Majed Rog

མ་བརྗེད་རོགས།

Please Don't Forget

Sodtob & Rinchen Tso

བསོད་སྟོབས་དང་རིན་ཆེན་མཚོ།

Autoplay

མ་བརྗེད་རོགས།
ma-jéd rog
Please Don’t Forget

        བསོད་སྟོབས་དང་རིན་ཆེན་མཚོ།

        sòd-dob dǎŋ rin-qen cò

    ༼མོ་༽

    ༼mo༽

    (Females:)

ཡེ་~     རང་~སྐད་   ཕྱི་~སྐད་   འདྲ་ ~མ་   འདྲེས~།

ye~    raŋ~gad    qyi~gad   drà ~ma   drès~,

Do not mix our language with a foreign language,

    མི་~སྙན་   རྣ་~བའི་   འཛེར་~རུ་   རེད~~

    mi~ñàn   ná~vai   zèr~ru   red~~.

    It is unpleasant and pierces the ears.

        ལ་~རྒྱ་   ཅན་~གྱི་    ཕོ་ ~སར་ འ་~  ཚོ~།

        la~gyá   jan~gyĭ    po~sar~ ǎ~  co~,

    Young men who are committed,

            བོད་~སྐད་   དག་~མ་   གསུང་~རོགས་   གནང་~~

            bǒd~gad    dǎg~ma   sùŋ~rog   náŋ~~!

            Please speak pure Tibetan!

    ༼ཕོ་༽

    ༼po༽

    (Males:)

ཡེ་~    རང་~གོས་   ཕྱི་~གོས་   ལྷབ་ ~མ་   ལྷུག~།

ye~   raŋ~gǒs   qyi~gǒs   lhab ~ma   lhug~

Do not combine your traditional dress with foreign dress,

    མི་~མཛེས་   མི་~གཅིག་   སྤྱོད་~ངན་    རེད~~

    mi~zès   mi~jig   jyod~ŋan    red~~.

  It is ugly and does not correspond, a bad habit.

        ངོ་~ཚ་   ཅན་~གྱི་   མོ་~སར་  ཚོ~ འོ~

        ŋo~ca   jan~gyĭ   mo~sar~ ǎ~  co~,

    Young women who are modest,

            བོད་ ~པའི་   འཕྱུ་~བ་   མནབས་~རོགས་   གནང་~~

            bǒd ~bai   qyu~ba  náb~rog   náŋ~~.

      Please wear the Tibetan chuba.

    ༼མོ་༽

    ༼mo༽

    (Females:)

ཡེ་~    མི་~ལ་   ཕ་~མ་   ལོས་~ འོས~ ཡོད~།

ye~   mi~la   pa~ma   los~ ǒs~ yod~,

Of course everyone has a father and a mother,

    ཕ་~མ་   སུ་~ཡིན་   ཤེས་~དགོས~ཡེ~

    pa~ma   su~yin   xes~gós~ye~.

  But you should remember who your parents are.

        ཕ་~བཟང་   བུ་~བརྒྱུད་    ཡིན་~ ན~ འ~

        pa~sáŋ   bǔ~gyúd    yin~ na~ a~,

    If you are the son of a good father,

            ཕ་~མའི་   སྲོལ་~རྒྱུན་   འཛིན་~དགོས~ཡེ~

            pa~mai   sòl~gyún   zìn~gós~ye~.

      You must preserve the traditions of your parents.

    ༼ཕོ་༽

    ༼po༽

    (Males:)

ཡེ་~    མི་~ལ་   རིགས་~བརྒྱུད་   ཡོད་~ ཀྱང་~ཡེ~

ye~    mi~la   rig~gyúd   yod~ gyaŋ~ye~,

Everyone belongs to a family lineage,

    རིགས་~བརྒྱུད་   གང་~ཡིན་   རྟོགས་~དགོས~ འོས~~

    rig~gyúd   gǎŋ~yin   dog~gós~ os~~.

  But you should know what your family lineage is.

        བཙན་~པོའི་   གདུང་~བརྒྱུད་   ཡིན་~ན ཡེ~~

        zan~boi   dúŋ~gyúd   yin~na  ye~~,

    If you descend from Tibetan kings,

            བོད་~ཀྱི་   སྐད་~ཡིག་     སྤྱོད་~ འོ་དགོས~~

            bǒd~gyi   gad~yig    jyod~ ǒ~gós~~.

      You should use the Tibetan language and script.

    ༼མོ་༽

    ༼mo༽

    (Females:)

ཡེ་~    མི་~ལ་   མི་~ཡི་   ནུས་~ འུས་པ~ཡེ~

ye~    mi~la   mi~yi   nus~ ǔsba~ye~

Everyone has the human capacity

    རྒྱུད་~ལ་   ལྷུན་~གྱིས་   གྲུབ་~དགོས~ཡེ~

    gyúd~la   lhun~gyĭs   grǔb~gós~ye~.

  Naturally perfected in themselves.

        ལྟོ་~བ་   ཁོ་~ནར་   གཉེར་~བ  ཡེ~~

        do~va   ko~nar   ñér~va  ye~~,

    If you strive solely for your stomach,

            ཕྱུགས་~དང་   དབྱེ་~འབྱེད་    མི་~འདུག~ཡེ~

            qyug~dǎŋ   yé~jyèd    mi~dùg~ye~

      You are no different from an animal.

    ༼ཕོ་༽

    ༼po༽

    (Males:)

ཡེ་~    མི་~ལ་   རྒྱུ་~ནོར་   དགོས་~ ཀྱང་~ ཡེ~

ye~    mi~la   gyú~nor   gós~ gyaŋ~ ye~,

Even though everyone needs material wealth,

    རྒྱུ་~ལ་   རང་~ཚོད་    ཟིན་~དགོས   འོས~~

    gyú~la   raŋ~cod    sĭn~gós   ǒs~~.

  You must be contented with what you have.

        ཡ་~མ་   ཟུང་~གི་   བརྒྱུད་~ པ་~ ནི~ཡེ~

        ya~ma   sǔŋ~gĭ   gyúd~ ba~ ni~ye~

    A generation that is neither one way nor another

            རང་~ཚུགས་   མེད་~པའི་   མི་~ ཡིན~~

            raŋ~cug   med~bai   mi~ yin~~.

      Is a people without self-control.

    ༼ལྷན་༽

    ༼lhan༽

    (Together:)

ཡེ་~    མི་~ལ་   ལ་~རྒྱ་   ཡོད་~དགོས  སོ~~

ye~    mi~la   la~gyá   yod~gós  so~~,

Everyone must have commitment,

    ལ་~རྒྱ་    གང་~ཡིན་    ཤེས་~དགོས~འོ~

    la~gyá    gǎŋ~yin    xes~gós~ ǒ~.

  But you must know what that commitment is.

        ཆོལ་~གསུམ་    མཐུན་~སྒྲིལ་    བྱས་~ན ནི~~

        qol~sùm    tùn~dríl    jyǎs~na  ni~~

    The unity of the three regions

            ང་~ཚོ་    བོད་~མིའི་  ལ་~རྒྱ་  འ~ཡིན~~

            ŋa~co    bǒd~mii  la~gyá  ǎ~yin~~.

      Is the commitment of us Tibetans.

        ཆོལ་~གསུམ་    མཐུན་~སྒྲིལ་    བྱས་~ན  ནི~~

        qol~sùm    tùn~dríl    jyǎs~na  ni~~

    The unity of the three regions

            ང་~ཚོ་    བོད་~མིའི་  ལ་~རྒྱ་   འ~ཡིན~~

            ŋa~co    bǒd~mii  la~gyá  ǎ~yin~~.

      Is the commitment of us Tibetans.