Majai Doegar

རྨ་བྱའི་ཟློས་གར།

Dance of the Peacock

Golog group

Autoplay

རྨ་བྱའི་ཟློས་གར།
má-jyǎi dós-gǎr
The Peacock Dance

    གཞས་ཚིག་    ལྡོང་ནོར་སྡེ་།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    སྨིན་གྲོལ།  ཧུང་མུའུ།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

ལྷོ་སྤྲིན་~འིན་~  སྔོན་མོའི་~  ནང་གི~།

lho-drin~ĭn~  ŋòn-moi~  naŋ-gĭ~,

Inside the blue southern clouds,

གཡུ་འབྲུག་~  ཟེ་བ་~  ཅན་པོ~འོ

yú-drùg~  sě-va~  jan-bo~ǒ,

The crested thunder dragon,

    གཡུ་འབྲུག་~འུག  ཟེ་~ བ་~  ཅན་པོ~ དགའ་ལ་  རོལ~~

    yú-drùg~ǔg  sě~ va~  jan-bo~ gá-la  rol~~!

  The crested thunder dragon, oh what joy!

གསུང་~ སྐད་~འད   ལྷང་ལྷང་~འང  སྒྲོག་~འོག  དུས༑    སྒྲོག་~འོག  དུས༑

sùŋ~ gad~ǎd   lhaŋ-lhaŋ~ǎŋ   dróg~ǒg dǔs༑   dróg~ǒg  dǔs,

When its voice roars out loud, when it roars,

རྨ་བྱའི་~   སེམས་པ་~   དགའ་~ འ~ སོང་~འོང~ ལ

má-jyǎi~   sem-ba~   gá~ ǎ~ soŋ~ǒŋ~ la.

The mind of the peacock is happy.

    སྒྱུར་~འུ  ཡ~འ~

    gyúr~ǔ  ya~ǎ~,

    Dance,

        སྒྱུར་ ~འུ  ཡ~༑

        gyúr~ǔ  ya~,

        Dance,

            རྨ་བྱའི་~  ཟློས་གར་~  སྒྱུར་~ འུ~དུ   འགྲོ~ འོ~~

            má-jyǎi~  dós-gǎr~  gyúr~ ǔ~dǔ   grò~ ǒ~~!

            Dance the Peacock Dance!

རྟ་མཆོག་~འོག་~  འཕུར་~ ཤེས་~  གོང་གི~  གོང་ལ་~  རོལ~~

da-qòg~ ǒg~  pùr~  xes~ gǒŋ-gĭ~  gǒŋ-la~  rol~~,

Riding atop a supreme horse that can fly,

    སྟག་ཤར་~  གཟི་~ བརྗིད་~  ཅན་པོ~  གོང་ལ་~  རོལ~~

    dag-xar~  sí~ jíd~  jan-bo~  gǒŋ-la~  rol~~.

    An elegant young man is enjoying it.

རྩལ་~ དྲུག~འུག   ལྡེམ་ལྡེམ་~འེམ  ངོམ་~འོམ  དུས༑    ངོམ་~འོམ  དུས༑

zal~ drǔg~ǔg   dém-dém~ěm  ŋom~ǒm  dǔs༑   ŋom~ǒm  dǔs,

When he puts all his skills on display with style,

ཕ་མའི་~   སེམས་པ་~   དགའ་~ འ~ སོང་~འོང་ལ

pa-mai~   sem-ba~   gá~ ǎ~ soŋ~ǒŋ-la.

The minds of his parents are happy.

    སྒྱུར་~འུ  ཡ~འ~

    gyúr~ǔ  ya~ǎ~,        

    Dance,

        སྒྱུར་ ~འུ  ཡ~༑

        gyúr~ǔ  ya,

        Dance,

            རྨ་བྱའི་~  ཟློས་གར་~  སྒྱུར་~ འུ~དུ   འགྲོ~ འོ~~

            má-jyǎi~  dós-gǎr~  gyúr~ ǔ~dǔ   grò~ ǒ~~!

            Dance the Peacock Dance!

གནས་མཆོག་~འོག་~  པོ་~འོ  ཏ་~འ  པོ་~ཏ་  ལ་~  ནས~ འས~

nás-qàg~ǒg~  bo~ǒ  da~ǎ bo~da  la~ǎ  nas~ ǎs~,

In the supreme place, the Potala,

འཕགས་མཆོག་~   འོག~ བྱིན་~འིན  རླབས་~འ  ཅན་པོ~  དགའ་ལ་~  རོལ~~

pàg-qòg~   ǒg~ jyĭn~ĭn  láb~ǎ jan-bo~  gá-la  rol~~.

The supreme Noble One who gives blessings brings us joy.

དད~འས   པས་~འས   ཡང་ཡང་~འང  མཇལ་~འལ དུས༑    མཇལ་~འལ  དུས༑

dǎd~ǎs    bas~ǎs   yaŋ-yaŋ~ǎŋ  jàl~ǎl  dǔs༑    jàl~ǎl  dǔs,

When meeting him with faith again and again, when meeting him,

བོད་མིའི~   སེམས་པ་~   དགའ་~ འ~ སོང་~འོང་  ལ

bǒd-mii~   sem-ba~   gá~ ǎ~ soŋ~ǒŋ-la.

The minds of the Tibetans are happy.

    སྒྱུར་~འུ  ཡ~འ~

    gyúr~ǔ  ya~ǎ~,

    Dance,

        སྒྱུར་ ~འུ  ཡ~༑

        gyúr~ǔ  ya~,

        Dance,

            རྨ་བྱའི་~  ཟློས་གར་~  སྒྱུར་~ འུ~དུ   འགྲོ~ འོ~~

            má-jyǎi~  dós-gǎr~  gyúr~ ǔ~dǔ   grò~ ǒ~~!

                Dance the Peacock Dance!

གཉེན་པོ་~འོ་~ གཡུ་~ རྩེ་~  གཡུ་རྩེའི་~  འདབས་~ ནས~།

ñén-bo~ǒ~ yú~ ze~  yú-zei~  dàb~ nas~,

At the foot of the Nyenpo Yutze mountain,

སྟག་ཤར་~ འ~  གཞོན་~ ནུའི་~  སྤོབས་པའི་~  གར་~ སྟབས~

dag-xar~ ǎ~  xón~ nui~  bob-bai~  gǎr~ dab~ǎ,

When young men put daring feats on display,

སྨན་~ ཤར་~  གཞོན་ནུའི་~ འུས~ གཞས་~འས~ ཆུང་༑    གཞས་~འས~ ཆུང་༑

màn~ xar~  xón-nui~ ǔs~ xás~ǎs~ quŋ༑    xás~ǎs~ quŋ,

And young women sing little songs,

ངེད་ཅག་~   སེམས་པ་~   དགའ་~ འ~  སོང་~ འོང

ŋed-jag~   sem-ba~   gá~ ǎ~ soŋ~ǒŋ.

Our minds are happy.

    སྒྱུར་~འུ  ཡ~འ~།        

    gyúr~ǔ  ya~ǎ~,

    Dance,

        སྒྱུར་ ~འུ  ཡ~༑

        gyúr~ǔ  ya~,

        Dance,

            རྨ་བྱའི་~  ཟློས་གར་~  སྒྱུར་~ འུ~དུ   འགྲོ~ འོ~~

            má-jyǎi~ dós-gǎr~ gyúr~ ǔ~dǔ grò~ ǒ~~!

            Dance the Peacock Dance!

ཁ་བ་~འ~  རི་~ བོའི་~ འུ~  ལས་~ འས~  དབང~~

kava~ǎ~  ri~ voi~ ǔs~  las~ ǎs~  wáŋ~~

The auspicious circumstances

རླུང་རྟ་~ འ~ སྟག་~ དང་~   སེང་གེ་~  ཁྱུང་~ འབྲུག~།

lúŋ-da~ ǎ~ dag~ dǎŋ~   seŋ-gě~  kyuŋ~ drùg~,

For the power of the karma of the land of the snow mountains,

གོང་~ འོང་ནས་~  གོང་དུ་~   འགྲོ་~འོ བའི༑    འགྲོ་~འོ བའི༑

gǒŋ~ ǒŋ-nas~  gǒŋ-dǔ~   drò~ǒ vai༑    drò~ǒ va༑

The tiger, the lion, the eagle, and the dragon of fortune

རྟེན་འབྲེལ་~   ཡང་ཡང~  འགྲིགས་~ འིག~  སོང་~~

den-drèl~   yaŋ-yaŋ~  drìg~ ĭg~  soŋ~~!

To increase ever more, are manifesting again and again!

    སྒྱུར་~འུ  ཡ~འ~

    gyúr~ǔ  ya~ǎ~,

    Dance,

        སྒྱུར་ ~འུ  ཡ~༑

        gyúr~ǔ  ya~,

        Dance,

            རྨ་བྱའི་~  ཟློས་གར་~  སྒྱུར་~ འུ~དུ   འགྲོ~ འོ~~

            má-jyǎi~  dós-gǎr~  gyúr~ ǔ~dǔ   grò~ ǒ~~!

            Dance the Peacock Dance!

ཁ་བ་~འ~  རི་~ བོའི་~ འུ~  ལས་~ འས~  དབང~~

kava~ǎ~  ri~ voi~ ǔs~  las~ ǎs~  wáŋ~~

The auspicious circumstances

རླུང་རྟ་~ འ~ སྟག་~ དང་~   སེང་གེ་~  ཁྱུང་~ འབྲུག~།

lúŋ-da~ ǎ~ dag~ dǎŋ~   seŋ-gě~  kyuŋ~ drùg~,

For the power of the karma of the land of the snow mountains,

གོང་~ ནས་~འས  གོང་དུ་~   འགྲོ་~འོ  བའི༑    འགྲོ་~འོ བའི༑

gǒŋ~ ǒŋ-nas~  gǒŋ-dǔ~   drò~ǒ vai༑    drò~ǒ vai

The tiger, the lion, the eagle, and the dragon of fortune

རྟེན་འབྲེལ་~  ཡང་ཡང~  འགྲིགས་~ འིག~  སོང་~~

den-drèl~   yaŋ-yaŋ~  drìg~ ĭg~  soŋ~~!

To increase ever more, are manifesting again and again!

    སྒྱུར་~འུ  ཡ~འ~

    gyúr~ǔ  ya~ǎ~,

    Dance,

        སྒྱུར་ ~འུ  ཡ~༑

        gyúr~ǔ  ya~,

        Dance,

            རྨ་བྱའི་~  ཟློས་གར་~  སྒྱུར་~ འུ~དུ   འགྲོ~ འོ~~

            má-jyǎi~  dós-gǎr~  gyúr~ ǔ~dǔ   grò~ ǒ~~!

            Dance the Peacock Dance!