Masong Gong

མ་སོང་གོང་།

Before It Is Too Late

Lumo Tso & Choetso

ཀླུ་མོ་མཚོ་ དང་ བིས་མདོ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

མ་སོང་གོང་།
ma-soŋ gǒŋ
Before It Is Too Late

    གཞས་མ་    ཀླུ་མོ་མཚོ་  དང་  བིས་མདོ་ཆོས་མཚོ།

        lú-mo cò  dǎŋ  bĭs-dǒ qos-cò

    བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~ འོ~~

    sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~~

ལུས་~འུ  དར་~དྲུག་  གཟུགས་~འུ    འུ~གཞི་~ མ་~འ   འ~  སྒུར་~གོང་~ ~ ~ ~

lus~ǔs  dǎr~drǔg  súg~ǔ    ǔ~    xí~  ma~ǎ   ǎ~  ǎgúr~gǒŋ~ ~ ~ ~,

Before their youthful bodies get bent,

        བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~འོ

        sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ǒ

    གོས་~འོས  ཡག་~པ་  ཡོད་~འོད  འོདན་   ཕ་~འ  འམར་  སྐོན~ ~ ~ ~

    gǒs~ǒs   yag~ba  yod~ǒd   ǒdna   pa~ǎ  ǎmar   gon~ ~ ~ ~.

    If you’ve got nice clothes, dress your parents.

    བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~ འོ~~

    sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~~

ལུས་~འུས  དར་~དྲུག་   གཟུགས་~འུ    འུ~གཞི་  སྒུར་~འུ  འུ~  འུསོང་~དུས~ ~ ~ ~

lus~ǔs  dǎr~drǔg   súg~ǔ    ǔ~xí  gúr~ǔ  ǔ~  ǔsoŋ~dǔs~ ~ ~ ~,

Once the youthful body is bent,

        བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~འོ

        sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ǒ

    གོན~འོན   འདོད་~ཀྱང་   ལུས་~འུ   འུཀྱིས་    མི་~འི  འིཤོང་   གི~ ~ ~ ~

    gon~ǒn  dòd~gyaŋ  lus~ǔs  usgyis  mi~i  ixoŋ   gĭ~ ~ ~ ~.

    Even if one wants to wear them, they will not fit.

    བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~  འོ~~

    sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~~

ཁའི་~འི  དུང་~སོ་  སིམ་~འུ    འུ~ཅུ་~  མ་~འ   འ~  འཐོར་~གོང་~ ~ ~ ~

kai~i  dǔŋ~so  sum~ǔ    ǔ~ ju~  ma~ǎ  ǎ~  ǎtòr~gǒŋ~ ~ ~ ~,

Before their thirty teeth, white as shell, fall,

        བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~འོ

        sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ǒ

    ཟས་~འས  ཞིམ་~པོ་  ཡོད་~འོད  འོདན་   ཕ་~འ  འམར་  བྱིན~ ~ ~ ~

    sǎs~ǎs   xĭm~bo  yod~òd  òdna   pa~ǎ  ǎmar  jyĭn~ ~ ~ ~.

    If you’ve got tasty food, offer it to your parents.

    བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~ འོ~~

    sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~~

ཁའི་~འི  དུང་~སོ་   སུམ་~འུ    འུ~ཅུ་  འཐོར་~འོ  འོ~  འོསོང་~ན~ ~ ~ ~

kai~i  dǔŋ~so  sum~ǔ    ǔ~ju  tòr~ǒ  ǒ~  ǒsoŋ~na~ ~ ~ ~,

Once the thirty teeth have fallen,

        བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~འོ

        sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ǒ

    ཟ་~འ   འདོད་~ཀྱང་   སོ་~འོ   འོཡིས་    མི་~འི  འིཆོད་   གི~ ~ ~ ~

    sǎ~ǎ   dòd~gyaŋ   so~ǒ  ǒyis    mi~i  iqod   gĭ~ ~ ~ ~.

    You may still want to eat, but your teeth will not be able to chew.

    བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~ འོ~~

    sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~~

མིག་~འིག  ཁྲ་~ཆུང་  མཆི་~འི    འི~མས་~  མ་~འ   འ~  བསྐོར་~གོང་~ ~ ~ ~

mig~ĭg  tra~quŋ  qì~ĭ   ĭ~mas~  ma~ǎ  ǎ~  ǎgor~gǒŋ~ ~ ~ ~,

Before their eyes are covered in tears,

        བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~འོ

        sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ǒ

    རྟགས་~འག  ལྟད་~མོ་  ཡོད་~འོད  འོདན་   ཕ་~འ  འམར་  སྟོན~ ~ ~ ~

    dag~ǎg  dad~mo  yod~ǒd  ǒdna   pa~ǎ  ǎmar  don~ ~ ~ ~.

    When there is a performance, show it to your parents.

    བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~    འོ~~

    sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~~

མིག་~འིག  ཁྲ་~ཆུང་   མཆི་~འི    འི~མས་  བསྐོར་~འོ  འོ~  འོསོང་~དུས~ ~ ~ ~

mig~ĭg  tra~quŋ  qì~ĭ   ĭ~mas   gor~ǒ  ǒ~  ǒsoŋ~dǔs~ ~ ~ ~,

Once the tear-covered eyes start to droop,

        བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~འོ

        sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ǒ

    བལྟ~འ   འདོད་~ཀྱང་   མིག་~འིག   འིགགིས་    མི་~འི  འིརིག་   གི~ ~ ~ ~

    da~ǎ   dòd~gyaŋ   mig~ĭg   ĭggĭs    mi~ĭ  ĭrig   gĭ~ ~ ~ ~.

    You may want to see it, but your eyes will not perceive it.

            བསྭོ་~འོ  ཡ་~ལ་  བསྭོ~ འོ~ འོ~འོ

            sò~ǒ  ya~la  sò~ ǒ~ ǒ~ǒ

        བལྟ~འ   འདོད་~ཀྱང་   མིག་~འིག   འིགགིས་    མི་~འི  འིརིག་   གི~ ~ ~ ~

        da~ǎ   dòd~gyaŋ   mig~ĭg   ĭggĭs    mi~ĭ  ĭrig   gĭ~ ~ ~ ~.

        You may want to see it, but your eyes will not perceive it.