Machen Gangri

རྨ་ཆེན་གངས་རི།

Machen Snow Mountain

Gyaltsen

རྒྱལ་མཚན།

Autoplay

In east Tibet the most important mountain is Anyemachen. Anyemachen is also the seat of the guardian Anyemachen, we have rites, prayers, many things. Anyemachen is considered a very important sacred place. It is also a very high mountain and not only high, but also very large. Recently the American researchers announced that Anyemachen is higher than Everest, they recognised now. So, it is a fantastic mountain in east Tibet, near Amdo and Golog, in this part. My place, Derge, is a little far from it, but it is always very important for us. So, here they sing about that.

I

má~ ǎ-qen gǎŋ~ ǎŋ-la gor~vala drò~ ye~.
máqen means Anyemachen; gǎŋ la that snow mountain; gorva drò: for turning. For example people go around Kailash, so same way in East Tibet they go around also Anyemachen.
gǎŋ~ ǎŋ-rii sí~jíd jàl~ ǎ-dǔ drò~ ye~.
gǎŋ -rii síjíd: marvellous manifestation of the Anyemachen; jàl: we go to visit.
ŋo~ ǒ-càr nás~la da~ru drò~ ,
ŋo –càr: fantastic that sacred place; daru drò: we go to visit.
gǔs~ ǔ-bai pyag~sùm càl~dǔ drò~ ye~.
gǔsba: we pay homage, respect; pyag~sùm: doing three prostrations; for doing that we also go to Anyemachen.

II

e~~ ma ǎ-ye ~
ema: you know already, it means fantastic.
ŋo~càr ǎ-qe má~ ǎ-qen gǎŋ~ ǎŋ-ri ye ~.
ŋocàr qe: means fantastic; máqen gǎŋri: the snow mountain of Anyemachen
kyed~ni ĭ~ bǒd~~bai lá~ri yin ~ .
kyedni: you are; bǒdbai: of the Tibet; lá~ri: the mountain of the life (of the Tibetans)
má~gyál ǎ-lag gǎŋ ǎŋ-gyi ri~ ĭ~ vo~ ye ~ .
mágyál lag: we are communicating to Anyemachen; rivo: means mountaing but not any kind of mountain, it is a gigantic mountain, [whereas] ri is a small mountain.
ŋa~yi~ ĭ~ gyes~lha nán~bo yin ~ .
ŋayi: means my personal; gyes~lha: divinity of the birth; it means that my birth is something related with this dimension, with this country; nánbo: powerful, very important. You are my gyes~lha.
After that they are saying some small words in Tibetan: [NB: queste parole ci sono solo nel tibetano]

བོད་པའི་བླ་རི། ང་ཡི་སྐྱེས་ལྷ། ལྷ་བསང་གཏོང་ས། རླུང་རྟ་སྤུར་ས། སེང་ཆུང་བསྟེན་ས། ཡུལ་ལྷ་ཆགས་ས།
མིག་གིས་བལྟ་ས། སེམས་ཀྱི་གཏད་ས། ཀི་གསུམ་འདེབས་ས་རེད།
བོད་པའི་བླ་རི།

means the mountain of the life of the Tibetans; ང་ཡི་སྐྱེས་ལྷ།is my birth divinity. ལྷ་བསང་གཏོང་ས།: to whom we are offering sang; རླུང་རྟ་སྤུར་ས: for where we are offering our lungtas? སེམས་ཀྱི་གཏད་ས།: where are we offering something like music and all nice things? ཡུལ་ལྷ་ཆགས་ས།: where there is possessing guardians, of the local guardians; མིག་གིས་བལྟ་ས། : for looking where we are looking, then we are going there to look; སེམས་ཀྱི་གཏད་ས།: also our intention to where, this is Anyemachen; ཀི་གསུམ་འདེབས་ས་རེད།: Tibetans sometimes say kihihiiii [come dice Tobgyal alla fine della danza]: this is ‘ki’, ཀི་གསུམ་ means three times kihihi kihihi kihihi: that means “Viva! Viva!” [ndt: in italiano]

III

má~ ǎ-qen gǎŋ~ ǎŋ-la gor~vala drò~ ye~.
We go around the Machen Gangri
gǎŋ~ ǎŋ-rii lha~ la~ jàl~ ǎ-dǔ~drò~ ye~.
we are going to visit the divinity of the Machen Gangri
lha~ ǎ-la lha~sáŋ doŋ~dǔ drò~,
we are going to offer sang to the guardian
bǒd~ ǒ-mii las~wáŋ xǔ~ru drò~ ye~.
also our karmic potentiality going perfect way; xǔ~ru drò: we are asking. For example, when we have problems we ask the local guardian “Please, help us, we need to be peaceful, joyful, less problems”, this is called las~wáŋ xǔ~ru

IV

ŋo~càr ǎ-qe má~ ǎ-qen gǎŋ~ ǎŋ-ri ye ~
Fantasti Machen Gangri
kyed~ni ĭ~ ka~~vai lhun~bo de ~ .
you are a big heap of snow (this is mountain how it is formed no?)
má~gyál ǎ-lag gǎŋ ǎŋ-gyi ri~ ĭ~ vo~ ye ~ .
you are the big snow mountain, Anyemachen
mi~yul gyĭ~ lha~yi po~drǎŋ yin ne ~ .
mi~yul: in the dimension of the human beings; lha~yi po~drǎŋ yin: the dimension of the divinities. In general the dimension of the divinities is in the dimension of deva, no? is not in the human beings [dimension], but here it is saying: in the human beings [dimension] you are the dimension of the divinity. Repeat this two times. This is Anyemachen, the snow mountain.

རྨ་ཆེན་གངས་རི།
má-qen gǎŋ-ri
Machen Snow Mountain

        རྩོམ་བྲིས་པ་     ཨ་མདོ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།

        དབྱངས་རྟ་    རབ་རྒྱས།

        གཞས་པ་    རྒྱལ་མཚན།

        xás-ba    gyál-càn

རྨ་~ འ་ཆེན་ གངས་~ འང་ལ་  སྐོར་~བ་ལ་  འགྲོ~  ཡེ~ 

má~ ǎ-qen  gǎŋ~ ǎŋ-la  gor~vala  drò~ ye~!

    Let’s go circumambulate Machen snow mountain!

གངས་~ འང་རིའི་  གཟི་~བརྗིད་  མཇལ་~ འ་དུ་  འགྲོ~ ཡེ~ 

gǎŋ~  ǎŋ-rii  sí~jíd  jàl~ ǎ-dǔ drò~ ye~!

    Let’s go see the splendor of this snow mountain!

ངོ་~ འོ་མཚར་  གནས་~ལ་  བལྟ་~རུ་  འགྲོ~ །

ŋo~ ǒ-càr  nás~la  da~ru  drò~!

    Let’s go visit this amazing sacred place!

གུས་~ འུ་པའི་  ཕྱག་~གསུམ་  འཚལ་~དུ་  འགྲོ~ ཡེ~ 

gǔs~ ǔ-bai  pyag~sùm  càl~dǔ  drò~  ye~!

    Let’s go offer three prostrations out of respect!

    ཨེ་~མ་~ འ་ཡེ~

    e~ma~  ǎ-ye ~

ངོ་~མཚར་ འ་ཆེ་  རྨ་~ འ་ཆེན་  གངས་~ འང་རི ཡེ~ 

ŋo~càr  ǎ-qe  má~  ǎ-qen  gǎŋ~  ǎŋ-ri  ye ~!

    Truly amazing Machen snow mountain!

                        གངས་~  འང་རི~ ཡེ~ 

                    gǎŋ~ ǎŋ~ ri~  ye ~!

                        Snow mountain!

    ཨེ་~~ མ་ འ་ཡེ~

    e~~ ma  ǎ-ye ~

ངོ་~མཚར་  འ་ཆེ་  རྨ་~ འ་ཆེན་  གངས་~ འང་རི ཡེ ~ 

ŋo~càr  ǎ-qe  má~  ǎ-qen  gǎŋ~  ǎŋ-ri  ye ~!

    Truly amazing Machen snow mountain!

ཁྱེད་~ནི་ འི~ བོད་~~པའི་  བླ་~རི་  ཡིན ~ །

kyed~ni  ĭ~ bǒd~~bai  lá~ri  yin ~.

    You are the life force mountain of the Tibetans.

    ཨེ་~མ་~ འ་ཡེ~

    e~ma~ ǎ-ye ~

རྨ་~རྒྱལ་  འ་ལགས་  གངས་  འང་ཀྱི་  རི་~འི~ བོ~  ཡེ ~ 

má~gyál  ǎ-lag  gǎŋ ǎŋ-gyi  ri~ ĭ~  vo~ ye ~

    Magyal, Mountain of snow

ང་~ཡི་~འི~ སྐྱེས་~ལྷ་  གཉན་~པོ་  ཡིན་~ །

ŋa~yi~ ĭ~  gyes~lha  nán~bo  yin ~.

    You are the powerful deity of my birth.

བོད་པའི་བླ་རི།  ང་ཡི་སྐྱེས་ལྷ།  ལྷ་བསང་གཏོང་ས།  རླུང་རྟ་སྤུར་ས།  སེང་ཆུང་བསྟེན་ས།  ཡུལ་ལྷ་ཆགས་ས།

མིག་གིས་བལྟ་ས།  སེམས་ཀྱི་གཏད་ས།  ཀི་གསུམ་འདེབས་ས་རེད།

རྨ་~ འ་ཆེན་ གངས་~ འང་ལ་  སྐོར་~བ་ལ་  འགྲོ~  ཡེ~ 

má~ ǎ-qen  gǎŋ~ ǎŋ-la  gor~vala  drò~  ye~!

    Let’s go circumambulate Machen Mountain!

གངས་~ འང་རིའི་ ལྷ་~ལ་ མཇལ་~ འ་དུ་ འགྲོ~ ཡེ~ 

gǎŋ~  ǎŋ-rii  lha~ la~ jàl~ ǎ-dǔ~drò~  ye~!

    Let’s go see the deity of the snow mountain!

ལྷ་~ འ་ལ་  ལྷ་~བསང་  གཏོང་~དུ་   འགྲོ~ །

lha~ ǎ-la  lha~sáŋ  doŋ~dǔ  drò~!

    Let’s go offer divine Sang to the deity!

བོད་~ འོ་མིའི་  ལས་~དབང་  ཞུ་~རུ་  འགྲོ~ ཡེ~ 

bǒd~ ǒ-mii  las~wáŋ  xǔ~ru  drò~  ye~!

    Let’s go to ask for the power of karma of the Tibetan people!

    ཨེ~མ་~ འ་ཡེ~

    e~ma~ ǎ-ye ~

ངོ་~མཚར་  འ་ཆེ་  རྨ་~ འ་ཆེན་  གངས་~ འང་རི  ཡེ་~

ŋo~càr ǎ-qe  má~  ǎ-qen  gǎŋ~  ǎŋ-ri  ye ~,

    Truly amazing Machen snow mountain,

                        གངས་~ འང་རི~  ཡེ~ 

                        gǎŋ~ ǎŋ~ ri~  ye ~!

                            Snow mountain!

    ཨེ་~ མ་~ འ་ཡེ ~

    e~ ma~ ǎ-ye ~

ངོ་~མཚར་  འ་ཆེ་  རྨ་~ འ་ཆེན་  གངས་~ འང་རི  ཡེ་~

ŋo~càr  ǎ-qe  má~  ǎ-qen  gǎŋ~  ǎŋ-ri  ye ~,

    Truly amazing Machen snow mountain,

ཁྱེད་~ནི་ འི~ ཁ་~~བའི་  ལྷུན་~པོ་  སྟེ ~ །

kyed~ni  ĭ~ ka~~vai  lhun~bo  de ~.

    You are a heap of snow.

    ཨེ་~མ་~ འ་ཡེ~

    e~ma~ ǎ-ye ~

རྨ་~རྒྱལ་  འ་ལགས་   གངས་  འང་ཀྱི་  རི་~ འི་བོ  ཡེ ~ 

má~gyál  ǎ-lag  gǎŋ ǎŋ-gyi  ri~ ĭ~  vo~ ye ~!

    Magyal, Mountain of snow!

མི་~ཡུལ་  གྱི་~  ལྷ་~ཡི་  ཕོ་~བྲང་  ཡིན་~ ནེ~ 

mi~yul gyĭ~  lha~yi  po~drǎŋ  yin ne ~.

    You are a celestial dimension in a human country.

    མི་~ཡུལ་  གྱི་~  ལྷ་~ཡི་  ཕོ་~བྲང་  ཡིན་ ནེ~ 

    mi~yul gyĭ~  lha~yi  po~drǎŋ  yin ne ~.

        You are a celestial dimension in a human country.

        རྨ་~ཆེན~~    གངས་~  འང~ རི་~ ཡེ ~ 

        má~qen~~  gǎŋ~ ǎŋ~ ri~ ye ~!

            Machen Mountain snow mountain!