ འག་རོམ་~  དར་~གྱི་   ན་~བཟའ་   ལྷུང་~ འུང་~  སོང་~ འོང~

    qyàg~ ǎg-rom~  dǎr~gyĭ   na~sá   lhuŋ~ ǔŋ~  soŋ~ ǒŋ~.

    The silken dress of ice has dropped away.

        དབྱར་~འ་ཟླ་   ཚེས་~པའི་   རྟེན་~འབྲེལ་   ལོས་~ འོས~ ཡིན~ འིན~

        yár~ǎ-dá   ces~bai   den~drèl   los~ ǒs~ yin~ ĭn~.

        It is certainly the sign of arrival of the summer months.

            གླུ་~འུ་དེ་  གླུ་~ཞིག་   ལོངས་~དང་  ངང་~ འང་པ་~  སེར་~ པོ~།

            lú~ǔ dě~  lú~xĭg   loŋ~dǎŋ  ŋaŋ~ ǎŋ-ba~ ser~ bo~!

            Sing a song, oh yellow goose!

ལྷོ་~སྤྲིན་   ཕྱུག་~མོའི་   བང་~ འང་རིམ་~   གསེབ་~ འེ་ནས~།

lho~drin   qyug~moi   bǎŋ~ ǎŋ-rim~   sèb~ ě-nas~,

From within the layers of the rich southern clouds,

    གཡུ་~ འུ་འབྲུག་~   སྔོན་~མོའི་  གསུང་~སྐད་   གྲགས་~ འག་~ བྱུང་~ འུང~

    yú~ ǔ-drùg~  ŋòn~moi  sùŋ~gad  drǎg~ ǎg~ jyǔŋ~ ǔŋ~.

    The voice of the turquoise dragon has resounded.

        སྦྲང་~ འང་ཆར་~ འབབ་~པའི་  རྟེན་~འབྲེལ་   ལོས་~ འོས~ ཡིན~ འིན~

        dráŋ~ ǎŋ-qar~ bàb~bai  den~drèl   los~ ǒs~ yin~ ĭn~.

        It is certainly the sign of the descent of pleasant rains.

            གླུ་~འུ་དེ་  གླུ་~ཞིག་   ལོངས་~དང་  ལྷ་~ འ་བྱ་~  ཁུ་~ ལོ~།

            lú~ǔ dě~  lú~xĭg   loŋ~dǎŋ  lha~ ǎ-jyǎ~  ku~ lo~!

            Sing a song, oh divine cuckoo!

ཤར་~ཕྱོགས་   གངས་~དཀར་   གངས་~ འང་རིའི་~ རྩེ་~ འེ་ནས~།

xar~qyog་   gǎŋ~gar   gǎŋ~ ǎŋ-rii~ ze~ ě-nas~,

From the peak of the white snow mountain to the east,

    འོད་~ འོད་ཟེར་~  སྟོང་~ལྡན་   ཉི་~མ་  ཤར་~ འ~ སོང་~ འོང~

    ǒd~ ǒd-sěr~  doŋ~dán   ñi~ma  xar~ ǎ~ soŋ~ ǒŋ~

    The sun endowed with ten thousand rays has risen.

        བདེ་~ འེ་སྐྱིད་~  འབྱུང་~བའི་   རྟེན་~འབྲེལ་   ལོས་~ འོས~ ཡིན~ འིན~

        dé~ ě-gyid~  jyùŋ~vai   den~drèl   los~ ǒs~ yin~ ĭn~.

        It is certainly the sign of the advent of happiness.

            གླུ་~འུ་དེ་  གླུ་~ཞིག་   ལོངས་~དང་  གངས་~ འང་རིའི་~  བུ་~ ལོ~

            lú~ǔ dě~  lú~xĭg   loŋ~dǎŋ  gǎŋ~ ǎŋ-rii~  bǔ~ lo~!

            Sing a song, oh sons of the snow mountain!

ཁྲི་~ཤོར་   རྒྱལ་~མོའི་  མཚོ་~ འོ་མཐའ་   ཞིག་~ འིག་ནས~།

tri~xor    gyál~moi    cò~ ǒ-tà   xĭg~ ĭg-nas~,

From one side of lake Trishor Gyalmo,

    འཁྱག་~ འག་རོམ་~  དར་~གྱི་   ན་~བཟའ་ ལྷུང་~ འུང་~ སོང་~ འོང~

    qyàg~ ǎg-rom~  dǎr~gyĭ   na~sá    lhuŋ~ ǔŋ~  soŋ~ ǒŋ~.

    The silken dress of ice has dropped away.

        དབྱར་~འ་ཟླ་   ཚེས་~པའི་   རྟེན་~འབྲེལ་   ལོས་~ འོས~  ཡིན~ འིན~

        yár~ǎ-dá   ces~bai   den~drèl   los~ ǒs~ yin~ ĭn~.

        It is certainly the sign of arrival of the summer months.

            གླུ་~འུ་དེ་  གླུ་~ཞིག་   ལོངས་~དང་  ངང་~ འང་པ་~  སེར་~ པོ~།

            lú~ǔ dě~  lú~xĭg   loŋ~dǎŋ  ŋaŋ~ ǎŋ-ba~  ser~ bo~!

            Sing a song, oh yellow goose!

ལྷོ་~སྤྲིན་   ཕྱུག་~མོའི་   བང་~ འང་རིམ་~   གསེབ་~ འེ་ནས~།

lho~drin   qyug~moi   bǎŋ~ ǎŋ-rim~   sèb~ ě-nas~,

From within the layers of the rich southern clouds,

    གཡུ་~ འུ་འབྲུག་~   སྔོན་~མོའི་  གསུང་~སྐད་  གྲགས་~ འག་~ བྱུང་~ འུང~

    yú~ ǔ-drùg~ ŋòn~moi  sùŋ~gad  drǎg~ ǎg~ jyǔŋ~ ǔŋ~.

    The voice of the turquoise dragon has resounded.

        སྦྲང་~ འང་ཆར་~ འབབ་~པའི་  རྟེན་~འབྲེལ་   ལོས་~ འོས~ ཡིན~ འིན~

        dráŋ~ ǎŋ-qar~  bàb~bai  den~drèl   los~ ǒs~ yin~ ĭn~.

        It is certainly the sign of the descent of pleasant rains.

            གླུ་~འུ་དེ་  གླུ་~ཞིག་   ལོངས་~དང་  ལྷ་~ འ་བྱ་~  ཁུ་~ ལོ~།

            lú~ǔ dě~  lú~xĭg   loŋ~dǎŋ  lha~ ǎ-jyǎ~  ku~ lo~!

            Sing a song, oh divine cuckoo!

ཤར་~ཕྱོགས་   གངས་~དཀར་   གངས་~ འང་རིའི་~ རྩེ་~ འེ་ནས~།

xar~qyog་   gǎŋ~gar   gǎŋ~ ǎŋ-rii~ ze~ ě-nas~,

From the peak of the white snow mountain to the east,

    འོད་~ འོད་ཟེར་~  སྟོང་~ལྡན་   ཉི་~མ་  ཤར་~ འ~ སོང་~ འོང~

    ǒd~ ǒd-sěr~  doŋ~dán   ñi~ma  xar~ ǎ~ soŋ~ ǒŋ~

    The sun endowed with ten thousand rays has risen.

        བདེ་~ འེ་སྐྱིད་~  འབྱུང་~བའི་   རྟེན་~འབྲེལ་   ལོས་~ འོས~ ཡིན~ འིན~

        dé~ ě-gyid~  jyùŋ~vai   den~drèl   los~ ǒs~ yin~ ĭn~.

        It is certainly the sign of the advent of happiness.

            གླུ་~འུ་དེ་  གླུ་~ཞིག་   ལོངས་~དང་  གངས་~ འང་རིའི་~  བུ་~ ལོ~

            lú~ǔ dě~  lú~xĭg   loŋ~dǎŋ  gǎŋ~ ǎŋ-rii~  bǔ~ lo~!

            Sing a song, oh sons of the snow mountain!

ཤར་~ཕྱོགས་   གངས་~དཀར་   གངས་~ འང་རིའི་~ རྩེ་~ འེ་ནས~།

xar~qyog་   gǎŋ~gar   gǎŋ~ ǎŋ-rii~ ze~ ě-nas~,

From the peak of the white snow mountain to the east,

    འོད་~ འོད་ཟེར་~  སྟོང་~ལྡན་   ཉི་~མ་  ཤར་~ འ~ སོང་~ འོང~

    ǒd~ ǒd-sěr~  doŋ~dán   ñi~ma  xar~ ǎ~ soŋ~ ǒŋ~

    The sun endowed with ten thousand rays has risen.

        བདེ་~ འེ་སྐྱིད་~  འབྱུང་~བའི་   རྟེན་~འབྲེལ་   ལོས་~ འོས~ ཡིན~ འིན~

        dé~ ě-gyid~  jyùŋ~vai   den~drèl   los~ ǒs~ yin~ ĭn~.

        It is certainly the sign of the advent of happiness.

            གླུ་~འུ་དེ་  གླུ་~ཞིག་   ལོངས་~དང་  གངས་~ འང་རིའི་~  བུ་~ ལོ~

            lú~ǔ dě~  lú~xĭg   loŋ~dǎŋ  gǎŋ~ ǎŋ-rii~  bǔ~ lo~!

            Sing a song, oh sons of the snow mountain!