Manii Yangbod

མ་ཎིའི་ཞིང་ཁམས།

Calling for the Glory of the Mani

Kadrak Trayang

ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

མ་ཎིའི་ཞིང་ཁམས།
ma-nii yáŋ-bòd
Calling for the Glory of the Mani*

    ཀ་བྲག་བཀྲ་གཡང་།

    ga-drǎg dra-yáŋ

མ་ཎིའི་  ཞིང་ཁམས་  ཡོངས་ལ~ 

ma-nii   xĭŋ-kam   yoŋ-la ~ ~ ,

Throughout the Mani pure land,

    མ་ ~ཎིའི་  ཆར་པ་  འབེབས་~ མཁས~ །

    ma ~nii   qar-ba   bèb~ kàs~  ,

    You are skilled in making a rain of Mani fall.

        མ་ ~ཎིའི་  བླ་ ~མ་  ལྷ་ ~ དེས ~ །

        ma ~nii   lá ~ma   lha~ děs~ ,

        You who are that divine lama of Mani,

            མ་ ~ཎིའི་  དབྱངས་འདི་  གསན་~ རོགས~ །

            ma ~nii   yáŋ-dì   sàn~ rog~ !

            Please listen to this song of the Mani,

                མ་ ~ཎིའི་  དབྱངས་འདི་  གསན་~ རོགས~ །

                ma ~nii   yáŋ-dì   sàn~ rog~ !

                Please listen to this song of the Mani.

བློ་སྣ་  ཆོས་ལ་  འགྱུར་བ~ 

lo-nà   qos-la   gyùr-va ~ ~,

To make my mind turn to the Dharma,

    ཆོས་ ~སྤྱོད་  ལམ་ལ་  འགྲོ་~ བ~ །

    qos ~jyod   lam-la   drò~ va~ ,

    To make me apply the Dharma skillfully,

        ལམ་ ~ལ་  བར་ ~ཆད་  མེད་ ~ པ ~ །

        lam ~la   bǎr ~qad   med~ ba~ ,

        To clear the path of all obstacles:

            བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

            lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

            Lama, please do that!

                བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

                lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

                Lama, please do that!

སྐྱིད་ན་  དཀོན་མཆོག་  བཀའ་དྲིན~ 

gyid-na   gon-qòg   ga-drĭn~ ~ ,

When I am happy, it is the grace of the (Three) Jewels;

    སྡུག་ ~ན་  སྔོན་གྱི་  ལས་~ འབྲས~ །

    dúg ~na   ŋòn-gyĭ   las~ dràs~ ,

    When I suffer, it is the result of my past actions.

        གང་ ~བྱུང་ ཆོས་ ~ལ་  འགྱུར་ ~ བ ~ །

        gǎŋ ~jyǔŋ   qos ~la   gyùr~ va~ ,

        Turn whatever happens to me into the Dharma:

            བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

            lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

            Lama, please do that!

                བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

                lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

                Lama, please do that!

ཚེ་འདིར་  ཆོས་ནོར་  ལོངས་སྤྱོད~ 

ce-dìr   qos-nor   loŋ-jyod~ ~ ,

In this life, make me enjoy the Dharma and wealth,

    ཕྱི་ ~མར་  བདེ་ཆེན་  ཞིང་~ ཁམས~ །

    qyi ~mar   dé-qen   xiŋ~ kam~ ,

    And in the next - the blissful dimension.

        བར་ ~དོར་  བསུ་ ~མ་ དང་ ~ བཅས ~ །

        bǎr ~dǒr   sù ~ma   dǎŋ~ jas~ ,

        In the intermediate state, be my guide:

            བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

            lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

            Lama, please do that!

                བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

                lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

                Lama, please do that!

སངས་རྒྱས་  བསྟན་པ་  དར་བ~ 

saŋ-gyás   dan-ba   dǎr-va ~ ~ ,

Make the Teachings of the Buddha spread,

    འགྲོ་ ~ལ་  བདེ་སྐྱིད་  འབྱུང་~ བ~ །

    drò ~la   dé-gyid   jyùŋ~ va~ ,

    Make all beings happy,

        རྒྱལ་ ~བའི་  ཐུགས་ ~བཞེད་  འགྲུབ་ ~ པ ~ །

        gyál ~vai   tug ~xéd   drùb~ ba~ ,

        Let the aspirations of the Victorious One be accomplished:

            བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

            lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

            Lama, please do that!

                བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

                lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

                Lama, please do that!

དད་པ་  ཅན་གྱི་  སློབ་མ~ ~ །

dǎd-ba   jan-gyĭ   lòb-ma ~ ~ ,

Let devoted students

    ཕན་ ~སེམས་  ཅན་གྱི་  བླ་~ མ~ །

    pan ~sem   jan-gyĭ   lá~ ma~ ,

    And benevolent masters

        ལྷན་ ~ཅིག་  འཛོམས་ ~པའི་  དགའ་ ~ སྟོན ~ །

        lhan ~jig   zòm ~bai   gá~ don~ ,

        Gather together in celebration:

            བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

            lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

            Lama, please do that!

                བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

                lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

                Lama, please do that!

                    བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

                    lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

                    Lama, please do that!

                        བླ་ ~མ་  ཁྱེད་ཀྱིས་  མཛད་~ རོགས~ །

                        lá ~ma   kyed-gyis   zàd~ rog~ !

                        Lama, please do that!

*The Mani mantra is the six syllable mantra of Avalokiteshvara: oṃ mani padme hūṃ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ༔