Machen Gangri

རྨ་ཆེན་གངས་རི།

Machen Snow Mountain

Gyaltsen

རྒྱལ་མཚན།

Autoplay

In East Tibet the most important mountain is Amnye Machen, which is also the seat of the guardian Amnye Machen for whom we have rites, prayers and many other things. Amnye Machen is considered an important sacred place and is not only a very high mountain but very large. Recently some American researchers announced that Amnye Machen is higher than Everest and this has now been acknowledged. It is a fantastic mountain in east Tibet, near Amdo and Golog. My area, Derge, is a little far from it, but it has always been very important for us. In this song they sing about it.

རྨ་~ཆེན་ གངས་~ལ་ སྐོར་~བ་ འགྲོ~ 
má~qen gǎŋ~la gor~va drò~ !
máqen: means Amnye Machen
gǎŋ la: the snow mountain
gorva drò: to circle around
For example, people circumambulate Kailash but they also go around Amnye Machen in East Tibet in the same way.

གངས་~རིའི་ གཟི་~བརྗིད་ མཇལ་~དུ་ འགྲོ~ 
gǎŋ~rii sí~jíd jàl~dǔ drò~ !
gǎŋrii síjíd: marvellous manifestation of Amnye Machen
jàl drò: we go to visit.

ངོ་~མཚར་ གནས་~ལ་ བལྟ་~རུ་ འགྲོ~ 
ŋo~càr nás~la da~ru drò~!
ŋocàr: that fantastic sacred place
daru drò: we go to visit.

གུས་~་པའི་ ཕྱག་~གསུམ་ འཚལ་~དུ་ འགྲོ~
gǔs~bai qyag~sùm càl~dǔ drò~!
gǔsba: we pay homage, respect
qyag sùm: doing three prostrations
To do that we also go to Amnye Machen.

This is the first part. Then:

ཨེ་~མ་~ ཡེ~
e~ma~ ye ~!
ema: means fantastic

ངོ་~མཚར་ ཆེ་ རྨ་~ཆེན་ གངས་~རི~།
ŋo~càr qe má~qen gǎŋ~ri~!
ŋocàr qe: fantastic
máqen gǎŋri: the snow mountain of Amnye Machen

གངས་~རི~།
gǎŋ~ri~!

ཨེ་~མ་~ ཡེ~
e~ma~ ye ~!

ངོ་~མཚར་ ཆེ་ རྨ་~ཆེན་ གངས་~རི~།
ŋo~càr qe má~qen gǎŋ~ri~!
The fantastic snow mountain of Amnye Machen 

ཁྱེད་~ནི་  བོད་~པའི་  བླ་~རི་  ཡིན~།
kyed~ni bǒd~bai lá~ri yin~
kyed ni: you are
bǒdbai: of Tibet ('i' is genitive)
lá ri: the mountain of life
It means that you are the mountain of life of the Tibetans.

ཨེ་~མ་  ཡེ~
e~ma ye~!

རྨ་~རྒྱལ་ ལགས་ གངས་~ཀྱི་ རི་~བོ~།
má~gyál lag gǎŋ~gyi ri~vo~
mágyál lag: we communicate to Amnye Machen
rivo: means mountain, but not any kind of mountain, it is a gigantic mountain, while a small mountain we call 'ri'.

ང་~ཡི་  སྐྱེས་~ལྷ་  གཉན་~པོ་  ཡིན~།
ŋa~yi gyes~lha  ñán~bo yin~
ŋayi: means my personal
gyes lha: divinity of birth. It means that my birth is somehow related to this dimension, to this country
ñánbo: powerful, very important
ŋocàr qe: means fantastic
You are my 'gyes-lha'.

After that they use some smaller words in Tibetan that mean:

བོད་པའི་བླ་རི།
bǒd-bai  lá-ri
The mountain of life of the Tibetans

ང་ཡི་སྐྱེས་ལྷ།
ŋa-yi  gyes-lha
is my birth divinity

ལྷ་བསང་གཏོང་ས།
lha-sáŋ  doŋ-sa
to whom we offer sang

རླུང་རྟ་སྤུར་ས།
lúŋ-da bur-sa
where we offer our lungta,

སེང་ཆུང་བསྟེན་ས།
seŋ-quŋ den-sa
where we offer nice things like music,

ཡུལ་ལྷ་ཆགས་ས།
yul-lha qag-sa
where there are the local guardians,

མིག་གིས་བལྟ་ས།
mig-gĭ da-sa
a place we go to see,

སེམས་ཀྱི་གཏད་ས།
sem-gyi dad-sa.
where we focus our intention, this is Amnye Machen.

ཀི་གསུམ་འདེབས་ས་རེད།
gi-sum dèb-sa red
Tibetans sometimes say "ki hi hiiii"
gi sum:j to say "ki hi hiiii" three times; that means “Viva! Viva!”

རྨ་~ཆེན་  གངས་~ལ་  སྐོར་~བ་  འགྲོ~
má-qen gǎŋ-la gor~va drò~!
We go around Machen Gangri!

གངས་~རིའི་  ལྷ་~ལ་  མཇལ་~དུ་  འགྲོ~
gǎŋ~rii lha~la jàl~dǔ drò~!
We go to visit the divinity of Machen Gangri!

ལྷ་~ལ་  ལྷ་~བསང་  གཏོང་~དུ་  འགྲོ~
lha~la lha~sáŋ doŋ~dǔ drò~!
We go to offer sang to the guardian!

བོད་~་མིའི་ ལས་~དབང་  ཞུ་~རུ་  འགྲོ~ 
bǒd-mii las~wáŋ xǔ~ru drò~!
Our karmic potentiality manifests in a perfect way!
xǔru drò: we ask
laswáŋ xǔru: for example, when we have problems we ask the local guardian, “Please help us, we want to be peaceful, joyful, and have fewer problems”, this is the meaning of 'laswáŋ xǔru'.

ཨེ~མ་~ ཡེ~
e~ma~ ye ~

ངོ་~མཚར་ ཆེ་  རྨ་~ཆེན་  གངས་~རི~།
ŋo~càr qe má~qen gǎŋ~ri~!
Fantastic Machen Gangri!

ཁྱེད་~ནི་  ཁ་~བའི་  ལྷུན་~པོ་  སྟེ~།
kyed~ni ka~vai lhun~bo de~
You are a big heap of snow.
This is how a mountain is formed.

མི་~ཡུལ་གྱི་  ལྷ་~ཡི་  ཕོ་~བྲང་  ཡིན~།
mi~yul-gyĭ lha~yi po~drǎŋ yin~!
miyul: in the dimension of human beings, 'mi' means human, 'yul' means dimension
lhayi podrǎŋ yin: the dimension of the divinities.
In general the dimension of the divinities is in the dimension of the deva, not that of human beings, but here it says that when you are in the dimension of human beings, you are in the dimension of the divinity.

Repeat this two times.

This is Amnye Machen, the snow mountain.
རྨ་ཆེན་གངས་རི།
má-qen gǎŋ-ri
Machen Snow Mountain

        རྩོམ་བྲིས་པ་    ཨ་མདོ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།

        དབྱངས་རྟ་    རབ་རྒྱས།

        གཞས་པ་    རྒྱལ་མཚན།

        xás-ba    gyál-càn

རྨ་~ འ་ཆེན་ གངས་~ འང་ལ་  སྐོར་~བ་ལ་  འགྲོ~  ཡེ~ 

má~ ǎ-qen  gǎŋ~ ǎŋ-la  gor~vala  drò~ ye~!

Let’s go and circumambulate Machen snow mountain!

གངས་~ འང་རིའི་  གཟི་~བརྗིད་  མཇལ་~ འ་དུ་  འགྲོ~ ཡེ~ 

gǎŋ~  ǎŋ-rii  sí~jíd  jàl~ ǎ-dǔ  drò~ ye~!

Let’s go and see the splendor of this snow mountain!

ངོ་~ འོ་མཚར་  གནས་~ལ་  བལྟ་~རུ་  འགྲོ~ །

ŋo~ ǒ-càr  nás~la  da~ru  drò~!

Let’s go and visit this amazing sacred place!

གུས་~ འུ་པའི་  ཕྱག་~གསུམ་  འཚལ་~དུ་  འགྲོ~ ཡེ~ 

gǔs~ ǔ-bai  qyag~sùm  càl~dǔ  drò~  ye~!

Let’s go and offer three prostrations out of respect!

    ཨེ་~མ་~ འ་ཡེ~

    e~ma~  ǎ-ye ~

ངོ་~མཚར་ འ་ཆེ་  རྨ་~ འ་ཆེན་  གངས་~ འང་རི ཡེ~ 

ŋo~càr  ǎ-qe  má~  ǎ-qen  gǎŋ~  ǎŋ-ri  ye ~!

Truly amazing Machen snow mountain!

                        གངས་~  འང་རི~ ཡེ~ 

                        gǎŋ~ ǎŋ~ ri~  ye ~!

                        Snow mountain!

    ཨེ་~~ མ་ འ་ཡེ~

    e~~ ma  ǎ-ye ~

ངོ་~མཚར་  འ་ཆེ་  རྨ་~ འ་ཆེན་  གངས་~ འང་རི ཡེ ~ 

ŋo~càr  ǎ-qe  má~  ǎ-qen  gǎŋ~  ǎŋ-ri  ye ~!

Truly amazing Machen snow mountain!

ཁྱེད་~ནི་ འི~ བོད་~~པའི་  བླ་~རི་  ཡིན ~ །

kyed~ni  ĭ~ bǒd~~bai  lá~ri  yin ~.

You are the life force mountain of the Tibetans.

    ཨེ་~མ་~ འ་ཡེ~

    e~ma~ ǎ-ye ~

རྨ་~རྒྱལ་  འ་ལགས་  གངས་  འང་ཀྱི་  རི་~འི~ བོ~  ཡེ ~ 

má~gyál  ǎ-lag  gǎŋ ǎŋ-gyi  ri~ ĭ~  vo~ ye ~

Magyal, Mountain of snow

ང་~ཡི་~འི~ སྐྱེས་~ལྷ་  གཉན་~པོ་  ཡིན་~ །

ŋa~yi~ ĭ~  gyes~lha  ñán~bo  yin ~.

You are the powerful deity of my birth.

བོད་པའི་བླ་རི།  ང་ཡི་སྐྱེས་ལྷ།  ལྷ་བསང་གཏོང་ས།  རླུང་རྟ་སྤུར་ས།  སེང་ཆུང་བསྟེན་ས།  ཡུལ་ལྷ་ཆགས་ས།

མིག་གིས་བལྟ་ས།  སེམས་ཀྱི་གཏད་ས།  ཀི་གསུམ་འདེབས་ས་རེད།

རྨ་~ འ་ཆེན་ གངས་~ འང་ལ་  སྐོར་~བ་ལ་  འགྲོ~  ཡེ~ 

má~ ǎ-qen  gǎŋ~ ǎŋ-la  gor~vala  drò~  ye~!

Let’s go and circumambulate Machen Mountain!

གངས་~ འང་རིའི་  ལྷ་~ལ་  མཇལ་~ འ་དུ་  འགྲོ~ ཡེ~ 

gǎŋ~  ǎŋ-rii  lha~ la~ jàl~ ǎ-dǔ~drò~  ye~!

Let’s go and see the deity of the snow mountain!

ལྷ་~ འ་ལ་  ལྷ་~བསང་  གཏོང་~དུ་   འགྲོ~ །

lha~ ǎ-la  lha~sáŋ  doŋ~dǔ  drò~!

Let’s go and offer divine Sang to the deity!

བོད་~ འོ་མིའི་  ལས་~དབང་  ཞུ་~རུ་  འགྲོ~ ཡེ~ 

bǒd~ ǒ-mii  las~wáŋ  xǔ~ru  drò~  ye~!

Let’s go and ask for the power of karma of the Tibetan people!

    ཨེ~མ་~ འ་ཡེ~

    e~ma~ ǎ-ye ~

ངོ་~མཚར་  འ་ཆེ་  རྨ་~ འ་ཆེན་  གངས་~ འང་རི  ཡེ་~

ŋo~càr ǎ-qe  má~  ǎ-qen  gǎŋ~  ǎŋ-ri  ye ~,

Truly amazing Machen snow mountain,

                        གངས་~ འང་རི~  ཡེ~ 

                        gǎŋ~ ǎŋ~ ri~  ye ~!

                        Snow mountain!

    ཨེ་~ མ་~ འ་ཡེ ~

    e~ ma~ ǎ-ye ~

ངོ་~མཚར་  འ་ཆེ་  རྨ་~ འ་ཆེན་  གངས་~ འང་རི  ཡེ་~

ŋo~càr  ǎ-qe  má~  ǎ-qen  gǎŋ~  ǎŋ-ri  ye ~,

Truly amazing Machen snow mountain,

ཁྱེད་~ནི་ འི~ ཁ་~~བའི་  ལྷུན་~པོ་  སྟེ ~ །

kyed~ni  ĭ~ ka~~vai  lhun~bo  de ~.

You are a heap of snow.

    ཨེ་~མ་~ འ་ཡེ~

    e~ma~ ǎ-ye ~

རྨ་~རྒྱལ་  འ་ལགས་   གངས་  འང་ཀྱི་  རི་~ འི་བོ  ཡེ ~ 

má~gyál  ǎ-lag  gǎŋ ǎŋ-gyi  ri~ ĭ~  vo~ ye ~!

Magyal, Mountain of snow!

མི་~ཡུལ་  གྱི་~  ལྷ་~ཡི་  ཕོ་~བྲང་  ཡིན་~ ནེ~ 

mi~yul gyĭ~  lha~yi  po~drǎŋ  yin ne ~.

You are a celestial dimension in a human country.

    མི་~ཡུལ་  གྱི་~  ལྷ་~ཡི་  ཕོ་~བྲང་  ཡིན་ ནེ~ 

    mi~yul gyĭ~  lha~yi  po~drǎŋ  yin ne ~.

    You are a celestial dimension in a human country.

        རྨ་~ཆེན~~    གངས་~  འང~ རི་~ ཡེ ~ 

        má~qen~~  gǎŋ~ ǎŋ~ ri~ ye ~!

        Machen Mountain, snow mountain!